Visos ataskaitos - 04 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

„Neptūnas-Akvaservis“ vėl pakirpo „Ereliams“ sparnus

04 Sausio 2018 23:19:34 Sportas | ve.lt

Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ Nacionalinės krepšinio lygos (Mezon-NKL) čempionate iškovojo šešioliktąją pergalę. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai išvykos rungtynėse dviženkle persvara - 79:69 (23:25, 17:18, 20:18, 19:8) palaužė Mažeikių „Erelius“.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 23:19:34


Ads

Paskutinis / Dienos receptas

04 Sausio 2018 23:02:36 Šiaulių kraštas

Pa­gal po­rei­kį ima­ma pe­ki­ninio ko­pūs­to bei apel­si­nų. Dar rei­kės ma­jo­ne­zo. Ko­pūs­tas su­pjaus­to­mas įpras­tai, o apel­si­no skil­te­lės – ma­žais ga­ba­liu­kais. Pro­duk­tai su­mai­šo­mi ir už­pi­la­mi di­de­liu kie­kiu mėgs­ta­mo ma­jo­ne­zo.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:36


Sportas / Ignas Vaitkus negalės padėti „Šiaulių“ komandai

04 Sausio 2018 23:02:36 Šiaulių kraštas

Trau­mų šį se­zo­ną per­se­kio­ja­mas „Šiau­lių“ krep­ši­nio klu­bo puo­lė­jas Ig­nas Vait­kus sa­vo ko­man­dai pa­dė­ti ne­ga­lės dar du mė­ne­sius. Sug­rį­žęs į aikš­te­lę po de­ši­nės ko­jos raiš­čių trau­mos, rung­ty­nė­se Kė­dai­niuo­se prieš vie­tos „Ne­vė­žį“ jis su­žai­dė vos 4 mi­nu­tes, pa­ju­to pė­do­s skaus­mą ir dvi­ko­vos tęs­ti ne­be­ga­lė­jo.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:36


Teisėtvarka / Aplinkosaugininkai tiria Pakruojo rajono vandens telkinių būklę

04 Sausio 2018 23:02:35 Šiaulių kraštas

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai va­kar ap­žiū­rė­jo Pak­ruo­jo ra­jo­no van­dens tel­ki­nius ir paė­mė Kruo­jos ir Obe­lės upių bei Pak­ruo­jo ir Pet­rai­čių tven­ki­nių van­dens mė­gi­nius.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:35


Teisėtvarka / Važiavo girtas ir be teisių

04 Sausio 2018 23:02:35 Šiaulių kraštas

Kel­mė­je, cent­ri­nė­je Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je, po­li­ci­ja nak­tį su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Vol­vo V40“. Jį vai­ra­vo 40 me­tų vy­ras.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:35


Teisėtvarka / Nei krautuvo, nei pinigų

04 Sausio 2018 23:02:35 Šiaulių kraštas

Į po­li­ci­ją krei­pė­si 28 me­tų Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jas. Jis, in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ra­do skel­bi­mą, jog par­duo­da­mas 2008 me­tais pa­ga­min­tas krau­tu­vas „Bob­cat S130“. Par­da­vė­jas už jį pra­šė 2500 eu­rų. Ta­čiau pir­miau­sia rei­ka­la­vo į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ves­ti 500 eu­rų avan­są.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:35


Teisėtvarka / Sūnus rado mirusį tėvą

04 Sausio 2018 23:02:34 Šiaulių kraštas

Kel­mė­je, B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vė­je, sa­vo bu­te ras­tas mi­ręs 91 me­tų vy­ras. Sau­sio 3-ią­ją tė­vo ap­lan­ky­ti atė­jęs sū­nus skam­bi­no į du­ris, ta­čiau du­rų nie­kas nea­ti­da­rė. Po ku­rio lai­ko vy­ras pa­kvie­tė Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nus, kad pa­dė­tų pa­tek­ti į bu­tą.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:34


