Visos ataskaitos - 03 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

03 Sausio 2018 23:06:25 Šiaulių kraštas

Kel­mė­je gy­ve­nan­ti Sei­mo na­rio Juo­zo Rim­kaus pa­dė­jė­ja Ja­ni­na SKE­BER­DIE­NĖ mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti. O iš už­sie­nio grįž­tan­čioms duk­roms ir anū­kėms daž­niau­sia iš­ver­da jų mėgs­ta­miau­sią pa­tie­ka­lą „Či­čins­kus“. Re­cep­tu po­nia Ja­ni­na da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:25


Ads

Krašto žinios / Pakruojo demografija – vėl žemyn

03 Sausio 2018 23:06:24 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jo de­mog­ra­fi­ja – vėl že­myn Per­nai Pak­ruo­jo ra­jo­ne gi­mė be­veik tri­mis de­šim­ti­mis vai­kų ma­žiau nei 2016-ai­siais. Ir iš tų pa­čių per pus­šim­tis ma­žy­lių į pa­sau­lį atė­ję de­vy­nio­se už­sie­nio ša­ly­se – nuo Kip­ro iki Nor­ve­gi­jos. Ša­ly­se, į kurias gy­ve­ni­mas iš­ve­dė pa­kruo­jie­čius.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:24


Krašto žinios / Var­pu­tė­niš­kiai Nau­juosius me­tus pa­si­ti­ko su nau­jais tre­ni­ruok­liais

03 Sausio 2018 23:06:24 Šiaulių kraštas

Pa­si­tin­kant nau­juo­sius, gruo­džio 30-ąją, Šiau­lių ra­jo­no Var­pu­tė­nų kai­mo gy­ven­to­jai rin­ko­si į po­pie­tę „Kol ju­du – tol gy­ve­nu“. Kai­mo gy­ven­to­jams bu­vo pri­sta­ty­tas už ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir bend­ruo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo pro­jek­to lė­šas įsi­gy­tas spor­to in­ven­to­rius.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:24


Krašto žinios / Taryba skyrė premijas sportininkams

03 Sausio 2018 23:06:24 Šiaulių kraštas

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­skirs­tė pre­mi­jas per vi­sus praė­ju­sius me­tus ra­jo­ną gar­si­nu­siems, ge­rų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­siems spor­ti­nin­kams.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:24


Krašto žinios / Grinkiškio ambulatorijos laukia pokyčiai

03 Sausio 2018 23:06:23 Šiaulių kraštas

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne esan­ti Grin­kiš­kio am­bu­la­to­ri­ja skai­čiuo­ja pa­sku­ti­nes sa­va­ran­kiš­ko gy­va­vi­mo die­nas. Ar­ti­miau­siu me­tu ji taps Bai­so­ga­los pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro pa­da­li­niu.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:23


Krašto žinios / Greitoji pagalba ar nemokamas taksi?

03 Sausio 2018 23:06:23 Šiaulių kraštas

Kel­mės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re ir die­ną, ir nak­tį dirbs tik po dvi grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų bri­ga­das. Iki šiol die­ną dirb­da­vo trys bri­ga­dos.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:23


Krašto žinios / Tytuvėnai draugauja su Miastko

03 Sausio 2018 23:06:23 Šiaulių kraštas

Praėjusių metų pabaigoje Miast­ko mies­tas Len­ki­jo­je mi­nė­jo 400 me­tų su­kak­tį. Šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo ir su Miast­ko ne vie­ne­rius me­tus bend­ra­dar­biau­jan­ti Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jos de­le­ga­ci­ja.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:23


