Visos ataskaitos - 12 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Centas prie cento / Kiekvienam klientui reikia skirtingo aptarnavimo

12 Sausio 2018 23:27:33 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Klien­tai ga­li bū­ti vi­so­kie: ne­kant­rūs, pe­si­mis­tai, kon­ser­va­ty­vūs, ne­ryž­tin­gi, ple­piai, ta­čiau kiek­vie­nas jų išė­jęs apie jus ga­lės pa­pa­sa­ko­ti ki­tiems. O ką jis kal­bės, pri­klau­sys nuo su­ge­bė­ji­mo bend­rau­ti taip, kaip bū­tent jam rei­kė­jo, Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me pa­sa­ko­jo lek­to­rė, psi­cho­lo­gė En­ri­ka Mar­gie­nė, at­sklei­du­si ir dau­giau psi­cho­lo­gi­nių bend­ra­vi­mo de­ta­lių.

Více Ekonomika Time12 Sausio 2018 23:27:33


Ads

Centas prie cento / Medienos verslas laukia šalčių

12 Sausio 2018 23:27:33 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Kel­mės ra­jo­ne Lu­pi­kų kai­me gy­ve­nan­tys Vai­da ir Ar­vy­das Šalt­me­riai be­veik du de­šimt­me­čiai už­sii­ma me­die­nos ap­dir­bi­mu. Praė­jęs pus­me­tis ne­leng­vas vers­lui. Lie­tin­ga va­sa­ra ir šil­ta žie­ma ne­lei­džia iš miš­ko iš­vež­ti nu­pjau­tų me­džių. Jie mirks­ta lie­tu­je, pra­stė­ja ko­ky­bė – tiks tik mal­koms.

Více Ekonomika Time12 Sausio 2018 23:27:33


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

12 Sausio 2018 23:09:06 Šiaulių kraštas

Gra­ži­na PI­LY­PIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, mėgs­ta ke­liau­ti, o ke­lio­nė­se – su ša­li­mi su­si­pa­žin­ti ap­si­lan­ky­da­ma tur­gu­je. Do­mi­si ir ki­tų ša­lių vir­tu­ve.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:06


Krašto žinios / Ką Jums reiškia Sausio tryliktoji?

12 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Šian­dien mi­ni­me 27–ąsias Sau­sio try­lik­to­sios me­ti­nes. Ką Jums reiš­kia Sau­sio try­lik­to­ji? Ko­kius pri­si­mi­ni­mus, ko­kias min­tis ir ko­kias aso­cia­ci­jas ji su­ke­lia?“

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:05


Krašto žinios / Kraštotyrininkas siūlo sugrąžinti vėliavą ant vėjo malūno

12 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jo ra­jo­no Paš­vi­ti­nio kraš­to­ty­ri­nin­kas, vi­suo­me­ni­nin­kas Juo­zas Moc­kū­nas siū­lo Va­sa­rio 16–ąją iš­kel­ti tau­ti­nę vė­lia­vą ant mies­te­lio is­to­ri­nio vė­jo ma­lū­no. Ten pat, kur prieš pu­sę am­žiaus ją bu­vo iš­kė­lę jau­ni pa­švi­ti­nie­čiai, vė­liau su­lau­kę per­se­kio­ji­mų už pa­trio­ti­nę veik­lą. Bū­tų ir pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­tis, ir pa­gerb­ti anų me­tų tau­ti­nės dva­sios sau­go­to­jai.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:05


Krašto žinios / Nominacijos geriausiems seniūnijų sportininkams

12 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti ge­riau­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jų spor­ti­nin­kai bei tre­ne­riai. Jų pa­sie­ki­mai įver­tin­ti no­mi­na­ci­jo­mis.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:05


Gyvenimo spalvos / Vokalo dėstytojas padeda suskambėti talentams

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Kel­mės me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas ir dar vi­sai ne­se­niai do­cen­tu Šiau­lių uni­ver­si­te­te dir­bęs vo­ka­lo dės­ty­to­jas Vai­do­tas Juo­zas Ly­gu­tas pa­ren­gė ne vie­ną mu­zi­kos mo­ky­to­ją ir at­li­kė­ją.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Gyvenimo spalvos / Laiškai iš praeities: tėvų linkėjimai tapo stebuklu

