Visos ataskaitos - 05 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Centas prie cento / Vien­kar­ti­nio bi­lie­to kaina ga­li di­dė­ti iki 52 ar­ba 54 cen­tų

05 Sausio 2018 23:19:54 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės po­sė­dy­je svars­ty­ti spręs­ti­ni klau­si­mai sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB „Bus­tu­ras“ ir ga­li­mi fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai.

Více Ekonomika Time05 Sausio 2018 23:19:54


Ads

Centas prie cento / Pinigų Šiaulių miesto piniginėje netrūksta

05 Sausio 2018 23:19:54 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės 2018 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas pri­sta­to­mas po­li­ti­kams ir vi­suo­me­nei svars­ty­ti. Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je įvar­dy­ta, jog mies­to pi­ni­gi­nė­je bus net 30 mi­li­jo­nų eu­rų dau­giau, nei 2017 me­tais. Tik per­nai vėl 7 mi­li­jo­nai eu­rų ne­pa­nau­do­ti.

Více Ekonomika Time05 Sausio 2018 23:19:54


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

05 Sausio 2018 23:11:30 Šiaulių kraštas

Rad­vi­liš­kie­tis lo­gis­ti­kos va­dy­bi­nin­kas Do­vy­das JUK­NA „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo ne­pa­gai­lė­ti lai­ko ir pa­mė­gin­ti iš­si­kep­ti ypatingo sko­nio plė­šo­mos mė­sos kum­pį.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:30


Krašto žinios / SPORTO NAUJIENOS

05 Sausio 2018 23:11:29 Šiaulių kraštas

Tra­di­ci­nia­me šven­ti­nia­me šach­ma­tų tur­ny­re, ku­rį kas­met or­ga­ni­zuo­ja Rad­vi­liš­kio šach­ma­tų klu­bas, dėl ap­do­va­no­ji­mų var­žė­si 34 šach­ma­ti­nin­kai iš Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ra­sei­nių, Kė­dai­nių ir Kel­mės.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:29


Krašto žinios / Pagirių pyktis kelia muštynes tarp savų ir svetimų

05 Sausio 2018 23:11:29 Šiaulių kraštas

Tar­puš­ven­tis, Nau­jie­ji me­tai ir ke­lios die­nos po jų. Neiš­si­pa­gi­rio­jan­tys vy­rai dau­žė vie­ni ki­tiems vei­dus, lau­žė no­sis, na­muo­se spar­dė žmo­nas. O su­griež­tė­jus pre­ky­bai al­ko­ho­liu, par­da­vė­jos bai­mi­no­si, kad prieš par­duo­tu­vės ati­da­ry­mą ša­lia laip­tų jau sto­vi­niuo­jan­tys „ali­niai“ im­sis smur­to ir prieš jas, nes jos ne­ga­lės par­duo­ti al­ko­ho­lio, kol nea­teis de­šim­ta va­lan­da.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:29


Krašto žinios / „Po­li­fo­ni­jos“ re­cep­tai: pro­jek­tas pa­vy­ko, kon­cer­tai tę­sia­si

05 Sausio 2018 23:11:29 Šiaulių kraštas

Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ kar­tu su ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­mis pa­ren­gė spe­cia­lų pro­jek­tą, skir­tą so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti ir pro­fe­sio­na­liai cho­ri­nei mu­zi­kai re­gio­ne skleis­ti, „Me­nas žmo­gaus ge­ro­vei. Re­cep­tas mu­zi­kai“.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:29


Krašto žinios / Mokamos slaugos paslaugos – jau brangesnės

05 Sausio 2018 23:11:28 Šiaulių kraštas

Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­jas, di­des­nes slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo mo­ka­mų pa­slau­gų vie­no lo­va­die­nio kai­nas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės ir Bai­so­ga­los pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riuo­se.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:28


Gyvenimo spalvos / Stiprybės ir išminties sėmėsi iš knygų

05 Sausio 2018 23:11:28 Šiaulių kraštas

Kel­miš­kis švie­suo­lis, bu­vęs trem­ti­nys, Ži­buok­lių dva­ro sa­vi­nin­ko Hen­ri­ko Ur­bo­na­vi­čiaus sū­nus, ver­tė­jo ir pe­da­go­go Jo­no Va­dei­kio sū­nė­nas Vai­nius Ur­bo­na­vi­čius į re­dak­ci­ją at­ne­šė 1938 me­tų va­sa­rio 15 die­nos „Lie­tu­vos ai­dą“. Ja­me ap­žvel­gia­mi Lie­tu­vos pa­sie­ki­mai per 20 ne­prik­lau­so­my­bės me­tų – nuo 1918 iki 1938-ųjų, o vie­no­je pub­li­ka­ci­jo­je svars­to­ma, kaip Lie­tu­va pa­mi­nės vals­ty­bės šimt­me­tį.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:28