Keturi kampai / Lietuvoje auginamas paukštis tapo invaziniu

03 Sausio 2018 23:06:23 Šiaulių kraštas

L. Ja­nu­lai­tie­nės nuo­tr. am nuo­tr ES in­va­zi­nių rū­šių są­ra­šas per­nai bu­vo pa­pil­dy­tas dar 12 au­ga­lų ir gy­vū­nų rū­šių, sve­ti­mų Eu­ro­pai. Į jį įtrauk­tos to­kios Lie­tu­vo­je įvai­riais tiks­lais au­gi­na­mos ar pa­pli­tu­sios rū­šys, kaip man­gu­tas, on­dat­ra, bi­ti­nė spri­gė, si­ri­nis kle­ma­lis, še­riuo­to­ji so­ruo­lė, su­kta­la­pė elo­dė­ja, ir kol kas mū­sų ša­ly­je neap­tin­ka­mos au­ga­lų rū­šys – či­li­nė gu­ne­ra, lanks­čio­ji styp­nė, sau­sa­la­pė als­tė, kai­čio­ji plunks­na­la­pė, Man­te­ga­cio barš­tis. Šia­me są­ra­še at­si­dū­rė ir egip­ti­nė žą­sis – Eu­ro­po­je gan spar­čiai plin­tan­ti ag­re­sy­vi paukš­čių rū­šis.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:23


Keturi kampai / Prancūziškas pyragas kišas

03 Sausio 2018 23:06:22 Šiaulių kraštas

Jį ga­li­ma val­gy­ti ir karš­tą, ir šal­tą, ir pus­ry­čiams, ir pie­tums, ir va­ka­rie­nei, ir na­muo­se, ir gam­to­je. Ki­šo (pran­cū­ziš­kai qui­che), ar­ba kiš­lo­re­no (qui­che lor­rai­ne) iš­ra­di­mas pri­ski­ria­mas Lo­ta­rin­gi­jos gy­ven­to­jams ir sie­kia XVI am­žiaus pra­džią. Kla­si­ki­nis ki­šas – tai py­ra­gas tra­pios teš­los pa­grin­du su mė­sos, žu­vies, gry­bų ar dar­žo­vių įda­ru, už­pil­tas kiau­ši­nių ir pie­no ar­ba grie­ti­nė­lės pla­ki­niu.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:22


Keturi kampai / Murkianti laboratorija mūsų namuose

03 Sausio 2018 23:06:22 Šiaulių kraštas

Ka­tės – vie­ni my­li­miau­sių gy­vū­nų. Re­gis, per tūks­tan­čius gy­ve­ni­mo ša­lia žmo­gaus me­tų šei­mi­nin­kai apie sa­vo au­gin­ti­nius su­ži­no­jo vis­ką, ta­čiau moks­li­nin­kai vis at­ran­da nau­jų fak­tų.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:22


Sportas / Draugiškame turnyre pasveikintos geriausios imtynininkės

03 Sausio 2018 23:06:22 Šiaulių kraštas

Prieš pat Nau­juo­sius Kur­šė­nuo­se su­reng­tas tra­di­ci­nis at­vi­ras Šiau­lių ra­jo­no nau­ja­me­tis dziu­do tur­ny­ras, ku­ria­me var­žė­si jau­nie­ji Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no dziu­do im­ty­ni­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Vid­man­to Bud­rai­čio ir Aud­riaus Še­po­rai­čio.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:22


Sportas / „Šiauliai“ užsitikrino vietą SIL-Karaliaus Mindaugo taurės turnyre

03 Sausio 2018 23:06:21 Šiaulių kraštas

Iš­ko­vo­ję be­ne svar­biau­sią per­ga­lę pir­mo­je se­zo­no pu­sė­je, „Šiau­lių“ krepšininkai už­si­tik­ri­no vie­tą SIL-Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės tur­ny­re.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:21


Teisėtvarka / Draustinio niokotojams teks atlyginti žalą

03 Sausio 2018 23:06:21 Šiaulių kraštas

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) pa­rei­gū­nai nu­sta­tė as­me­nis, nio­ko­ju­sius Pra­vir­šu­lio ty­re­lio botaninį–zoologinį draus­ti­nį. Še­šiems vi­su­rei­gių vai­ruo­to­jams teks at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą bei su­mo­kė­ti bau­das.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:21