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

„Vis tiek yra lem­tis, li­ki­mas, ne­tgi ste­buk­las“, – sa­ko Vio­le­ta Gri­ciu­vie­nė, Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los sty­gi­nių inst­ru­men­tų skyriaus pe­da­go­gė. Ste­buk­lu jai ta­po tė­ve­lių laiš­kai su pa­lin­kė­ji­mais, ko siek­ti ir kaip gy­ven­ti. Abu laiš­kai ras­ti Šiau­liuo­se prieš Ka­lė­das at­kas­ta­me bu­te­ly­je, į ku­rį 1970 me­tų rug­sė­jo 1–ąją bu­vo su­dė­tos Šiau­lių vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio Nr.7 auk­lė­ti­nių sva­jo­nės. „Jei­gu bū­tų gy­vas tė­ve­lis, jis bū­tų eu­fo­ri­jo­je! O aš ga­lė­jau nie­ko ne­su­ži­no­ti, jei­gu ne­bū­tų laiš­kų su­ra­dę“, – sa­kė bu­vu­si dar­že­lio Nr.7 auk­lė­ti­nė.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Gyvenimo spalvos / Mama su vaikais pabėgo iš smurto namų

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

48-erių me­tų Ber­tau­čių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Re­gi­na Kym­pu prie krū­ti­nės glau­džia 23-ejų me­tų su­lau­ku­sį sū­nų Mi­chai­lą, į ku­rį švel­niai krei­pia­si: „Mi­šul­ka“. Ne­vaikš­tan­tis, ne­sė­din­tis, ne­kal­ban­tis, ta­čiau šyp­se­na į ap­lin­ki­nius rea­guo­jan­tis jau­nuo­lis – vie­nas iš tri­jų jos sū­nų, su ku­riais prieš 15 me­tų mo­te­ris pa­bė­go iš pra­ga­ro.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Sportas / „Šiauliams“ sėkminga buvo ir Pakruojo gimnazijos salė

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jy­je su­ren­gę krep­ši­nio šven­tę, „Šiau­liai“ pra­tę­sė per­ga­lių Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­go­je se­ri­ją. A gru­pės ly­de­riai re­zul­ta­tu 93:72 (26:17, 26:16, 22:26, 19:13) ant­rą sy­kį se­zo­ne įvei­kė sve­čius iš Bal­ta­ru­si­jos Mins­ko „Tsmo­ki-Minsk“ ir lai­mė­jo ket­vir­tas rung­ty­nes iš ei­lės.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Teisėtvarka / Urė­di­jos au­to­mo­bi­lis – vandenyje, ant kranto – gir­tas gi­ri­nin­kas

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, pus­va­lan­dis po 18 va­lan­dos, Jo­niš­kio ra­jo­ne, End­riš­kių kai­me, ras­tas į tven­ki­nį įva­žia­vęs Jo­niš­kio miš­kų urė­di­jos au­to­mo­bi­lis „Mit­su­bis­hi L200“. Paaiš­kė­jo, kad vi­su­rei­gį, bū­da­mas gir­tas, ga­li­mai vai­ra­vo Skaist­gi­rio gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas 49 me­tų Ar­tū­ras Ra­mu­ke­vi­čius.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Teisėtvarka / Girtas vairuotojas įvairavo į kitą automobilį

12 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Ket­vir­ta­die­nį, prieš 18 va­lan­dą, Šiau­liuo­se, Ba­čiū­nų ir Vy­tu­rių gat­vių san­kry­žo­je, ne­blai­vus 41 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Ford Ga­la­xy“, at­si­tren­kė į prie­ky­je va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį „Ško­da Ra­pid“.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:03


Teisėtvarka / Šiaulių „Princą“ pripažino kaltu

12 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo rū­muo­se nuo­spren­dį iš­gir­do anks­čiau pen­kis kar­tus teis­tas šiau­lie­tis Vla­das Ba­ra­naus­kas, nu­si­kals­ta­ma­me pa­sau­ly­je la­biau ži­no­tas pra­var­de "Prin­cas". Už tai, kad vai­ra­vo ne­blai­vus, 60-me­tis dve­jus me­tus ne­ga­lės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:03


