Visos ataskaitos - 11 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Klaipėdos "Baltijos" pergalė

11 Sausio 2018 23:57:11 Sportas | ve.lt

Klaipėdos "Baltija" Lietuvos čempionato rungtynėse Kaune po pratęsimo rezultatu 4:3 (3:2, 0:0, 0:1, 1:0) palaužė "Kaunas Hockey" komandą ir atsirevanšavo už sezono pradžioje Klaipėdoje patirtą pralaimėjimą.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 23:57:11


Ads

Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

11 Sausio 2018 23:04:49 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­ne, Lu­pi­kų kai­me, gy­ve­nan­ti Vai­da ŠALT­ME­RIE­NĖ la­bai mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti. Sa­vo šei­mą mo­te­ris va­di­na ašt­ria­val­giais. To­dėl la­bai daž­nai ga­mi­na ašt­riais prie­sko­niais pa­gar­din­tus pa­tie­ka­lus. Šei­ma lai­ko avių ir mėgs­ta ga­mi­nius iš avie­nos. Prie šios mė­sos la­bai de­ra ašt­rūs prie­sko­niai.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:49


Krašto žinios / Mikniūniečiai šventę kūrė patys

11 Sausio 2018 23:04:49 Šiaulių kraštas

MUMS RA­ŠO Nau­juo­sius Me­tus Mik­niū­nų bend­ruo­me­nės na­muo­se šven­tė vi­sų kar­tų so­die­čiai. Vai­kai, šok­da­mi ra­te­lius, lau­kė Ka­lė­dų se­ne­lio. Bu­vo pa­ruo­šę šven­ti­nę pro­gra­mą – dek­la­ma­vo, dai­na­vo.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:49


Teisėtvarka / Surastas naminės degtinės fabrikėlis

11 Sausio 2018 23:04:48 Šiaulių kraštas

Sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lio­ju­si nau­ją al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo tvar­ka nė mo­tais kai ku­riems ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio ga­min­to­jams. Na­mi­nės fab­ri­ko dū­mas rū­ko Šiau­lių mies­te, Vo­ve­riš­kių gat­vė­je.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:48


Teisėtvarka / Kaliniai pardavinėjo traktorių, kurio neturėjo

11 Sausio 2018 23:04:48 Šiaulių kraštas

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­muo­se pa­skelb­tas nuo­spren­dis dviem šiuo me­tu Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se ka­lin­tiems as­me­nims, ku­rie ap­si­me­tė trak­to­rių par­da­vė­jais ir iš pir­kė­jų tris kar­tus paė­mė avan­są.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:48


Budintis reporteris / Nuo šluotos Londone...

11 Sausio 2018 23:04:48 Šiaulių kraštas

Kel­miš­kis Vi­ta­li­jus Nor­bu­tas ga­mi­na vie­ne­ti­nius bal­dus iš me­džio. Ga­mi­na su mei­le, nes no­ri su­teik­ti džiaugs­mo sa­vo kraš­to žmo­nėms. Dar­bą pri­ly­gi­na ho­biui. Dirb­tu­vė­se kar­tais už­si­bū­na iki vė­lu­mos.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:48


Budintis reporteris / Aptartos investicijos į Šiaulių rajoną

11 Sausio 2018 23:04:47 Šiaulių kraštas

Ant­ra­die­nį Šiau­lių ra­jo­no, Ku­žių se­niū­ni­jos pa­tal­po­se, vy­ko Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų, Ta­ry­bos na­rių, sky­rių spe­cia­lis­tų bei ra­jo­no se­niū­ni­jų at­sto­vų su­si­ti­ki­mas. Pas­ta­rie­siems pri­sta­ty­ti ar­ti­miau­si in­ves­ti­ci­niai pla­nai.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:47


Budintis reporteris / Mama dėkoja sūnaus gelbėtojui

11 Sausio 2018 23:04:47 Šiaulių kraštas

Šiau­lie­tė Jur­gi­ta Stul­gie­nė į „Šiau­lių kraš­tą“ už­su­ko, no­rė­da­ma pa­dė­ko­ti pa­gal­bą jos sū­nui po pa­tir­tos ava­ri­jos su­tei­ku­siam šiau­lie­čiui An­to­nui Ve­re­mei­či­kui.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:47


Įvykiai, aktualijos / Biudžetininkų algoms didinti – 2 milijonai eurų

11 Sausio 2018 23:04:47 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės šių me­tų biu­dže­to pro­jek­tas va­di­na­mas „re­kor­di­niu“. Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti pla­nuo­ja­mi 2 mi­li­jo­nai eu­rų. In­ves­ti­ci­joms – be­veik 50 mi­li­jo­nų eu­rų. Siū­lo­ma in­ves­ti­ci­ja į vai­kų kul­tū­rą – skir­ti po 5 eu­rus kiek­vie­nam mo­ki­niui, kad ne­mo­ka­mai ga­lė­tų lan­ky­ti mu­zie­jus ir pa­ro­das.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:47