Budintis reporteris / Reikia naujų stambiųjų darbdavių

04 Sausio 2018 23:02:34 Šiaulių kraštas

„Pak­ruo­jis +“ „Šiau­lių kraš­tas“ pra­de­da nau­ją dis­ku­si­ją „Pak­ruo­jis +“ – apie tai, ko trūks­ta Pak­ruo­jui. Ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad me­tai po me­tų tuš­tė­jan­tis mies­tas vėl tap­tų pa­trauk­lia vie­ta gy­ven­ti ir dirb­ti, kvies­tų su­grįž­ti jau iš­vy­ku­sius, o be­si­krau­nan­čius la­ga­mi­nus – pa­keis­ti nuo­mo­nę?

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:34


Įvykiai, aktualijos / Me­di­kai nori dirbti čia

04 Sausio 2018 23:02:34 Šiaulių kraštas

Dau­giau kaip 1 000 me­di­kų ir juos pa­lai­kan­čių žmo­nių va­kar Vil­niu­je, Ka­ted­ros aikš­tė­je, su la­ga­mi­nais ir pla­ka­tais ran­ko­se su­si­rin­ko į mi­tin­gą „Pas­ku­ti­nių me­di­kų žy­gis į oro uos­tą“. Juo siek­ta at­kreip­ti vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų dė­me­sį į Lie­tu­vos me­di­kų emig­ra­ci­ją dėl so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių prie­žas­čių bei vals­ty­bi­nės svei­ka­tos ap­sau­gos po­li­ti­kos są­stin­gio. Mi­tin­ge da­ly­va­vo ir bū­re­lis Šiau­lių me­di­kų.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:34


Įvykiai, aktualijos / Ne­dar­bas Šiau­lių ap­skri­ty­je pa­di­dė­jo

04 Sausio 2018 23:02:34 Šiaulių kraštas

2018 me­tų sau­sio 1 die­ną Šiau­lių te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­ti be­dar­biai su­da­rė 9,2 pro­cen­to ap­skri­ties dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų, tai yra 1,1 pro­cen­to dau­giau ne­gu 2017 me­tų gruo­džio 1 die­ną.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:34


Įvykiai, aktualijos / Šventė tradiciškai suburs šeimas

04 Sausio 2018 23:02:33 Šiaulių kraštas

Sek­ma­die­nį (sau­sio 7 die­ną) Šiau­lių are­no­je sep­ty­nio­lik­tą kar­tą vyks Šiau­lių vys­ku­pi­jos Šei­mų šven­tė, šie­met ji va­din­sis „Ma­ri­ja, tu ra­dai ma­lo­nę pas Die­vą“. Šven­tė tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuo­ja­ma baž­ny­čiai mi­nint Tris ka­ra­lius – už­bai­gia­mas ka­lė­di­nis lai­ko­tar­pis.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:33


Įvykiai, aktualijos / Šiauliuose dvynukų skaičius išaugo tris kartus

04 Sausio 2018 23:02:33 Šiaulių kraštas

Per 2017 me­tus Šiau­lių mies­te įre­gist­ruo­ta 1 414 kū­di­kių. Per­nai gi­mė 733 ber­niu­kai ir 681 mer­gai­tė. Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius 2014 me­tais į­re­gist­ra­vo 1 407 nau­ja­gi­mius, 2015 me­tais – 1 472, 2016 me­tais – 1 406. Dau­giau­sia vai­ku­čių į­re­gist­ruo­ta, gi­mu­sių ge­gu­žės, bir­že­lio ir rugp­jū­čio mė­ne­siais.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:33


Pirmas puslapis / Vers­las klum­pa ant „Sod­ros“ "grin­dų"