Teisėtvarka / Teismas atmetė Vyriausybės atstovės skundą

12 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Šiau­lių ap­skri­ty­je As­tos Ja­siū­nie­nės skun­dą prieš Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, ku­riuo ji pra­šė įpa­rei­go­ti Ta­ry­bą su­for­muo­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­tą, kad ja­me dirb­tų pen­ki, o ne trys na­riai, kaip yra da­bar. Vy­riau­sy­bės at­sto­vė rė­mė­si Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, pa­gal ku­rias į Kont­ro­lės ko­mi­te­tą tu­ri įei­ti vie­no­das vi­sų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jų de­le­guo­tų at­sto­vų skai­čius.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:03


Įvykiai, aktualijos / Akcentas signatarams atminti jau įrengtas

12 Sausio 2018 23:09:02 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se prie Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos baig­tas įreng­ti me­ni­nis ak­cen­tas su Va­sa­rio 16-osios Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų – My­ko­lo Bir­žiš­kos, Ste­po­no Kai­rio, Al­fon­so Pet­ru­lio ir Jo­no Vi­lei­šio – pa­ra­šais. Ak­cen­to ati­den­gi­mo iš­kil­mės – Va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:02


Įvykiai, aktualijos / Parodą skiria Šiaulių apskrities žydų bendruomenei

12 Sausio 2018 23:09:02 Šiaulių kraštas

Ry­toj (sek­ma­die­nį) Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je bus ati­da­ry­ta Vil­niaus Sa­vic­ko dai­lės mo­kyk­los pa­reng­ta pa­ro­da, skir­ta Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės at­kū­ri­mo 30–mečiui.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:02


Įvykiai, aktualijos / Šiaulių oro uostui išrinkta vadovė

12 Sausio 2018 23:09:02 Šiaulių kraštas

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko kon­kur­sas SĮ Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riui iš­rink­ti. Šias pa­rei­gas lai­mė­jo Au­re­li­ja Ja­kai­tie­nė, Šiau­lių oro uos­to įmo­nės ko­mer­ci­jos spe­cia­lis­tė.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:02


Įvykiai, aktualijos / Šiauliuose galima pasisverti gyvenimus

12 Sausio 2018 23:09:02 Šiaulių kraštas

Tre­čia­die­nį Šiau­lių „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je nuo­tai­kin­gai pri­sta­ty­ta And­riaus Da­ciaus se­no­vi­nių svars­tyk­lių ko­lek­ci­ja-eks­po­zi­ci­ja „Pas­ver­ti gy­ve­ni­mai“.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:02


Įvykiai, aktualijos / Kiek iš tiesų vertas simbolinis miesto autobusų bilieto pabrangimas Šiauliuose?

12 Sausio 2018 23:09:01 Šiaulių kraštas

Pas­ta­ruo­ju me­tu ne tik vie­ti­nė­je, bet ir res­pub­li­ki­nė­je ži­niask­lai­do­je Šiau­lių vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tų kai­nų te­ma tur­būt su­lau­kė dau­giau dė­me­sio nei vi­sų ki­tų Lie­tu­vos mies­tų, nors kai­nos už va­žia­vi­mą vie­šuo­ju trans­por­tu yra svars­to­mos, kei­čia­mos ir ki­tuo­se mies­tuo­se: Vil­niu­je pa­keis­tos 2017-05-31, Kau­ne – 2017-06-13, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­sku­ti­nį­jį 2017 me­tų mė­ne­sį taip pat pa­tvir­ti­no, kad vien­kar­ti­nis bi­lie­tas, par­duo­da­mas vai­ruo­to­jo, kai­nuos 1 eu­rą, o elekt­ro­ni­niai bi­lie­tai – 58 cen­tus. Ti­kė­ti­na, kad ar­ti­miau­siu lai­ku kai­nų ki­li­mo su­lauks ir Pa­ne­vė­žys, kur šiuo me­tu vis dar nė­ra e. bi­lie­to sis­te­mos.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:01