Pirmas puslapis / Emigracijos košmaras: surasti atpirkimo ožiai

11 Sausio 2018 23:04:47 Šiaulių kraštas

Dras­tiš­kai au­gant emig­ra­ci­jos mas­tams su­gal­vo­tas bū­das, kaip dėl tuš­tė­jun­čios Lie­tu­vos nu­si­mes­ti at­sa­ko­my­bės ak­me­nį. Stab­dy­ti emig­ra­ci­ją ir su­si­grą­žin­ti tau­tie­čius įpa­rei­go­tos ša­lies sa­vi­val­dy­bės. Tai ša­lies me­rai iš­gir­do su­si­ti­ki­me su ša­lies pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 23:04:47


Gripas pasitraukė, virusinių susirgimų daugėja

11 Sausio 2018 15:59:14 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, šalyje padidėjo sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Mūsų rajone pirmąją metų savaitę nebuvo registruota nė vieno susirgimo gripu, tačiau kitoki

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 15:59:14


Kontrolierė: sauskelnių kompensavimo tvarka diskriminuoja asmenis dėl amžiaus ir negalios

11 Sausio 2018 12:19:32 Sveikata | ve.lt

Sveikatos apsaugos ministrui siūloma keisti medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką taip, kad ji užtikrintų būtinų produktų įsigijimą nepriklausomai nuo asmenų amžiaus ir negalios. Su tokiu prašymu į ministrą kreipėsi Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė, nustačiusi, kad sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo tvarką, asmenys diskriminuojami dėl jų amžiaus ir negalios. Į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi asmuo su negalia sulaukus 18 metų per mėnesį kompensuojamų sauskelnių skaičius sumažėjo nuo 60 iki 45 vienetų, taip pabloginant jo padėtį.Skunde teigiama, kad sulaukus pilnametystės sveikatos būklė ir medicinos pagalbos priemonių poreikis nepasikeitė, todėl, pasak pareiškėjo, taip sumažinus skiriamų kompensuojamų priemonių skaičių, jis diskriminuojamas dėl amžiaus ir negalios.Sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė šį sumažinimą motyvavo lėšų stygiumi Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete. Jos teigimu, atsižvelgiant į Valstybinės ligonių kasos duomenis, norint suaugusiems kompensuoti tokį patį sauskelnių skaičių kaip ir vaikams (60 vienetų), papildomai reikėtų 4,84 mln. eurų. Tyrimo metu Sveikatos apsaugos ministerija nepateikė objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįsti skirtingą medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarką, siejamą su amžiumi. Lygių galimybių įstatymas įpareigoja valstybės institucijas užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos teisės ir galimybės, nepaisant amžiaus ir negalios. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija nustato, kad asmenys su negalia turi teisę į aukščiausią įmanomą sveikatos lygį jų nediskriminuojant dėl neįgalumo. Valstybės narės yra įpareigotos teikti sveikatos paslaugas, kurios yra būtinos asmenims su negalia būtent dėl jų neįgalumo bei imtis visų atitinkamų priemonių, kad užtikrintų galimybę gauti sveikatos paslaugas už prieinamą kainą. A. Skardžiuvienės teigimu, valstybė turi tinkamai pasirūpinti asmenimis su negalia jų nediskriminuodama. „Šiuo atveju sauskelnių kompensavimas žmonėms su negalia diferencijuojant juos pagal amžių yra visiškai nepateisinamas, kai asmens sveikatos būklė nepasikeitė ir sauskelnių poreikis nesumažėjo“.

