Visos ataskaitos - 10 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Paskutinis / Tradicinės bandelės

10 Sausio 2018 23:09:06 Šiaulių kraštas

Rei­kės: 2 stik­li­nių pie­no, pu­sės pa­ke­lio mie­lių, 3 šaukš­tų cuk­raus, 1 šaukš­te­lio drus­kos, 1 kiau­ši­nio, 9 šaukš­tų au­ga­li­nio alie­jaus. Mil­tų – pa­gal tai, ko­kio kie­tu­mo teš­lą no­ri­ma iš­min­ky­ti.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:06


Ads

Krašto žinios / Pakruojyje padaugėjo gaisrų

10 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Per­nai Pak­ruo­jo ra­jo­ne ki­lo 85 gais­rai – dau­giau nei už­praė­ju­siais me­tais. Jau ant­rus me­tus iš ei­lės neiš­veng­ta žmo­nių žū­ties ug­ny­je. Dau­giau­siai ne­lai­mių pri­šau­kė neat­sar­gu­mas.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:05


Krašto žinios / Pagerbti geriausi Šiaulių rajono sportininkai

10 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ra­jo­no spor­to bend­ruo­me­nė iš­si­rin­ko ge­riau­sius me­tų spor­ti­nin­kus. Vi­si jie bu­vo pa­kvies­ti į tra­di­ci­nį spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo va­ka­rą, vy­ku­sį Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­re. Šven­ti­nį va­ka­rą pra­dė­jo vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos „Die­me­dė­lis“ jau­nie­ji šo­kė­jai.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:05


Krašto žinios / Aukso vainiku karūnuota ir keramikė iš Kuršėnų

10 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je pa­skelb­ti kon­kur­si­nės liau­dies me­no pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­rea­tai, vy­ko jų vai­ni­ka­vi­mo iš­kil­mės. Pa­si­puoš­ti gar­bin­giau­siu Lie­tu­vos tau­to­dai­lės ap­do­va­no­ji­mu – auk­so vai­ni­ku – sie­kė net 28 se­nų­jų ama­tų tra­di­ci­jas tę­sian­tys kū­rė­jai.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:05


Krašto žinios / Bendruomeniškiausia prakartėlė – iš Joniškio

10 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Res­pub­li­ki­nia­me bro­lių pran­ciš­ko­nų skelb­ta­me pra­kar­tė­lių kon­kur­se „Pa­si­tik kū­di­kė­lį Jė­zų su šv. Pran­ciš­ku­mi“ Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nių su­kur­ta pra­kar­tė­lė pa­te­ko tarp ap­do­va­no­tų­jų no­mi­na­ci­jo­mis.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:05


Krašto žinios / Skęstantį namą imsis gelbėti

10 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Skęs­tan­tį na­mą im­sis gel­bė­ti Skaist­gi­rio mies­te­lio (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Lie­pų gat­vės 4-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas pa­vir­ši­nio van­dens, ku­ris nuo­lat po lie­taus kau­pia­si gat­vė­je, mau­do­mas dau­giau kaip 15 me­tų. Gy­ven­to­ja Zi­ta Po­ciu­vie­nė dar prieš pen­ke­rius me­tus krei­pė­si, kur be­ga­lė­jo, taip pat ir į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją. 2017-ųjų pa­bai­go­je pro­ble­mos spren­di­mas pa­ga­liau pa­sie­kė fi­ni­šo tie­sią­ją – Sa­vi­val­dy­bė ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja įsi­pa­rei­go­ja va­dens nu­ve­di­mo sis­te­mą tvar­ky­ti šiais me­tais.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:05