04 Sausio 2018 23:02:33 Šiaulių kraštas

Nuo šių me­tų sau­sio darb­da­viai už dar­buo­to­jus pri­va­lo mo­kė­ti įmo­kas nuo ne ma­žes­nės kaip mi­ni­ma­li al­ga su­mos. Nes­var­bu, kad dar­buo­to­jas dir­ba 2–3 va­lan­das ir tiek al­gos neuž­dir­ba. „Teks to­kius dar­buo­to­jus at­leis­ti, o jų va­ly­mo bend­ro­vė­se yra apie treč­da­lį, – sa­ko bend­ro­vės „Va­lu­mi­na“ va­do­vas Da­rius Bal­čiū­nas. – Įka­lė kaip vi­nį – mo­kėk. Ne­tu­ri­me, iš ko mo­kė­ti.“

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:33


Pirmas puslapis / Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties

04 Sausio 2018 23:02:32 Šiaulių kraštas

Šiau­lių vys­ku­pi­jos ini­cia­ty­va pra­dė­ta rink­ti, kaup­ti ir sis­te­min­ti me­džia­ga apie Šiau­lių kraš­to ti­kė­ji­mo kan­ki­nius – ken­tė­ju­sius, nu­žu­dy­tus dėl ti­kė­ji­mo. Pra­šo­ma is­to­ri­kų, įvy­kių liu­dy­to­jų pri­si­mi­ni­mų. Už­marš­ties dul­kes kur­šė­niš­kis is­to­ri­kas Jo­nas Ki­ri­liaus­kas nu­brau­kė nuo dvie­jų nu­kan­kin­tų kur­šė­niš­kių at­mi­ni­mo: Kur­šė­nų baž­ny­čios sta­ty­to­jo, pa­ra­pi­jos kle­bo­no Vac­lo­vo Damb­raus­ko ir Kur­šė­nų vals­čiaus ūki­nin­ko Ka­zi­mie­ro Pieš­kaus.

Více Visos ataskaitos Time04 Sausio 2018 23:02:32


„Neptūnas“ namuose išlieka nenugalimas – Klaipėdoje iškovota tryliktoji pergalė

04 Sausio 2018 23:00:25 Sportas straipsniai

„Neptūnas“ namuose išlieka nenugalimas. Šį sezoną, įskaitant „Betsafe-LKL“ čempionatą ir FIBA Čempionų lygos turnyrą, „Švyturio“ arenoje nepralaimėjo nė karto. Klaipėdiečių sąskaitoje – net 13 pergalių namuose.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 23:00:25


D. Česnauskis tęs karjerą – lieka „Trakų“ komandoje

04 Sausio 2018 23:00:25 Sportas straipsniai

„Visada galvojau apie tai, kad norėčiau karjerą baigti 37-erių. Užsiminiau klubo valdžiai, sudėliojome taškus ant „i“ ir tęsiu karjerą. Vinys, ant kurių bus kabinami bateliai, dar gali palaukti“, – su šypsena naują sutartį komentavo D.Česnauskis. „Trakų“ marškinėlius D.Česnauskis apsivilko 2014-ųjų vasarą. Nuo to laiko pasikeitė būrys žaidėjų, tačiau veteranas prie visų lengvai prisitaikė. „Žaidėjų kaita yra natūralus procesas. Smagu buvo matyti, kaip komanda per tuos metus užaugo. Iš tuometinių žaidėjų, kai aš atvykau į klubą, liko vienintelis Justinas Januševskis.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 23:00:25


„Žalgirio“ ir „Lietuvos ryto“ dublerių rungtynėse – triuškinanti kauniečių pergalė

04 Sausio 2018 23:00:25 Sportas straipsniai

Nuotr.: D.Lukšta

Více Sportas Time04 Sausio 2018 23:00:25


Į Peru atvykęs B. Vanagas: dabar ne laikas emocijoms

04 Sausio 2018 23:00:25 Sportas straipsniai

Vos atvykęs į Limą, lenktynininkas neslėpė, kad prieš šį startą, jau šeštąjį per jo karjerą, sukilo daug prisiminimų. Būtent čia prasidėjo jo odisėja Dakare. „Apėmė De Javu jausmas. Pirmasis mano Dakaras vyko Peru, paskui penkerius metus šios šalies nebuvo ralio žemėlapyje, o dabar mes vėl esame čia. Lėktuvu leidžiantis į Limą, pamačiau tuos pačius vaizdus. Tuomet savo priešininko mes stipriai neįvertinome – vos išgyvenome, gavome labai daug vertingų pamokų, patyrėme begalę emocijų. Dabar patirties gerokai daugiau ir kur kas ramiau viduje“, – kalbėjo B. Vanagas.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 23:00:25


