Visos ataskaitos - 08 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Vilniaus „Žalgirio“ treneris A. Skarbalius: norime surinkti stiprią komandą

08 Sausio 2018 23:19:54 Sportas straipsniai

Prieš ją „Žalgirio“ vyriausias treneris Aurelijus Skarbalius buvo oficialiai pristatytas žiniasklaidai, prieš televizijos kameras ir fotoobjektyvus išsirikiavo ir kiti trenerių štabo nariai, rašo fkzalgiris.lt.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 23:19:54


Ads

Motociklininkas B. Bardauskas įveikė trečiąjį Dakaro ralio etapą

08 Sausio 2018 23:19:53 Sportas straipsniai

Nuo etapo nugalėtojo brito Samo Sunderlando lietuvis atsiliko 2 val. 8 min. ir 13 sek. „Šiandien sportininkus alino karštis, viršijęs 30 laipsnių, bet Balys buvo tam pasirengęs ir fiziškai, ir psichologiškai“, - džiaugėsi komandos „Perkūnas Team“ vadovas Carlosas Brebbia. Pasak jo, pastaruosius abu etapus B. Bardauskas nė karto nenukrito nuo motociklo, nors pirmąją dieną teko ir tai patirti. „Tiesa, tai nebuvo skausminga ir mes matome, kiek valios turi Balys“, - teigė C. Brebbia.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 23:19:53


Trečiame Dakaro etape A. Juknevičius rodė stabilumą ir finišavo 25-as

08 Sausio 2018 23:19:53 Sportas straipsniai

Tiesa, lietuviui Antanui Juknevičiui tokios sąlygos patinka, o tai rodo ir rezultatas – „CRAFT Bearings“ komandos lenktynininkas trečią Dakaro dieną išlaikė tempą ir finišą preliminariais duomenimis pasiekė 23-ioje vietoje. Savo kaip bekelės varžybų vardą šiais metais pateisinančios varžybos ir toliau negailestingos neapdairiems sportininkams. Prieš pat trečiojo etapo finišą nuo milžiniškos kopos vertėsi dar vienas nukraujavusios „MINI X-Raid“ pilotas Nani Roma. Tiesa, lenktynininkui pavyko atriedėti iki finišo, o po jo lenktynininką sraigtasparniu išgabeno medikai.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 23:19:53


Trečiasis Dakaro etapas: B. Vanago reabilitacija

08 Sausio 2018 23:19:53 Sportas straipsniai

Pirmuosius 80 kilometrų iki trumpo, vos 20 minučių trukusio serviso aptarnavimo Benediktas įveikė konkurencingu tempu, atliko beveik dešimtį lenkimų ir pavijo Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno ekipažą. Pakalbintas prieš išvykstant į antrąją dalį, pilotas linkėjo sau išminties. Panašu, jog šis palinkėjimas suveikė – likusius, daugiau kaip du šimtus kilometrų ekipažas įveikė išvengdamas didesnių problemų ir gedimų, trečiąją dieną Peru pabaigdami drausmingai. Būtent šią savybę komandos pilotas akcentavo labiausiai.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 23:19:53


„Energijos“ ledo ritulininkai nesunkiai nugalėjo „Geležinį vilką“

08 Sausio 2018 23:19:53 Sportas straipsniai

Nugalėtojams keturis įvarčius pelnė Povilas Verenis, po vieną - Deividas Kazlauskas, Dovydas Kulevičius, Laisvydas Kudrevičius, Rolandas Aliukonis, Artiomas Sidorovas ir Mauras Baltrukonis. Vilniaus komandoje pasižymėjo Deividas Četvertakas, Dominykas Bisturys ir Edvinas Boroška. „Energija“ (11 rungt./30 tšk.) pirmauja čempionate, o „Geležinis vilkas“ (12 rungt./6 tšk.) yra penktas.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 23:19:53


Sumuštiems vyrams prireikė medikų pagalbos

08 Sausio 2018 23:15:06 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Sekmadienį į Mažeikių ligoninę pateko du sumušti vyriškiai. Policija ieško įtariamųjų. Sekmadienį, apie ketvirtą valandą ryto, automobilyje, stovėjusiame Taikos gatvės automobilių aikštelėje, susipyko du vyrai. Iš matymo