Krašto žinios / Tarybos sprendimas prieštarauja Savivaldos įstatymui

10 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Ta­ry­bos spren­di­mas prieš­ta­rau­ja Sa­vi­val­dos įsta­ty­mui Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė iš­siun­tė tei­ki­mą Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, siū­ly­da­ma pa­keis­ti vos prieš mė­ne­sį pa­keis­tas Veik­los reg­la­men­to nuo­sta­tas dėl Kont­ro­lės ko­mi­te­to, Eti­kos ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų sky­ri­mo tvar­kos, nes ji prieš­ta­rau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mui. Priim­tu spren­di­mu bu­vo ban­do­ma var­žy­ti val­dan­tie­siems neį­ti­ku­sios opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ga­lias.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:04


Krašto žinios / Narkotikų pėdsakų mokymo įstaigose – vis daugiau

10 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai, de­šim­ty­je ra­jo­no mo­kyk­lų at­li­kę nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ty­ri­mus, nar­ko­ti­kų pėd­sa­kų ap­ti­ko še­šio­se mo­ky­mo įstai­go­se.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:04


Krašto žinios / Tremtinė pasiilgsta lietuviškų pinigų

10 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­ne, Ty­tu­vė­nuo­se, gy­ve­nan­ti Ju­ze­fa Žar­naus­kie­nė ne­se­niai su­lau­kė de­vy­nias­de­šimt­me­čio. De­vy­ne­rius me­tus Si­bi­re ir sep­ty­ne­rius Ka­zachs­ta­ne pra­lei­du­si mo­te­ris ma­tė daug var­go, ta­čiau la­biau mėgs­ta pri­si­min­ti ge­riau­sius sa­vo gy­ve­ni­mo lai­kus.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:04


Keturi kampai / Daugiabučio laiptinė primena žalią oazę

10 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jo Sau­lė­te­kio gat­vės 44-ojo dau­gia­bu­čio vie­na iš laip­ti­nių užei­nan­čius džiu­gi­na ža­lu­ma nuo pat pir­mo­jo iki vir­šu­ti­nio aukš­to. Laip­ti­nės gė­ly­nus per ke­lio­li­ka me­tų su­kū­rė čia gy­ve­nan­čios mo­te­rys.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:03


Teisėtvarka / Sukčiai siūlo ir telyčias

10 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Į po­li­ci­ją krei­pė­si Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­ja. Ji skun­dė­si dėl ap­ga­vys­tės. Praė­ju­sių me­tų gruo­džio pra­džio­je 61 me­tų mo­te­ris ra­do skel­bi­mą apie par­duo­da­mas te­ly­čias.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:03


Įvykiai, aktualijos / Optimizmą gimnazistė skleidžia eilėmis

10 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Penk­ta­die­nį Šiau­lių „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Li­na Dab­ra­vols­kai­tė ati­da­rys ei­lė­raš­čių ir fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­dą „Am­ži­ni kū­ry­bos žo­džiai“. Jau­na kū­rė­ja ra­gi­na ir ki­tus bend­raam­žius ne­si­dro­vė­ti sa­vo kū­ry­bos.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:03


Pirmas puslapis / Pirmieji darbai – po „Šaulio“ kojomis

10 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se sta­ty­bi­nin­kai pra­dė­jo dirb­ti Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė­je, ku­rią puo­šia skulp­to­riaus Sta­nis­lo­vo Kuz­mos su­kur­tas ke­tu­rių met­rų „Šau­lys“, pa­sta­ty­tas mi­nint Šiau­lių mies­to 750 ju­bi­lie­jų. Ši aikš­tė – pir­mo­ji mies­to vie­šo­ji erd­vė, ku­ri pra­de­da­ma tvar­ky­ti pa­gal UR­BAN pro­gra­mą, skir­tą įgy­ven­din­ti di­džių­jų mies­tų vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tus.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:03


Pirmas puslapis / Žemgrobystės voratinklius pradeda narplioti teismai

10 Sausio 2018 23:09:02 Šiaulių kraštas

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mus pa­sie­kė bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je įvai­riais tur­ti­niais ir ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais, su­si­ju­siais su nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mu į že­mės skly­pus ir jų par­da­vi­mu, kal­ti­na­mi aš­tuo­ni žmo­nės.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 23:09:02


Vytas Gašpuitis - Rusijos klubo peržiūroje

10 Sausio 2018 21:44:59 Sportas | ve.lt

Du sezonus Klaipėdos "Atlanto" futbolo klube praleidęs vidurio gynėjas Vytas Gašpuitis išvyko laimės ieškoti į Rusiją. Jis šiuo metu yra Kursko "Avangardo" ekipos, užimančios Rusijos nacionalinės futbolo lygos čempionate keturioliktą vietą, peržiūroje.