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 12:19:32


Lou Williamso indėlis į „Clippers“ komandos pergalę - 50 taškų

11 Sausio 2018 10:16:53 Sportas | ve.lt

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate trečiadienį „Los Angeles Clippers“ komanda svečiuose 125:106 (32:35, 26:27, 39:28, 28:16) pranoko čempionės titulą ginančią „Golden State Warriors“ ekipą.„Clippers“ (19 pergalių/21 pralaimėjimas) komandoje rezultatyviausiai žaidė Lou Williamsas. Jo sąskaitoje - 50 taškų. Tyrone'as Wallace'as surinko 22 taškus, Montrezlas Harrellas - 14, C. J. Williamsas - 12, DeAndre Jordanas (12 atk. kam.) pridėjo 10 taškų.Absoliučioje lygos įskaitoje pirmaujančiai „Warriors“ (33/9) ekipai 40 taškų pelnė Kevinas Durantas, 12 - Zaza Pačulija, 9 - Andre Iguodala.„Clippers“ Vakarų konferencijoje užima devintąją vietą.Trečiadienio rungtynių rezultatai.„Indiana Pacers“ - „Miami Heat“ 106:114 (26:38, 21:20, 31:26, 28:30)„Charlotte Hornets“ - „Dallas Mavericks“ 11:115 (28:20, 24:39, 5:24, 34:32)„Washington Wizards“ - „Utah Jazz“ 104:107 (32:25, 18:21, 27:37, 27:24)„Brooklyn Nets“ - „Detroit Pistons“ 80:114 (26:34, 15:29, 20:27, 19:24)„New York Knicks“ - „Chicago Bulls“ 119:122, po 2 pratęsimų (25:26, 27:22, 30:30, 23:27; 7:7, 7:10)„Houston Rockets“ - „Portland Trail Blazers“ 121:112 (25:19, 30:26, 31:32, 35:35)„Miami Heat“ - „New Orleans Pelicans“ 105:102 (29:38, 31:23, 17:9, 28:32)„Milwaukee Bucks“ - „Orlando Magic“ 110:103 (30:29, 23:17, 36:23, 21:34)„Minnesota Timberwolves“ - „Oklahoma City Thunder“ 104:88 (23:23, 24:24, 29:18, 28:23)„Denver Nuggets“ - „Atlanta Hawks“ 97:110 (21:29, 25:25, 32:28, 19:28)„Golden State Warriors“ - „Los Angeles Clippers“ 106:125 (35:32, 27:26, 28:39, 16:28).

Více Sportas Time11 Sausio 2018 10:16:53


Pradedantiesiems vairuotojams bus paprasčiau gauti pažymėjimą

11 Sausio 2018 10:12:07 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Vyriausybė pritarė siūlymui pailginti pirmojo vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką. Jos nuomone, tai palengvintų administracinę naštą nepatyrusiems vairuotojams. Papildomi mokymai nusižengusiesiems išlieka. Laukia Seimo pritari

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 10:12:07


„Baltija“ svečiuose palaužė „Kaunas Hockey“

11 Sausio 2018 09:08:27 Sportas | ve.lt

Trečiadienį ilgą laiką Lietuvos čempionato rungtynėse pirmavusi Klaipėdos „Baltija“ neišsaugojo turėto pranašumo, tačiau po pratęsimo ir Eimanto Noreikos įvarčio svečiuose 4:3 (3:2, 0:0, 0:1, 1:0) palaužė legionieriais pasistiprinusią Kaunas Hockey“ komandą bei atsirevanšavo už Klaipėdoje praėjusių metų spalio mėnesį patirtą pralaimėjimą.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 09:08:27


Sugrįžtantiems emigrantams – didesnis savivaldybių dėmesys

11 Sausio 2018 08:45:07 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su šalies merais ir aptarė, kaip padėti iš emigracijos grįžtantiems mūsų šalies piliečiams ir kaip paskatinti jų sugrįžimą. Emigrantai domisi sugrįžimu Nors dėl

Více Visos ataskaitos Time11 Sausio 2018 08:45:07


„Lietuvos ryto“ krepšininkai patyrė nesėkmę Miunchene

11 Sausio 2018 00:11:55 Sportas straipsniai

Įpusėjus rungtynėms, Vilniaus ekipa atsiliko 35:42. Trečiajame kėlinyje šeimininkai įgijo 20 taškų pranašumą (62:42) ir per likusį rungtynių laiką išsaugojo dviženklę persvarą. Vilniaus klubui Rokas Giedraitis pelnė 14 taškų, Mindaugas Girdžiūnas - 11, Loukas Mavrokefalidis - 9, po 6 - Chrisas Krameris, Jimmy'is Baronas ir Martynas Echodas. Pirmąją pergalę iškovojusioje „FC Bayern“ komandoje po 18 taškų surinko Devinas Bookeris ir Jaredas Cunninghamas, 14 - Nihadas Djedovičius.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 00:11:55


„Nevėžio“ komanda patyrė apmaudžią nesėkmę Vengrijoje

11 Sausio 2018 00:11:54 Sportas straipsniai

Likus žaisti 4 min., Kėdainių komanda pirmavo 77:70, bet per likusį laiką pelnė vos du taškus, o praleido - net 15. „Nevėžiui“ (1 pergalė/1 pralaimėjimas) 22 taškus pelnė Lesteris Medfordas, 19 - Valerijus Lichodejus, 10 - Vaidotas Volkus. Pirmąją pergalę iškovojusiai „Egis“ ekipai 20 taškų pelnė Justinas Tuoyo, 17 - Ericas Fanningas. Kitas rungtynes „Nevėžis“ žais sausio 17 dieną namuose su „Demir Insaat Buyukcekmece” komanda, kuriai atstovauja Evaldas Kairys.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 00:11:54