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:15:06


Premjero teigimu, daug sprendimų yra savivaldos rankose

08 Sausio 2018 23:15:05 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir jo komandos atstovai penktadienį lankėsi Mažeikiuose. Vyriausybės vadovas susitiko su rajono verslo bei vietos valdžios atstovais, aptarė regiono plėtros ir investicijų pritraukimo galimyb

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:15:05


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

08 Sausio 2018 23:08:46 Šiaulių kraštas

Šiau­lie­čiui vik­to­ri­nų en­tu­zias­tui ir pro­tų ko­vų ko­man­dos „Gel­to­nai juo­di“ na­riui Ar­tū­rui MI­LA­ŠIUI pa­tin­ka grei­tai ir pa­pras­tai pa­ruo­šia­mas mais­tas. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo leng­vai pa­ga­mi­na­mo, ska­naus ir so­taus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:46


Sveikata / „Švarių rankų šokyje“ dalyvavo ir šiauliečiai

08 Sausio 2018 23:08:46 Šiaulių kraštas

Penk­ta­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko iš­kil­min­gi ini­cia­ty­vos „Šva­rių ran­kų šo­kis'17“ ap­do­va­no­ji­mai. Ini­cia­ty­vos nu­ga­lė­to­jus – vai­kus ir jų auk­lė­to­jus bei tė­vus svei­ki­no Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ras (ULAC) kar­tu su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir psi­cho­lo­gi­jos cent­ru bei Sa­vi­val­dy­bių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rų aso­cia­ci­ja.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:46


Sveikata / Maisto porcijos – pagal delną ir šaukštą

08 Sausio 2018 23:08:46 Šiaulių kraštas

Cuk­ri­nis dia­be­tas – sun­ki ir ne­pa­gy­do­ma li­ga, ta­čiau „su­si­drau­ga­vus“ su ja ga­li­ma nu­gy­ven­ti il­gą ir ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mą. Vie­ni iš svar­biau­sių fak­to­rių, kont­ro­liuo­jant li­gą, yra mi­ty­ba, taip pat ju­dė­ti ir ste­bė­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Apie tai kal­bė­jo­mės su Šiau­lių cent­ro po­lik­li­ni­kos Dia­be­to mo­kyk­lė­lės slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­ge Ire­na Že­mai­tie­ne.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:46


Krašto žinios / Joniškio rajone pro­gno­zuo­ja­mi di­džiau­si de­mog­ra­fi­niai pra­ra­di­mai

08 Sausio 2018 23:08:46 Šiaulių kraštas

Joniškio rajone pro­gno­zuo­ja­mi di­džiau­si de­mog­ra­fi­niai pra­ra­di­mai Per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus Jo­niš­kio ra­jo­ne bend­ras gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žės dar 13,05 pro­c. Tai reiš­kia, kad iš 22 449 gy­ven­to­jų, ku­rie Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to fik­suo­ti 2017 me­tų sau­sio 1 d., 2022 me­tų sau­sio 1 d. liks 19 tūkst. 519.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:46


Krašto žinios / Kelio ženklai – kaip vėtrungės, o baudos – vairuotojams

08 Sausio 2018 23:08:45 Šiaulių kraštas

SKAI­TY­TO­JA KREI­PĖ­SI Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­ja iš elekt­ro­ni­nio laiš­ko su­ži­no­jo, kad jai skir­ta bau­da už drau­džia­mo­je vie­to­je pa­sta­ty­tą au­to­mo­bi­lį. Nes re­mon­tuo­ja­mo­je Pak­ruo­jo L. Gi­ros gat­vė­je bu­vę drau­džian­tie­ji ženk­lai bu­vo su­ki­nė­ja­mi ir ga­lio­jo ne vi­są lai­ką. Mo­te­riai krei­pu­sis į po­li­ci­ją ir Sa­vi­val­dy­bę, pir­ma­die­nį ženk­lų ne­be­li­ko.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:45


Krašto žinios / Didžiausias iššūkis – ne ledinis vanduo

08 Sausio 2018 23:08:45 Šiaulių kraštas

Rad­vi­liš­kie­tis Ta­das Gri­mai­la ki­tą sa­vai­tę kar­tu su bend­ra­min­čiais šoks į le­di­nį Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio van­de­nį.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:45