Pirmas puslapis / Išgyvenę TĄ naktį

12 Sausio 2018 23:09:01 Šiaulių kraštas

Lai­ko ne­skai­čia­vo­me, jis ne­beeg­zis­ta­vo, įga­vo ki­to­kį ma­tą – šis po­jū­tis sie­ja abu šio ra­ši­nio he­ro­jus. Arū­nas Val­čiu­kas, tuo­met Šiau­lių kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ki­no­lo­gas, su šu­ni­mi Ken­tu Sau­sio 13-osios nak­tį vyk­dė žval­gy­bą prie Zok­nių ka­ri­nio ae­rod­ro­mo. Aud­ro­nė Kar­da­šie­nė, tuo­met Šiau­lių pir­mo­jo šau­ki­mo ta­ry­bos de­pu­ta­tė, tie­siai iš ves­tu­vių sku­bė­jo į Sa­vi­val­dy­bę. Pra­bė­gus 27 me­tams, įvy­kių chro­no­lo­gi­ja at­min­ty­je tri­na­si, bet emo­ci­jos lie­ka to­kios pat ryš­kios, kaip tų me­tų sau­sį.

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:01


Atrankos į pasaulio čempionatą – užtikrinta Lietuvos pergalė

12 Sausio 2018 22:43:07 Sportas | ve.lt

Lietuvos vyrų rankinio rinktine pergale pradėjo atranką į 2019 metų pasaulio čempionatą. Pirmosiose grupės rungtynėse Lietuvos rankininkai rezultatu 36:20 nugalėjo varžovus iš Izraelio.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 22:43:07


"Neptūno" dubleriai žais išvykoje

12 Sausio 2018 19:18:18 Sportas | ve.lt

Šį savaitgalį Klaipėdos "Neptūno-Akvaservis" krepšininkai žais tik vienerias Nacionalinės krepšinio lygos rungtynes - šeštadienį 18 val. klaipėdiečių Vilniuje laukia akistata su Vilniaus "Perlo" ekipa.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 19:18:18


Karaliaus Mindaugo taurės turnyrui - atkurtos Lietuvos šimtmečio sporto renginio vardas

12 Sausio 2018 15:53:11 Sportas | ve.lt

Atkurta Lietuvos valstybė vasario 16 dieną minės šimtmetį, o vienas iš jubiliejaus akcentų - Lietuvos šimtmečiui skirtas Karaliaus Mindaugo taurės krepšinio turnyras. Vasario 17-18 dienomis Klaipėdoje vyksiančiame finaliniame turnyro renginyje krepšinio sirgalių lauks daugybė šimtmečio siurprizų, vyks šimtmečio „Ačiū“ atvirukų kampanija - sirgaliai bus kviečiami išsiųsti 100-mečio atviruką žmonėms, kurie savo darbais prisidėjo prie Lietuvos ir kiekvieno iš mūsų kelio į sėkmę. „Šis krepšinio spektaklis, kurį rengiame trečią kartą, bus šimtmečio minėjimo desertas, - įsitikinęs renginį organizuojančios Lietuvos krepšinio lygos (LKL) prezidentas Remigijus Milašius. - Visi svarbiausi minėjimai vyks vasario 16-ąją, penktadienį, o savaitgalį kviesime mėgautis spektakliu krepšinio aikštelėje“. „Krepšinio pasiekimai yra ryški atkurtos Lietuvos Šimtmečio istorijos dalis, todėl simboliška, kad Klaipėda šventinį savaitgalį turės išskirtinį krepšinio renginį“, - sakė Valstybės atkūrimo šimtmečio programos koordinatorė Neringa Vaisbrodė. Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, 2016 metais pripažintas geriausiu metų sporto renginiu Lietuvoje, sulaukė įvertinimų dėl pompastikos ir kuriamos šventės prieš rungtynes. Per šį renginį pirmą kartą į pasirodymą įtraukti ir krepšininkai. 2016 metais finalo dalyviai - Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ žaidėjai - žengė su vienuolių rūbais ir gobtuvais ant galvų, pernai „Žalgirio“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai buvo paslėpti po milžiniška balta paklode. „Atkurtos Lietuvos šimtmečio sporto renginio vardas įpareigoja šių metų turnyrą Klaipėdoje padaryti nepamirštamą žiūrovams arenoje ir prie televizijos ekranų, o idėjų, kaip tai padaryti, mums netrūksta“, - džiaugėsi R. Milašius. Per Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą taip pat bus rengiami tradiciniai LKL snaiperio ir dėjimų konkursai, žiūrovus džiugins muzikiniai pasirodymai.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 15:53:11