Gyvenimo spalvos / Žmogus, kūręs Baisogalą

05 Sausio 2018 23:11:28 Šiaulių kraštas

84-erių bai­so­ga­lie­tis Pra­nas Mei­lus šian­dien – tik ak­ty­vus me­džio­to­jas, folk­lo­ro an­samb­lio „Dai­no­riai“ mu­zi­kan­tas bei dai­ni­nin­kas.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:28


Gyvenimo spalvos / Laiškai iš praeities: „Tai buvo mano pirmoji grupė“

05 Sausio 2018 23:11:27 Šiaulių kraštas

Šiau­lių lop­še­lio-dar­že­lio Nr. 7 vai­kų laiš­kai su sva­jo­nė­mis iš 1970 me­tų rug­sė­jo 1-osios su­jau­di­no ne vie­ną šir­dį. Prieš Ka­lė­das at­kas­tas bu­te­lis su ja­me iš­sau­go­tais laiš­kais at­vė­rė pla­čias pri­si­mi­ni­mų du­ris.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:27


Teisėtvarka / Justinas Buta lieka kalėjime

05 Sausio 2018 23:11:27 Šiaulių kraštas

Kau­no apy­lin­kės teis­mo Kai­šia­do­rių rū­mai nu­spren­dė, kad 1996 me­tais Šiau­lių apy­gar­dos teis­me mir­ties baus­me už Šiau­liuo­se vei­ku­sio „Her­mio“ ban­ko ap­sau­gos dar­buo­to­jo žiau­rų nu­žu­dy­mą ir api­plė­ši­mą nu­teis­tas Jus­ti­nas Bu­ta anks­čiau lai­ko į lais­vę nei­šeis.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:27


Teisėtvarka / Kare dėl vaiko – pinigų vagystė

05 Sausio 2018 23:11:27 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jas, iš ku­rio na­mų vai­ko tei­sių gy­nė­jai sau­sio 3 die­ną iš­si­ve­žė vie­ną na­muo­se bu­vu­sį de­vyn­me­tį jo žmo­nos sū­nų iš anks­tes­nės san­tuo­kos, tei­gia pa­si­ge­dęs na­muo­se lai­ky­tų 15 000 eu­rų.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:27


Teisėtvarka / Po to, kai rašėme

05 Sausio 2018 23:11:27 Šiaulių kraštas

Bu­vu­siu Ak­me­nės po­li­ci­jos va­du do­mi­si pro­ku­ra­tū­ra „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­ta ke­le­tas ra­ši­nių apie Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vado Egi­di­jaus Mei­žio tar­ny­bi­nes ro­ki­ruo­tes, nuo­bau­das.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:27


Teisėtvarka / Vienur dingo 15 tūkstančių, kitur išdaužyta 15 langų

05 Sausio 2018 23:11:26 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­no Gaš­ty­nų kai­mo gy­ven­to­jas, grį­žęs na­mo, ra­do iš­dau­žy­tus 15 lan­gų stik­lų. 68 me­tų vy­rui pri­klau­san­tis na­mas – ne­gy­ve­na­mas. Lan­gai – me­di­niai. Na­muo­se vy­ras ne­bu­vo nuo praė­ju­sių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio. Pa­da­ry­ta 338 eu­rų tur­ti­nė ža­la. Kas ir ka­da su­nio­ko­jo vy­ro tur­tą, ti­ria po­li­ci­ja.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:26


Budintis reporteris / Ir už bakūžę samanotą mokėsit...