Krašto žinios / Kelmės rajonas traukiasi

08 Sausio 2018 23:08:45 Šiaulių kraštas

Per praė­ju­sius me­tus Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­jo be­veik tūks­tan­čiu gy­ven­to­jų. Ma­žiau gi­mu­sių, ma­žiau su­si­tuo­ku­sių. Ma­žė­ja ir mir­čių bei sky­ry­bų.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:45


Krašto žinios / Apdovanoti geriausieji sportininkai

08 Sausio 2018 23:08:45 Šiaulių kraštas

Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je ap­do­va­no­ti ge­riau­sie­ji Kel­mės ra­jo­no spor­ti­nin­kai. Pa­gal at­ski­ras ša­kas ap­do­va­no­ji­mus pel­nė 14 spor­ti­nin­kų. Lu­kas Se­jū­nas pri­pa­žin­tas ge­riau­siuo­ju krep­ši­nin­ku. Re­mi­gi­jaus Dzvan­kaus­ko ir Ne­ri­jaus Kar­po eki­pa­žas ta­po ge­riau­siais au­to­mo­bi­lių spor­to at­sto­vais. Ro­kas Mus­nec­kis iš­rink­tas ge­riau­siuo­ju fut­bo­li­nin­ku. Au­ri­mas Kuo­ris la­biau­siai iš vi­sų pa­si­žy­mė­jo lais­vo­sio­se im­ty­nė­se. Dei­man­tė Ba­raus­ky­tė ir Do­na­tas And­ru­lis pri­pa­žin­ti ge­riau­siais tink­li­nin­kais. Ra­mū­nas Bi­lius ta­po ge­riau­siuo­ju bad­min­to­no žai­dė­ju. Man­tas And­ruš­ka pri­pa­žin­tas ge­riau­siuo­ju te­ni­so žai­dė­ju. Gin­tau­tas Kau­šius pa­si­žy­mė­jo kaip pui­kus mo­to­cik­lų spor­to at­sto­vas. Vi­lius Tri­jo­nis ta­po ge­riau­siuo­ju muayt­hay ko­vų at­sto­vu. Er­nes­tas Da­ni­lo­vas ir Me­da Lau­ri­na­vi­čiū­tė pri­pa­žin­ti ge­riau­siais leng­vo­sios at­le­ti­kos at­sto­vais. Egi­di­jus Val­čiu­kas ta­po ne­pra­len­kia­mu jė­gos tri­ko­vė­je, o Vai­da Rač­kaus­kai­tė – ge­riau­sia žo­lės rie­du­li­nin­ke.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:45


Krašto žinios / Kelmės rajono ūkininkams grąžinti 57 tūkstančiai eurų

08 Sausio 2018 23:08:44 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­tai­kė že­mės mo­kes­čio leng­va­tas ra­jo­no ūki­nin­kams. Ta­ry­ba to­kį spren­di­mą priė­mė dėl ra­jo­ne pa­skelb­to ekst­re­ma­laus įvy­kio ir ša­ly­je pa­skelb­tos ekst­re­ma­lios pa­dė­ties že­mės ūky­je.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:44


Sportas / BBL rungtynės „emigruoja“ į Pakruojį, Joniškį ir Radviliškį

08 Sausio 2018 23:08:44 Šiaulių kraštas

„Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­da Pak­ruo­jy­je, Jo­niš­ky­je ir Rad­vi­liš­ky­je su­žais tre­jas Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos (BBL) rung­ty­nes.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:44


Sportas / „Gintra-Universitetas“ dalyvaus prestižiniame turnyre Vokietijoje

08 Sausio 2018 23:08:44 Šiaulių kraštas

Po pui­kaus 2017 me­tų se­zo­no Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ pra­de­da raš­ky­ti nau­jų me­tų vai­sius. Ko­man­da su­lau­kė kvie­ti­mo da­ly­vau­ti pres­ti­ži­nia­me už­da­rų pa­tal­pų „AOK Tur­bi­ne Hal­len­cup 2018“ fut­bo­lo tur­ny­re Vo­kie­ti­jo­je, Pots­da­mo mies­te.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:44