Įvykiai, aktualijos / Trys karaliai užbaigs šventinį laikotarpį

03 Sausio 2018 23:06:21 Šiaulių kraštas

Šeš­ta­die­nį šiau­lie­čiai už­baigs ka­lė­di­nių šven­čių cik­lą – 16 va­lan­dą jų pa­bai­gą pa­skelbs Tri­jų ka­ra­lių šven­tė.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:21


Įvykiai, aktualijos / Me­ras „įduo­tas“ Eti­kos ko­mi­si­jai

03 Sausio 2018 23:06:20 Šiaulių kraštas

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja aiš­kin­sis, ar Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je rei­ka­la­vi­mo. Mat, kai ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo bal­suo­ja­ma, ar skir­ti lė­šų Vi­jur­kų vai­kų so­cia­li­nės glo­bos na­mams, me­ras ne­nu­si­ša­li­no, nors glo­bos na­muo­se dir­ba jo bro­lis.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:20


Įvykiai, aktualijos / Prekyba alkoholiu apribota: už ir prieš

03 Sausio 2018 23:06:20 Šiaulių kraštas

Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jo nau­ja pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tvar­ka. Apie jos eko­no­mi­nį pel­ną ar nuo­sto­lius, apie so­cia­li­nę nau­dą kal­bė­ti dar anks­ti. Kal­bin­ti Šiau­lių vers­li­nin­kai lin­kę abe­jo­ti, ar ji nu­lems rim­tų po­ky­čių.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:20


Pirmas puslapis / Šimtmečio parodoje – tarpukariu kvepiantis muilas

03 Sausio 2018 23:06:20 Šiaulių kraštas

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį pa­svei­kins dviem pa­ro­do­mis: „Svei­ka, Nep­rik­lau­so­mo­ji! Tau­tiš­ku­mo ir mo­der­nu­mo ženk­lai tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je“ ir „Tra­di­ci­ja ir mo­der­nu­mas tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos fo­tog­ra­fi­jo­je“. Mu­zie­ji­nin­kai apie tau­tiš­ku­mą ir mo­der­nu­mą kal­bės pa­si­telk­da­mi įvai­riau­sias te­mas ir eks­po­na­tus, pa­vyz­džiui, net tar­pu­ka­rio mui­lą, ku­rio kva­pą užuo­sti ga­li­ma ir šian­dien.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:20


Pirmas puslapis / Filt­rai ne­vei­kia: į Ak­me­nę "pumpuojami" pa­bė­gėliai

03 Sausio 2018 23:06:20 Šiaulių kraštas

Filt­rai ne­vei­kia: į Ak­me­nę "pumpuojami" pa­bė­gė­liai Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, be­si­rū­pi­nan­čios pa­bė­gė­liais, dai­ro­si į Ak­me­nės ra­jo­ną. Tam ra­jo­no val­džia pri­ta­ria, ta­čiau bai­mi­na­si vals­ty­bės truk­džių ir no­ri šį pro­ce­są la­biau pa­ti kont­ro­liuo­ti. Ak­me­nės ra­jo­nas jau tam­pa pa­bė­gė­lių "per­pum­pa­vi­mo" į Va­ka­rų Eu­ro­pą sto­ti­mi.