05 Sausio 2018 23:11:26 Šiaulių kraštas

KO­MEN­TA­RAS Ne­se­niai kal­bi­nau Kra­žių švie­suo­lę 101 me­tų Ju­ze­fą Ra­ma­naus­kai­tę, gy­ve­nan­čią ma­žo­je me­di­nė­je tro­be­lė­je, ku­rią so­vie­ti­niais lai­kais nu­si­pir­ko už 500 rub­lių. Nuo­sa­vą būs­tą vie­ni­ša mo­te­ris, au­gi­nu­si neį­ga­lų mi­ru­sios sa­vo se­sers sū­nų, ga­lė­jo įsi­gy­ti tik įko­pu­si į šeš­tą­jį sa­vo gy­ve­ni­mo de­šimt­me­tį.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:26


Įvykiai, aktualijos / Feisbukiniai burbulai – kas ką braškina?

05 Sausio 2018 23:11:26 Šiaulių kraštas

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ šiau­lie­čiai klau­sia­mi, ar ateis gin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus? Ne­va jam ga­li grės­ti ap­kal­ta ir val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja braš­kan­ti. „Šiau­lių kraš­tas“ klau­sė po­li­ti­kų, kas vyks­ta? Aiš­kė­ja, kad pu­čia­mi feis­bu­ki­niai bur­bu­lai. For­muo­ti nei­gia­mai nuo­mo­nei prieš konk­re­čius po­li­ti­kus?

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:26


Įvykiai, aktualijos / Atskrido danų naikintuvai

05 Sausio 2018 23:11:26 Šiaulių kraštas

Va­kar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se nu­si­lei­do Ka­ra­liš­kų­jų Da­ni­jos oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai F-16 „Figh­ting Fal­con“.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:26


Įvykiai, aktualijos / Tris karalius ves įspūdinga Žvaigždė

05 Sausio 2018 23:11:26 Šiaulių kraštas

Šian­dien Šiau­liuo­se, nuo Kaš­to­nų alė­jos, pa­ju­dės teat­ra­li­zuo­ta Tri­jų Ka­ra­lių ei­se­na. Svar­biau­si jos da­ly­viai – dai­li­nin­kės Re­dos Uo­gin­tie­nės su­kur­ti Trys ka­ra­liai Kas­pa­ras, Mer­ke­lis ir Bal­ta­za­ras, ku­riuos pir­mą kar­tą ves Žvaigž­dė.

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:26


Pirmas puslapis / Politinis proveržis virš „Jonė pastuogės“

05 Sausio 2018 23:11:25 Šiaulių kraštas

Svars­tant le­gen­di­nės Šiau­lių vais­ti­nės „Va­le­ri­jo­no“ pa­tal­pų nuo­mos pe­ri­pe­ti­jas išaiš­kė­jo ir ki­tas Šiau­lių mies­to val­dan­čių­jų tai­ki­nys – le­gen­di­nis klu­bas „Juo­nė pa­stuo­gė“. Dėl ko­kio pro­ver­žio pa­rū­po Šiau­lių mies­tą gar­si­nan­tis klu­bas, ren­gian­tis tarp­tau­ti­nius fes­ti­va­lius ir bu­rian­tis žmo­nes? Ma­ni­pu­lia­ci­ja, po­li­ti­ka ar pri­va­ti­za­ci­ja?

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:25


A. Gudžius - „Track and Field News“ žurnalo disko metikų dešimtuko lyderis

05 Sausio 2018 21:02:57 Sportas straipsniai

2017 metais tokio įvertinimo sulaukė du mūsų lengvaatlečiai. Pirmą kartą į dešimtuką pateko ir iš karto užėmė pirmą vietą Andrius Gudžius. Vyrų disko metimų dešimtukas: 1. Andrius Gudžius (Lietuva) 2. Danielis Stahlis (Švedija) 3. Fedrickas Dacresas (Jamaika) 4. Piotras Malachowskis (Lenkija) 5. Philipas Milanovas (Belgija) 6. Masonas Finley (JAV) 7. Robertas Hartingas (Vokietija) 8. Lukasas Weisshaidingeris (Austrija) 9. Robertas Urbanekas (Lenkija) 10. Martinas Wierigas (Vokietija).

Více Sportas Time05 Sausio 2018 21:02:57


B. Bardauskas susitiko su Lietuvos konsulu Peru ir registravosi Dakaro ralyje

05 Sausio 2018 21:02:56 Sportas straipsniai

„Kaip ir daugelis lietuvių konsulo tėvas emigravo į Argentiną, bet vėliau įsikūrė Peru sostinėje. Kadangi vienintelė Pietų Amerikoje mūsų šalies ambasada yra Brazilijoje, konsului tenka dažnai padėti lietuviams, ypač nutikus nelaimėms“, - pasakojo B. Bardausko komandos „Perkūnas Team“ narė Marija Dubickienė.