Skiriasi R. Meilutytės ir trenerio P. Andrijausko keliai

12 Sausio 2018 13:38:02 Sportas straipsniai

Pasak LPF prezidento Emilio Vaitkaičio, sprendimas priimtas išanalizavus visų metų darbą. Nors pasiekti rezultatai nenuvylė, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, tęsiant darbą stovyklose, nebuvo galimybės R.Meilutytei užtikrinti nuolatinės treniruočių komandos.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 13:38:02


Boksininkas E. Stanionis: mūsų šalis kovinga – niekas nepasiduoda

12 Sausio 2018 13:38:02 Sportas straipsniai

Smūgiai 6 , o jų kombinacijų – begalė 23 m. E. Stanionis teigia tik neseniai supratęs, kad sportas tikrai taps jo pragyvenimo šaltiniu. „Norėjau, kad boksas taptų mano duona, tačiau kartu žinojau, kad tai – labai sunku ir norint pasiekti aukštumas, reikia labai daug dirbti.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 13:38:02


Kirtis LaVarui: pigiausiose vietose sėdintis fanas, kurio nuomonė yra bevertė

12 Sausio 2018 13:38:02 Sportas straipsniai

„Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kas kalba. Tada reikėtų nustoti klausytis to, ką jis kalba. Tai tik dar vienas pigiausiose vietose sėdintis fanas su nuomone, kuri yra bevertė“, – rėžė G. Popovichius. „L. Waltonas yra daugiau nei pasiruošęs susitvarkyti šioje situacijoje, bet tam reikia laiko. Tai yra procesas“, – pridėjo G. Popas. Praėjusią naktį L. Waltono treniruojama „Lakers“ namuose 93:81 įveikė San Antonijaus „Spurs“ ir pasiekė trečiąją pergalę iš eilės.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 13:38:02


Dviratininkas R. Navardauskas grįžta po septynių mėnesių pertraukos

12 Sausio 2018 13:38:01 Sportas straipsniai

Sausio 30 dieną savo 30-metį švęsiantis dviratininkas dėl sveikatos problemų nedalyvavo varžybose septynis mėnesius. Praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje R. Navardauskas buvo operuotas dėl širdies ritmo sutrikimo.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 13:38:01


„Vilkėti rinktinės marškinėlius Klaipėdoje - fantastiškas jausmas"

12 Sausio 2018 13:36:23 Sportas | ve.lt

Iš Vokietijos į Lietuvos rankinio rinktinės stovyklą Klaipėdoje trumpam grįžęs 22 metų klaipėdietis Mindaugas Dumčius mėgaujasi kiekviena akimirka - jam čia puikiai pažįstama "Dragūno" rankininkų sporto salė, Klaipėdos gatvės, aplink daug draugų. "Žvejybos uosto rajone, taip vadinamajame "rybporte", kuriame užaugau, dar mane atpažįsta, sveikinasi. Malonu grįžti, kur viskas pažįstama ir artima širdžiai", - teigė profesionalus rankininkas M. Dumčius.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 13:36:23


Snaiperių konkurse - du „Neptūno“ atstovai

12 Sausio 2018 13:36:23 Sportas | ve.lt

Likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Klaipėdoje vyksiančio SIL–Karaliaus Mindaugo taurės turnyro aiškūs krepšininkai, kurie varžysis dėl geriausio snaiperio vardo.

Více Sportas Time12 Sausio 2018 13:36:23


Susipyko neblaivūs senoliai

12 Sausio 2018 12:57:41 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Ketvirtadienį, apie pirmą valandą dienos, Mažeikių rajono policijos pareigūnai skubėjo į vieną iš Sodų gatvės butų. Buvo pranešta apie smurtą artimoje aplinkoje. Pirminiais duomenimis, 75-erių metų vyras sumušė savo metai

Více Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 12:57:41


1 2