Více Sportas Time10 Sausio 2018 21:44:59


Išskirtinis interviu: jį vadina tiesiog Ponu Dakaru

10 Sausio 2018 17:51:23 Sportas straipsniai

Prancūzas per savo karjerą jau trylika kartų lipo ant aukščiausio Dakaro nugalėtojų apdovanojimų pakylos laiptelių, o pergalių jam pavyko pasiekti ir važiuojant Afrikoje, ir Pietų Amerikoje – tiek važiuojant motociklu, tiek automobiliu. Išskirtiniame interviu "Kauno dienai" S.Peterhanselis prisipažino, kad kiekviena pergalė, kurią pavyko pasiekti, buvo labai netikėta. – Dakaras po kelerių metų pertraukos vėl grįžo į Peru. Ką prisimenate iš 2012-ųjų ir 2013-ųjų Dakaro ralių, kurie taip pat vyko Peru?

Více Sportas Time10 Sausio 2018 17:51:23


Į Monte Karlą grįš suvesti sąskaitas

10 Sausio 2018 17:51:23 Sportas straipsniai

Naujas automobilis

Více Sportas Time10 Sausio 2018 17:51:23


Klaipėdos „Koralo“ jaunimo proveržis

10 Sausio 2018 17:11:24 Sportas | ve.lt

Klaipėdos „Koralo“ futbolininkai, treniruojami Marselio Balasanovo, tęsia sėkmingą žygį Lietuvos aukščiausiosios salės futbolo lygos pirmenybėse („Betsafe – Futsal A lygoje“).

Více Sportas Time10 Sausio 2018 17:11:24


Už „pokštą“ apie sprogmenį – viešieji darbai

10 Sausio 2018 16:10:18 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Apie Seime padėtą sprogmenį pranešęs mažeikiškis sulaukė teismo verdikto – jam skirta viešųjų darbų. Sukėlė ant kojų policiją Pranešimas, kad Seime padėtas sprogmuo, Bendrąjį pagalbos centrą pasiekė praėjusių metų

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 16:10:18


„Sporto metų pradžia ir rankinis - puikus derinys"

10 Sausio 2018 14:54:22 Sportas | ve.lt

Artėjantį savaitgalį, sausio 12-14 dienomis (penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį), Klaipėdos "Švyturio" areną drebins aukščiausio lygio rankinio kovos - Lietuvos rinktinė, treniruojama klaipėdiečio Artūro Juškėno, kartu su Izraelio, Gruzijos ir Latvijos rinktinėmis kils į mūšį dėl patekimo į 2019 metų pasaulio rankinio čempionatą.

Více Sportas Time10 Sausio 2018 14:54:22


"Atlantas" ir "Palanga" sezonui ruošis uostamiestyje

10 Sausio 2018 13:45:54 Sportas | ve.lt

Šiemet Lietuvos futbolo A lygos čempionate dalyvaus net du Klaipėdos apskrities futbolo federacijai priklausantys klubai - uostamiesčio "Atlantas" ir šių varžybų debiutantė "Palanga".