Sportas / Pailsėję tęsia pirmenybes

08 Sausio 2018 23:08:44 Šiaulių kraštas

Po me­tų pa­bai­gos šven­tes pa­da­rius per­trau­ką Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos pir­me­ny­bė­se da­ly­vau­jan­čios ko­man­dos praė­ju­sį sa­vait­ga­lį tę­sė ko­vas.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:44


Sportas / Naudingiausias LKL savaitės žaidėjas – R. Seibutis, penketuke – L. Birutis

08 Sausio 2018 23:08:43 Šiaulių kraštas

Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ at­sto­vai ir to­liau do­mi­nuo­ja Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­te. Šios eki­pos at­sto­vas Re­nal­das Sei­bu­tis ta­po nau­din­giau­siu pir­mo­sios 2018 me­tų sa­vai­tės LKL žai­dė­ju.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:43


Teisėtvarka / Muštynės laiptinėje

08 Sausio 2018 23:08:43 Šiaulių kraštas

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se, Ae­rouos­to gat­vė­je esan­čio na­mo laip­ti­nė­je, 42-ejų me­tų mo­te­ris, kar­tu su tri­mis sa­vo duk­ro­mis su­mu­šė sa­vo kai­my­nę. Šiau­lie­tei kliu­vo į įvai­rias kū­no vie­tas.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:43


Budintis reporteris / Naujųjų (anti)herojų beieškant

08 Sausio 2018 23:08:43 Šiaulių kraštas

Nau­jų­jų (an­ti)he­ro­jų beieš­kant Dr. Ne­ri­jus Bra­zaus­kas Ly­jant lie­tui Lie­tu­va su­lau­kė 2018-ųjų me­tų, ku­rie, re­gis, bus skir­ti šven­ti­mui, o ne dar­bui, ak­ci­joms, o ne idė­joms, he­ro­jams, o ne ei­li­niams pi­lie­čiams. Per­si­val­gę, per­siil­sė­ję ir ste­buk­lin­gą­ją šv. Kū­čių nak­tį ap­švie­tę nau­ja­me­ti­niais fe­jer­ver­kais, pa­gal­vo­jo­me apie tai, ką dar mums ga­li duo­ti Lie­tu­va. Ir mąs­ty­da­mi apie neiš­si­pil­džiu­sius lū­kes­čius, var­ga­nus at­ly­gi­ni­mus, že­mi­nan­čias pa­šal­pas, mi­tin­gus ir so­cia­li­nes ak­ci­jas, pa­są­mo­nė­je mes to­liau sva­jo­ja­me apie nau­juo­sius he­ro­jus.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:43


Įvykiai, aktualijos / KGB dokumentas su­kė­lė nuo­mo­nių ir emo­ci­jų ban­gas

08 Sausio 2018 23:08:43 Šiaulių kraštas

Šiau­lie­tis skulp­to­rius Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis, Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos par­la­men­to gy­nė­jas, vie­šu laiš­ku rea­ga­vo į sa­vait­ga­lį pa­skelb­tą ži­nią, jog žy­mus mu­zi­kas Sau­lius Son­dec­kis (1928–2016) bu­vęs KGB agen­tų są­ra­še. Šiau­lie­tis ke­lia klau­si­mą, kam nau­din­ga že­min­ti išė­ju­sią žy­mią as­me­ny­bę ir prie­šin­ti kul­tū­ros bend­ruo­me­nę?

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:43


Pirmas puslapis / Ugniagesiai gelbėtojai išeina

08 Sausio 2018 23:08:43 Šiaulių kraštas

Šiau­lių prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo val­dy­ba skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais: tar­ny­bą ma­siš­kai pa­lie­ka ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, o atei­nan­čių­jų – tik vie­nas ki­tas. Prie­žas­čių – ke­le­tas, o svar­biau­sia – ma­ži at­ly­gi­ni­mai.