Více Visos ataskaitos Time03 Sausio 2018 23:06:20


Į Lietuvą atvykusios JAV įžymybės Prienus vadina stotele NBA link

03 Sausio 2018 22:14:19 Sportas straipsniai

„Atvesiu savo berniukus į „Lakers“, bet pirmiau mums reikia atvykti čia ir pasilinksminti“, – Vilniaus oro uoste sakė La Varas Ballas, atsakydamas į BNS klausimą. „Ne mes pasirinkome Lietuvą – tai Lietuva pasirinko mus“, – pridūrė jis. Ballų šeimą Vilniaus oro uoste pasitiko dešimtys Lietuvos ir JAV žurnalistų bei smalsuolių, ir atlikėjas Jurgis Didžiulis su daina „Welcome to Lithuania“.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 22:14:19


„Lietuvos ryto“ krepšininkai po dramatiškos kovos pralaimėjo „Zenit“ ekipai

03 Sausio 2018 22:14:19 Sportas straipsniai

Ketvirtojo kėlinio viduryje „Zenit“ įgijo 9 taškų persvarą (86:77), bet tuomet vilniečiai laimėjo atkarpą 9:0 ir išlygino rezultatą 86:86. Likus žaisti 1 min. 18 sek., rezultatas vėl tapo lygus 92:92. Likus žaisti 46 sek., Loukas Mavrokefalidis išvedė šeimininkus į priekį 94:93. Tuomet „Zenit“ krepšininkai pataikė keturis baudų metimus ir įgijo 3 taškų pranašumą (97:94). Likus žaisti 9 sek., „Lietuvos rytas“ atsiliko 96:98 ir turėjo kamuolį savo rankose. Deja, šeimininkai tuomet prarado kamuolį jį išsimesdami. Paskutinis vilniečių metimas per visą aikštę buvo netikslus.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 22:14:19


R. Kurtinaitis: pralaimėjimą lėmė prastas žaidimas vienas prieš vieną

03 Sausio 2018 22:14:18 Sportas straipsniai

Vilniaus klubas trečiadienį namuose 96:98 nusileido Sankt Peterburgo „Zenit“ (Rusija) krepšininkams. Lemiamu momentu „Lietuvos rytas“ turėjo galimybę išlyginti ar perverti rezultatą, bet prarado kamuolį tiesiog jį išsimesdami iš užribio. „Per lėtai atsidengėme, per vėlai išsimetėme ir taip gavosi. Tai yra techniniai dalykai. Buvo paruošta mūsų standartinė situacija, kuomet visi žino, ką daryti, tiesiog pritrūko greičio“, - spaudos konferencijoje sakė R. Kurtinaitis.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 22:14:18


R. Vyšniauskas apie A. Didžbalį: tai – fenomenas

03 Sausio 2018 19:11:36 Sportas straipsniai

Vadina fenomenu Buvęs sunkiaatletis R.Vyšniauskas dabar padeda savo tėvui Bronislovui treniruoti pasaulio vicečempioną A.Didžbalį. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse bronzos medalį iškovojęs A.Didžbalis gruodžio pradžioje pasaulio čempionate JAV pasipuošė sidabro medaliu (svorio kategorijoje iki 94 kg). 26-erių sunkiaatletis dvikovėje surinko 388 kg (išrovė 176 kg, išstūmė – 212 kg). Iki šiol geriausias jo rezultatas planetos pirmenybėse buvo trečioji vieta. Rovimo rungtyje lietuvis pasipuošė mažuoju bronzos medaliu.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 19:11:36


Kokių staigmenų šiemet žada R. Čapkauskas?

03 Sausio 2018 19:11:36 Sportas straipsniai

Džiaugiasi populiarumu Pirmą kartą Lietuvos čempionu formulių "F-1600" klasėje sportininkas tapo dar 1995 m. 2013-aisiais Ramūnas triumfavo šalies čempionato "Baltic Open" klasėje. Penkerius pastaruosius metus jis sėkmingai derino startus ralyje ir žiedinėse lenktynėse, nors pastarosios likdavo antrame plane. Prioritetu buvo ralis, tačiau ne pačios palankiausios permainos šių lenktynių techniniame reglamente privertė sportininką peržiūrėti prioritetus.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 19:11:36