Klaipėdiečiai - tarptautinio turnyro nugalėtojai

04 Sausio 2018 22:11:27 Sportas | ve.lt

Klaipėdos futbolo mokyklos ir Centrinio stadiono sporto salėse vyko tarptautinis dvylikamečių vaikų mažojo futbolo turnyras. Jame dalyvavo 10 komandų iš Rusijos ir Lietuvos. Mūsų miestui atstovavo net keturios Klaipėdos futbolo mokyklos ekipos. Viena iš jų, treniruojama Romualdo Norkaus, tapo turnyro nugalėtoja.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 22:11:27


„Neptūnas“ namuose išlieka nenugalimas: 13-oji pergalė

04 Sausio 2018 21:03:20 Sportas | ve.lt

Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkai tęsia gražias tradicijas ir tik prasidėjusiais 2018-aisiais, Geltonojo Žemės Šuns metais. Klaipėdiečiai Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) čempionate rezultatu 84:79 nugaėjo nusipelniusio Lietuvos krepšinio trenerio Antano Sireikos treniruojamus ambicinguosius „Šiaulių“ krepšininkus ir šiame čempionate iškovojo jau aštuntąją iš eilės pergalę.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 21:03:20


„Kibirkšties“ komandoje – legionierė iš JAV

04 Sausio 2018 19:59:30 Sportas straipsniai

„Kibirkšties“ klube iki sezono pabaigos rungtyniaus 23-ejų metų 170 cm ūgio amerikietė Deanna Mayza. Gynėjos ir puolėjos pozicijose galinti žaisti krepšininkė šį sezoną pradėjo Danijoje ir tai buvo jos pirmasis profesionalus klubas karjeroje. D.Mayza vilkėjo „Lemvig“ klubo aprangą ir šį sezoną per 11 rungtynių vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 31 minutę, pelnydavo po 10 taškų, atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus ir atkovodavo po 3 kamuolius.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 19:59:30


B. Bardauskas atsisakė smėlio kopose testuoti motociklą

04 Sausio 2018 19:59:30 Sportas straipsniai

„Vakar pasiėmėme motociklą ir persivarėm jį per visą Limą iki bivuako. Tai truko apie 2-3 valandas, nes mieste tuo metu buvo susidarę didžiulės spūstys“, – pasakojo M. Dubickienė. Bivuake lietuviai pirmiausiai susitiko su Prancūzijos „Nomade“ mechanikų komanda, kuri įvertino motociklą „KTM 450 Rally Replica“. Juos ir startuos B. Bardauskas.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 19:59:30


Vacys Lekevičius gali netekti posto

04 Sausio 2018 17:38:56 Sportas | ve.lt

Klaipėdos "Atlanto" klubo generaliniam direktoriui Vaciui Lekevičiui gali tekti laikinai perleisti savo postą kitam žmogui ir net paploninti klubo piniginę. Žiniasklaidoje skelbiama, kad Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Drausmės komiteto sprendimu V. Lekevičius šešis mėnesius negalės dalyvauti uostamiesčio klubo veikloje ir dar klubas turės susimokėti 500 eurų baudą.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 17:38:56


I. Dumbauskaitė ir M. Povilaitytė metė iššūkį olimpinei prizininkei

04 Sausio 2018 16:58:32 Sportas straipsniai

Pirmajame pagrindinio turnyro D grupės mače 23-ejų metų lietuvės 0-2 (15:21, 22:24) pralaimėjo amerikietėms Alexandrai Klineman ir April Ross. Antrajame sete lietuvaitės pirmavo 20:17, bet patyrusios amerikietės nepasidavė ir išlygino rezultatą, o vėliau ir laimėjo antrąjį setą. A. Ross su kita partnere Kerri Walsh 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzos medalius, o 2012 metais Londone pelnė sidabro apdovanojimus.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 16:58:32