Více Sportas Time05 Sausio 2018 21:02:56


Kitą savaitę - Lietuvos rankinio rinktinės kovos

05 Sausio 2018 18:42:03 Sportas | ve.lt

Naujuosius metus (ir Klaipėdos sporto metus) pradedame itin svarbiu Lietuvos rankinio bendruomenei renginiu.

Více Sportas Time05 Sausio 2018 18:42:03


Ballai gali žengti į aikštę mače su „Lietuvos rytu“

05 Sausio 2018 18:02:13 Sportas straipsniai

Pagrindinį formalumą sutvarkę prieniškiai prieš pat savaitgalį įregistravo abu jaunuolius į savo sudėtį Lietuvos krepšinio lygoje (Betsafe-LKL), o šansus, jog jie žais, didina ir tai, jog „Vytauto“ gretose be Ballų yra sveiki vos aštuoni krepšininkai. „Dėl jaunesniojo dar nežinau, nes jis turi mokytis kažkur. Prienuose tokių dalykų gyvenime nėra buvę, tai mums sunku. Pasijutome labai didelis klubas (juokiasi). Bent jau mėnesį reikia juo pabūti, o paskui viskas atsistos į savo vėžes.

Více Sportas Time05 Sausio 2018 18:02:13


„Kauno Žalgirio“ futbolininkus treniruos M. Čepas

05 Sausio 2018 18:02:13 Sportas straipsniai

M.Čepas – nors ir jaunas, tačiau jau didelę patirtį turintis treneris. Dėl sveikatos problemų futbolininko karjerą 26-erių baigęs M.Čepas ėmėsi trenerio veiklos. Pirmąja trenerio stotele tapo Vilniaus „Žalgiris“, kurioje futbolo specialistas praleido devynerius metus (2004-2013 m.) bei didžiąją laiko dalį dirbo pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio asistentu.

Více Sportas Time05 Sausio 2018 18:02:13


Naujieji jau čia – pagaliau atėjo ir pasiliko

05 Sausio 2018 17:23:54 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

„Su Naujaisiais“, – visur girdima frazė. Neapsieiname be jos – ir nesvarbu, ar žmogus pažįstamas, ar ne, bet jei su juo reikia bendrauti, be šio sveikinimo kažkaip ir kalba nesimegztų. Taigi ir jums visiems laimingų atėjusi

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 17:23:54


Ar nauja tvarka padės kovoti su alkoholiu?

05 Sausio 2018 17:23:54 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Nuo pirmadienio įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą ir vartojimą. Numatyta nemažai naujovių – trumpinamas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, ribojama

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 17:23:54


Gabijos gimnazijoje – jubiliejinė menų šventė

05 Sausio 2018 17:23:54 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Ir vėl nuaidėjo, nušurmuliavo integruotas menų projektas. Jau dvidešimtą kartą… Šiemet jis pavadintas „Klasika“ ir kvietė pažvelgti į istorinio kostiumo raidą, pasigilinti į burtų keliu išrinktos epochos specifiką,

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 17:23:54


Mažeikiuose – Premjero S. Skvernelio vizitas

05 Sausio 2018 17:23:54 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Mažeikiuose lankosi Ministrų Tarybos pirmininkas Saulius Skvernelis ir jo komandos atstovai. Pirmasis Premjero vizitas – Mažeikių Gabijos gimnazijoje. Vyriausybės vadovas susitiks ir su Mažeikių rajono verslo bei vietos valdžios a

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 17:23:54


Sugyventines mušę vyrai spruko nuo policijos

05 Sausio 2018 17:23:53 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Pareigūnai įtaria, kad konfliktai kilo tarp neblaivių sugyventinių – nukentėjusiosioms nustatytas girtumas, jų gyvenimo draugų aptikti nepavyko. Ketvirtadienį, apie aštuntą valandą vakaro, Sodų gatvės bute kilo konfliktas tar

Více Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 17:23:53


Kitą savaitę Lietuvos rankinio rinktinės kovos

05 Sausio 2018 16:25:27 Sportas | ve.lt

Naujuosius metus (ir Klaipėdos sporto metus) pradedame itin svarbiu Lietuvos rankinio bendruomenei renginiu.

Více Sportas Time05 Sausio 2018 16:25:27


1 2