Více Sportas Time10 Sausio 2018 13:45:54


Šauktinių sąraše – ir A. Sabonio sūnūs

10 Sausio 2018 13:19:20 Sportas straipsniai

„Galiu patvirtinti, kad šauktinių sąraše yra abu Lietuvos krepšinio federacijos prezidento A. Sabonio sūnūs Domantas ir Tautvydas“, – sakė LKF atstovas spaudai Vaidotas Zajarskas. Visgi krepšininkams atlikti tarnybos tikriausiai neteks, nes ji gali būti atidėta asmenims, turintiems išskirtinių gabumų ir laimėjimų mokslo, meno, sporto ar kitose srityse ir kurie savo veikla garsina Lietuvos vardą. 21-ių D. Sabonis atstovauja NBA rungtyniaujančiam Indianos „Pacers“ klubui, o 25-ių T. Sabonis žaidžia Kasteljono komandoje antrojoje Ispanijos krepšinio lygoje.

Více Sportas Time10 Sausio 2018 13:19:20


Dainininkai savo balsais skinasi kelią į „Dainų dainelę“

10 Sausio 2018 13:16:41 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Šiandien Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje vyksta atrankos į Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursą „Dainų dainelė“ rajoninis turas. Kas antrus metus rengiamas nacionalinis konkursas „Dainų dainelė“ tur

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 13:16:41


„Vaiko pinigai“ neturės įtakos pašalpoms ir kompensacijoms

10 Sausio 2018 11:50:06 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Nuo šių metų pradžios visi šalies vaikai gaus universalias išmokas, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Šie pinigai nebus įskaičiuojami į bendras šeimos pajamas, jei bus prašoma pašalpų, kompensacijos už šildymą ir kitais