Více Visos ataskaitos Time08 Sausio 2018 23:08:43


Dviratininkė O. Baleišytė metus pradėjo netikėta pergale Nyderlanduose

08 Sausio 2018 20:17:41 Sportas straipsniai

Trenerių Antano Jakimavičiaus ir Solveigos Baleišytės auklėtinė pirmą varžybų dieną laimėjo skrečo (10 km; 50 ratų) rungtį. Antrą vietą užėmė Nyderlandų atstovė Nina Kessler, o trečią – norvegė Anita Stenberg. Kita Lietuvos atstovė – 18-metė Kristina Kazlauskaitė tarp 20 dalyvių buvo 14-a.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 20:17:41


Dziudo imtynininkę iš Kauno užgrūdino likimo smūgiai

08 Sausio 2018 20:17:40 Sportas straipsniai

Viena perspektyviausių Lietuvos dziudo imtynininkių S.Jablonskytė 2018-uosius pasitiko itin pakiliai. Pernykštės pergalės tarptautiniuose turnyruose Kauno dziudo klubo lyderę gerokai pakylėjo pasaulio imtynininkių reitingų lentelėje ir atvėrė puikias perspektyvas prieš artėjančią atranką į 2020 m. Tokijo vasaros olimpines žaidynes. 25-erių metų sportininkės šiemet laukia ne vienas atsakingas startas: balandį Izraelyje vyks Europos čempionatas, rugsėjį Azerbaidžane – pasaulio čempionatas.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 20:17:40


E. Skrabulis: sėkmė – ne vien medaliai

08 Sausio 2018 20:17:40 Sportas straipsniai

Disko metiko kauniečio Andriaus Gudžiaus triumfas pasaulio čempionate, šuolininkės į aukštį vilnietės Airinės Palšytės – Europos čempionate bei šiuos atletus išugdžiusių Vaclovo Kidyko ir Tatjanos Krasauskienės pergalės tradiciniuose Lietuvos geriausių trenerių rinkimuose simboliškai vainikavo išskirtinius LLAF metus.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 20:17:40


„Atlantas“ sezonui ruošis tik Lietuvoje: tikisi palankių orų

08 Sausio 2018 20:17:40 Sportas straipsniai

53-ejų specialistui, praėjusiame sezone buvusiam Igorio Pankratjevo asistentui, padėjo Donatas Navikas ir vienintelis iš keturis su puse metų dirbusio Konstantino Sarsanijos trenerių štabo likęs Vladimiras Tunkinas. Į pirmąsias 2018-ųjų pratybas susirinko kone 20 futbolininkų. Didžioji dalis jų – praėjusiais metais „Atlante“ rungtyniavę žaidėjai: pasveikęs kapitonas Andrius Bartkus, Markas Beneta, Skirmantas Rakauskas, Domantas Šimkus, Mantas Fridrikas, Simonas Juška, Dovydas Virkšas, Rokas Filipavičius, Davidas Andronicas, Michailas Kaliadka ir Tadas Labukas.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 20:17:40


Galdikas prieš dvikovą prisiminė sulaužytą nosį

08 Sausio 2018 17:20:05 Sportas | ve.lt

Į Klaipėdą grįžta FIBA Čempionų lygos turnyro kovos. Pirmąsias 2018 metų šio turnyro rungtynes atsinaujinęs Klaipėdos „Neptūnas“ žais jau sausio 9 dieną (antradienį) 19 val. „Švyturio“ arenoje.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 17:20:05


Vokietijoje apšaudytas turkų kilmės futbolininko automobilis

08 Sausio 2018 17:16:24 Sportas straipsniai

Acheno miesto prokuratūros atstovė Katja Schlenkermann-Pitts (Katia Šlenkerman-Pits) pirmadienį sakė, kad į D. Naki mašiną buvo veikiausiai keliskart šauta automagistralėje A4. Vis dėlto ji nurodė, kad per šį incidentą niekas nenukentėjo ir kad prokurorai „žinoma, tiria visomis kryptimis“. D. Naki pastaruoju metu žaidė Turkijos klube „Amed SK“ kurdiškojo pietryčių regiono pagrindiniame mieste Dijarbakyre. Į Vokietiją savo šeimos aplankyti atvykęs futbolininkas sakė dienraščiui „Die Welt“ manąs, kad pasikėsinimo taikiniu tapo dėl savo politinės veiklos Turkijoje.

Více Sportas Time08 Sausio 2018 17:16:24


1 2