Pilkieji Dakaro kardinolai

11 Sausio 2018 00:11:54 Sportas straipsniai

Ketvirtoji diena komandai vėl nepagailėjo iššūkių. Sunki trasa, nesėkmės, gedimai, kurių sutvarkymas pareikalavo brangaus laiko. Dakaras sunkus ne tik ekipažui, tačiau ir technikams. Niekam ne paslaptis, jog būtent jie iki gilios nakties rūpinosi, kad komandos „Toyota Hilux“ ryte vėl būtų techniškai tvarkinga ir pajėgi atlaikyti naują greičio ruožą.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 00:11:54


„Baltijos“ ledo ritulininkai po pratęsimo nugalėjo „Kauno Hockey“ ekipą

11 Sausio 2018 00:11:54 Sportas straipsniai

6-ąją min. Andrius Židkovas išvedė svečius į priekį, bet jau po minutės rezultatą išlygino Dovydas Streckis. Po Michailo Jevstignejevo (10 min.) ir Romano Šalajevo (17) įvarčių „Baltija“ pirmavo 3:1, Dar pirmajame kėlinyje rezultatą sušvelnino Dmitrijus Prokopenkovas (20). Trečiojo kėlinio pabaigoje (59) rezultatą išlygino ir pratęsimą išplėšė Dmitrijus Beliakovas. Pergalingą įvartį pratęsime pelnė „Baltijos“ žaidėjas Eimantas Noreika (64). Visas rungtynes „Baltijos“ vartus gynė Maksimas Ponomarenka, o „Kauno Hockey“ - Lukas Jakšys.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 00:11:54


M. Grigonio indėlis į ALBA pergalę - 18 taškų

11 Sausio 2018 00:11:53 Sportas straipsniai

M. Grigonis nugalėtojams per 25 min. pelnė 18 taškų (dvitaškiai 3/5, tritaškiai 3/6, baudos 3/3), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 1 kamuolį, suklydo 2 ir prasižengė 3 kartus. „Alba“ (1 pergalė/1 pralaimėjimas) grupėje užima antrąją vietą. Stambulo klubas pralaimėjo abu žaistus mačus.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 00:11:53


„Pieno žvaigždės“ pralaimėjo dviejų lietuvių atstovaujamai Tartu ekipai

11 Sausio 2018 00:11:53 Sportas straipsniai

Svečiams 22 taškus pelnė Artūras Ausėjas, 18 - Viačeslavas Bobrovas (9 atk. kam.), 12 - Luisas Šošis. Tartu komandoje po 19 taškų surinko Kristjanas Kitsingas bei Janaras Taltsas (10 atk. kam.). V. Čižauskas per 32 min. pelnė 14 taškų (dvitaškiai 3/10, tritaškiai 2/6, baudos 2/2), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, suklydo 4 ir prasižengė 3 kartus. J. Kazakauskas per 22 min. surinko 6 taškus (dvitaškiai 1/2, tritaškiai 0/2, baudos 4/4), atkovojo 2 kamuolius, 1 kartą suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 00:11:53


Sutrumpintame penktame Dakaro greičio ruože V. Žala – 20-as

11 Sausio 2018 00:11:53 Sportas straipsniai

Nepaisant to, jie 228 kilometrus maudėsi Peru smėlyje, o po to dar turės įveikti beveik 700 kilometrų bendrojo naudojimo keliais iki naujo bivuako Arekipoje. Pirmoje dalyje, 228 km greičio ruože, „Agrorodeo“ komandos ekipažas – Vaidotas Žala su Sauliumi Jurgelėnu – užėmė 20-ą vietą.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 00:11:53


Į TOP-20 sugrįžęs A. Juknevičius: šiek tiek pykstu ant savęs

11 Sausio 2018 00:11:53 Sportas straipsniai

„Truputį pykstu ant savęs – pirmoje dalyje prakirtome ratą ir negalėjome pademonstruoti viso greičio. Nors vieta gera, bet viduje save vis tiek stumi dar labiau į priekį, ypač kai tiek daug mašinų pirmoje dalyje strigo, buvo gera galimybė pašauti į priekį. Pamatėm Loeb‘ą duobėje, aplinkui dešimtys ekipažų ratus suka iš tos duobės bandydami išvažiuoti, o jo šturmanas visiem kelią rodo“, – kiek komišką situaciją su šypsena pasakojo Antanas Juknevičius. „Reikėjo atkovoti vakar prarastas pozicijas tai šiandien davėm gazo kaip reikiant, gale buvome šiek tiek nuklydę, bet viskas gerai.

Více Sportas Time11 Sausio 2018 00:11:53