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 11:50:06


Dakaras po ketvirto etapo: lyderiai toliau klimpsta smėlyje

10 Sausio 2018 11:28:53 Sportas | ve.lt

Jeigu kažkur organizuojamos lažybos, kuriame Dakaro greičio ruože bus padaryta geriausia ralio nuotrauka, statyti patartume už ketvirtą etapą. Startas vienoje eilėje po 15 motociklininkų ir po keturis automobilius Ramiojo vandenyno pakrantėje, kelių dešimčių kilometrų ruožas pajūriu, po to perėjęs į kopas ir kanjonus su daugybe „fesh-fesh“ tipo dulkių. Ar gali lenktynės atrodyti romantiškiau?Visgi taip atrodo tik žiūrovams. Dalyviams ketvirtas etapas buvo pažymėtas gausybe dulkių (startuojant po kelis vienu metu, jų išvengti neįmanoma), teorine galimybe paskęsti (vis tik vandenynas šalia) bei daugybe progų apvirsti (važiuojant kanjonais, tai itin paprasta), o ir smulkaus tarsi miltai „fesh-fesh“ vadinamo smėlio tuose kanjonuose yra daugiau nei norėtųsi.Dalyviai tai pajuto visu gražumu. Dulkės ribojo matomumą, lindo į visus įmanomus tarpus, o organizatorių parengtos greičio ruožų vietos vertė klysti vieną po kito. Net ir „Misteris Dakaras“ Stephane'as Peterhanselis.Bėda po vieną nevaikšto. Tai - ne šiaip posakis, o Dakaro apibūdinimas, kurį Benediktas Vanagas įsidės į galvą bent iki kito greičio ruožo. Greičio ruožo pradžioje sulūžęs „Toyota Hilux“ pusašis, viduryje - nuvirtimas nuo kanjono į upę, o po to sekęs ilgas remontas kainavo ne vieną valandą. Nors pirmoji greičio ruožo dalis nuteikė puikiai - B. Vanago ir Sebastiano Rozwadowskio ekipažas kurį laiką važiavo 15-oje vietoje, tačiau vėliau krito gerokai žemiau ir finišą pasiekė jau sutemus.Pasikankino ir Antano Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio ekipažas. Kiekvieną dieną važiuojantys „Top 30“ ribose, sportininkai saugo automobilį, važiuoja su didele atsarga ir rezultatas rodo, kad tokia taktika pasiteisina, tačiau ketvirtame etape jie nesaugojo padangų - ne tik sunaudojo visas savo turėtas atsargines, dvi pasiskolino iš V. Žalos ekipažo, bet ir į finišą atvažiavo tik su dviem. Kažkokiais būdais jiems pavyko finišuoti 30-iems, o bendroje įskaitoje nukristi ne taip ir daug - į 25-ą poziciją.Geriausiai pasirodė Vaidotas Žala su Sauliumi Jurgelėnu. Pasikankinę trečiame etape dėl kaistančio variklio, ketvirto pradžioje jie turėjo problemų su automobilio elektronika, tačiau šią pavyko išspręsti ir kartais pamojuodami kastuvais, jie nusikapstė iki finišo 25-oje vietoje, o bendroje įskaitoje pakilo į 24-ą.Vienintelis lietuvis motociklininkas Balys Bardauskas dar priartėjo tikslo - finišo - link. Ir iš triženklės pozicijos pakilo į dviženklę - ketvirtame greičio ruože jis buvo 98-as. Tiesa, bendroje įskaitoje jo pozicija - 102-a.Ketvirto Dakaro etapo mūšį automobilių įskaitoje laimėjo Sebastienas Loebas. Prancūzas puikiai jaučia, kad šiemet yra turbūt paskutinis jo šansas nugalėti Dakare („Peugeot“ komanda kitąmet čia nebedalyvaus) ir spaudžia kiek tik gali, o antradienį prasidėję klasikinį ralį šiek tiek primenantys ruožai - vieta, kur devyniskart pasaulio klasikinio ralio čempionas jaučiasi geriausiai, todėl nenuostabu, kad visame ruože jie su komandos draugu S. Peterhanseliu keitėsi vietomis, kol netoli finišo pastarasis prarado apie 3-4 minutes keisdamas ratą ir nukrito į trečią vietą. Tuo tarpu tarp dviejų prancūzų įsiterpė dar vienas „Peugeot“ komandos atstovas Carlosas Sainzas.Ketvirtame ruože savo kovą dėl aukščiausių pozicijų smarkiai komplikavo du „Red Bull“ atletai, iki šiol važiavę „Top 3“: Cyrilas Despres ir Nasseras Al-Attiyah. Abu tam tikru metu buvo tarp lyderių, abu ruožo viduryje pridarė klaidų ir abu ketvirtą greičio ruožą prakeiks. Tiesa, katarietis bendroje įskaitoje vis dar ketvirtas, tačiau nuo lyderio S. Peterhanselio atsilieka jau valanda, tuo tarpu C. Despres 2018-ųjų Dakaras baigėsi - jis patyrė avariją ir nepataisomai sugadino savo „Peugeot“. „Čia svarbu kiekvieną dieną prarasti kuo mažiau laiko. Aš nenorėjau važiuoti pirmas rytoj be jokių orientacinių vėžių, tačiau yra kaip yra. Tai buvo sudėtinga diena, o greičio ruožas - puikus. Jis labai ilgas, o kai kurios kopos - itin sudėtingos“, - įspūdžius po finišo pasakojo S. Loebas.Kur jau kur, bet motociklų įskaitoje nugalėtoją atspėti yra sudėtingiausia. Jeigu po trečio greičio ruožo lyderio pozicijoje gana neblogai jautėsi britas Samas Sunderlandas, tai ketvirtas etapas „Red Bull KTM Factory Team“ atstovui priminė košmarą. 2017-ųjų Dakaro nugalėtojas nebuvo labai greitas ir pirmoje greičio ruožo pusėje važiavo tik antrajame dešimtuke, tačiau bandydamas vytis lyderius patyrė avariją ir baigė pasirodymą šiais metais.Ketvirtame etape motociklininkų įskaitoje nugalėjo Adrienas van Beverenas su „Yamaha“, tapęs lyderiu ir bendroje įskaitoje. Būtų naivu tikėtis, kad toje pačioje vietoje jis išliks ir trečiadienį: lyderiai čia keičiasi labai sparčiai, o skirtumas tarp pirmo ir dešimto motociklininkų - vos 14 minučių, kai bendras įveiktas laikas jau didesnis nei 11 valandų. Pavyzdžiui, automobilių įskaitoje pirmą ir dešimtą ekipažus skiria 4 valandos.Sunkvežimių įskaitoje į aukščiausias pozicijas beveik grįžo „Kamaz - Master“ komanda: jos atstovai Eduardas Nikolajevas, Airatas Mardejevas ir Antonas Šibalovas ilgą laiką važiavo 1-3 vietose, tačiau prieš finišą padarytos klaidos lėmė, kad pirmas šį pasiekė E. Nikolajevas, o antras - argentinietis Federico Villagra, pagrindinis šio konkurentas bendroje įskaitoje, tačiau skirtumas tarp jų - jau 37 minutės.