2017 m. vainikavo didžiausias šalyje tarptautinis vaikų krepšinio turnyras

04 Sausio 2018 16:58:32 Sportas straipsniai

„Viskas prasidėjo maždaug prieš dvylika-trylika metų, nuo velykinio „Kaunas cup“ turnyro, tuo metu dalyvavo galbūt penkios komandos iš užsienio. Pats kalėdinis turnyras startavo vėliau, prieš dešimt metų, buvo tik trys amžiaus grupės, dalyvių komandų taip pat daug mažiau, o pačią turnyro datą diktuoja elementari priežastis – kalėdinis laikotarpis, kai vaikai atostogauja ir gali dalyvauti kelių dienų turnyre bei atvykti iš kitos šalies.“

Více Sportas Time04 Sausio 2018 16:58:32


Vilniaus „Žalgiris“ sulaukė papildymo iš Serbijos

04 Sausio 2018 16:58:31 Sportas straipsniai

26 metų 186 centimetrų ūgio futbolininkas 2017-2018 m. sezone vilkėjo Nišo „Radnički“ ekipos aprangą ir iki žiemos pertraukos pirmenybėse sužaidė 14 rungtynių, pelnė 1 įvartį, užsidirbo 4 geltonas bei 1 raudoną korteles.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 16:58:31


Broliai Ballai jau išbandė aikštelę Prienuose (pamatykite vaizdo įrašą)

04 Sausio 2018 16:58:31 Sportas straipsniai

JAV kanalo ESPN „YouTube“ paskyroje pasirodė pirmasis įrašas, kuriame matyti, kaip Ballų broliai atlieka lengvą apšilimą „Vytauto“ namų aikštelėje. LaMelo miklino ranka iš toli, LiAngelo demonstravo savo sugebėjimus dedant iš viršaus. Vaizdo įraše aikštelėje matomas ir su sūnumis bendraujantis garsusis tėvas Lavaras. Planuojama, kad penktadienį Ballų broliai surengs spaudos konferenciją ir dalyvaus treniruotėje su komanda.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 16:58:31


Broliai Ballai išbandė aikštelę Prienuose (video)

04 Sausio 2018 16:30:50 Sportas | ve.lt

Trečiadienio vakarą į Lietuvą atkeliavę garsieji Ballų broliai LaMelo ir LiAngelo ketvirtadienį jau išmėgino Prienų–Birštono „Vytauto“ arenos lankus.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 16:30:50


Vagys iš olimpiečio A. Kazakevičiaus automobilio pavogė vairą

04 Sausio 2018 13:57:16 Sportas straipsniai

Trečiadienį apie 9.25 val. Pilaitės rajone, I. Simonaitytės gatvėje, buvo aptiktas automobilis BMW 3ER Reihe. Jo kairės pusės priekinių durų stiklas buvo išdaužtas ir iš vidaus pavogtas vairas. Policija skelbia, kad automobilis priklauso garsiam imtynininkui A. Kazakevičiui, jis su pareiškimu dėl vagystės kreipsis vėliau, kai atvyks iš užsienio.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 13:57:16


Po grūdinimo Peru kopomis – pirmi randai ant A. Juknevičiaus bolido

04 Sausio 2018 13:57:16 Sportas straipsniai

Pirmame Dakaro ralio bivuake Antano Juknevičiaus mechanikai nespėjo net pasistatyti palapinės. Paskutinį kartą „CRAFT Bearings“ ekipažas smėlio kopas skrodė gegužę Kazachstane, todėl pilotas sukdamas ratus aplink tikrinamą automobilį nekantravo išlėkti į būsimas Dakaro trasas. 321-uoju numeriu pažymėtas žarijų spalvos bolidas supustytose smėlio kopose netoli Limos ratus suko iki pat saulėtekio.

Více Sportas Time04 Sausio 2018 13:57:16


1 2