Více Sportas Time10 Sausio 2018 11:28:53


Įvykiai, aktualijos / Pristatomas 2018 metų biudžeto projektas (tiesioginė transliacija nuo 15 val.) 2018-01-10

10 Sausio 2018 11:11:53 Šiaulių kraštas

Ta­ry­bos na­riai ir mies­to bend­ruo­me­nė kvie­čia­mi ak­ty­viai da­ly­vau­ti ren­giant, svars­tant ir tvir­ti­nant 2018 m. sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tą. Pir­mi­nis 2018 m. sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas yra pa­skelb­tas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.siau­liai.lt.

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 11:11:53


Savavališkos nepilnamečių „išvykos“ tęsiasi

10 Sausio 2018 11:06:40 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Metai nauji – bėdos ir galvos skausmas senas. Taip situaciją dėl nepilnamečių dingimų iš Urvikių kaimo šeimynos apibūdino mažeikiškiai policijos pareigūnai. Antradienio rytą iš šeimynos į mokyklą išvyko ir į namus negr

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 11:06:40


Pašalpų ir kompensacijų gavimas neturės įtakos „vaiko pinigams“

10 Sausio 2018 11:06:39 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Nuo šių metų pradžios visi šalies vaikai gaus universalias išmokas, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Šie pinigai nebus įskaičiuojami į bendras šeimos pajamas, jei bus prašoma pašalpų, kompensacijos už šildymą ir kitais

Více Visos ataskaitos Time10 Sausio 2018 11:06:39


ESPN: R. Jokubaitis nustelbė Ballą ir buvo ryškiausia NBA medžiaga

10 Sausio 2018 10:53:48 Sportas straipsniai

Rokas Jokubaitis antradienio vakarą pelnė 31 tašką (10/16 dvit., 3/8 trit., 2/2 baud. met.), taip darydamas viską, kad iš jaunimo sudaryta ir patirties neturinti „Žalgirio“ dublerių ekipa ilgai laikytųsi kovoje su LKL klubu. R. Jokubaičio benefisas prikaustė ne tik lietuvių, bet ir JAV žiniasklaidos, kuri čia atvyko tik dėl Ballų fiestos, dėmesį.

Více Sportas Time10 Sausio 2018 10:53:48


Dakaras po ketvirto etapo: lyderiai toliau klimpsta smėlyje

10 Sausio 2018 10:35:22 Sportas straipsniai

Bet taip atrodo tik žiūrovams. Dalyviams ketvirtas etapas buvo pažymėtas gausybe dulkių (startuojant po kelis vienu metu, jų išvengti neįmanoma), teorine galimybe paskęsti (vis tik vandenynas šalia) bei daugybe progų apvirsti (važiuojant kanjonais, tai itin paprasta). O ir smulkaus tarsi miltai „fesh-fesh“ vadinamo smėlio tuose kanjonuose yra daugiau nei norėtųsi. Dalyviai tai pajuto visu gražumu. Dulkės ribojo matomumą, lindo į visus įmanomus tarpus, o organizatorių parengtos greičio ruožų vietos vertė klysti vieną po kito. Net ir Mr. Dakar Stephane Peterhansel.

Více Sportas Time10 Sausio 2018 10:35:22


1 2