Naujausiame Eurolygos klubų reitinge „Žalgiris“ nusileidžia tik CSKA

03 Sausio 2018 19:11:36 Sportas straipsniai

Jame - ypač įspūdingas pastaruoju metu puikiai rungtyniaujančio Kauno „Žalgirio“ šuolis. Prieš tai skelbtame reitinge LKL čempionai buvo 11-oje vietoje, o dabar jie pakilo į antrąją vietą. Pirmoje vietoje yra Maskvos CSKA komanda. „Gruodžio mėnesį žalgiriečiai laimėjo visas penkerias rungtynes. Jie įveikė ne bet ką, o stiprius varžovus - Stambulo „Fenerbahče“, Atėnų „Panathinaikos“ Pirėjo „Olympiakos“. Žalgiriečiai nusipelno būti ketverte", - rašoma straipsnyje.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 19:11:36


"Neptūno" šokėjos sieks susigrąžinti geriausiųjų titulą

03 Sausio 2018 17:45:17 Sportas | ve.lt

Lietuvos krepšinio lygos ("Betsafe-LKL") čempionate rungtyniaujančių klubų šokėjos jau trečią sezoną stos į kovą dėl geriausios šokėjų komandos vardo.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 17:45:17


Jubiliejiniame Dakare – gausus Lietuvos sportininkų būrys

03 Sausio 2018 16:10:40 Sportas straipsniai

Laukia dykumų Antanas Juknevičius, Benediktas Vanagas, Balys Bardauskas ir Vaidotas Žala. Būtent apie šiuos keturis asmenis iki sausio 20 d. ir kalbės automobilių sporto gerbėjai. Jubiliejinis, 40-asis Dakaras, pasak organizatorių, bus labai panašus į tą, kuris vyko Afrikoje, iki tol, kol dėl pavojaus dalyviams buvo perkeltas į kitą Atlanto vandenyno pusę. Dešimtą kartą Lotynų Amerikoje vykstančių sunkiausių ralio maratono varžybų trasa nusidrieks per tris vasltybes – Peru, Boliviją ir Argentiną.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 16:10:40


A. Užkalnis: Dakaras – tai tikros sėkmės ir nesėkmės

03 Sausio 2018 16:10:40 Sportas straipsniai

„Nesu ypatingas autosporto fanas ir žinovas, tačiau Dakaras man išties patinka. Tai yra kažkas labai tikro. Kai olimpines sporto šakas krečia skandalai dėl dopingo, nesąžiningo teisėjavimo ar net korupcijos apraiškų įvairiose federacijose, Dakaras tampa savotiška atsvara. Čia viskas vyksta tiesiog „ant akių“ ir taip paprastai neapgausi“, - mintimis apie sunkiausiomis pasaulyje tituluojamas ištvermės lenktynes lėktuve dalijosi A. Užkalnis.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 16:10:40


S. Galdikas: M. Girdžiūnas ir A. Butkevičius neverti miesto ir „Neptūno“ vardo

03 Sausio 2018 16:10:39 Sportas straipsniai

Pirmoje gruodžio pusėje internetą Lietuvoje sprogdino viena griausminga naujiena po kitos, tačiau žinia iš Klaipėdos nenublanko net ir tokiame siautulingame sūkuryje. Situacijos, kad kažkas iš svarbiųjų „Neptūno“ mohikanų netrukus Klaipėdoje trenks durimis, buvo galima tikėtis, mat klube kurį laiką vėlavo atlyginimai. Vis dėlto, žinia, kad tai padarys du „Neptūno“ simboliai, pribloškė.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 16:10:39


Sporto mėgėjams: įdomios sausio 3 d. TV transliacijos

03 Sausio 2018 14:21:07 Sportas | ve.lt

Sporto mėgėjams VE.lt siūlo stebėti šias įdomias trečiadienio, sausio 3 d., sporto transliacijas:

Více Sportas Time03 Sausio 2018 14:21:07


Simas Galdikas: „Jie neverti miesto ir „Neptūno“ vardo“

03 Sausio 2018 14:21:07 Sportas | ve.lt

Arnas Butkevičius, Mindaugas Girdžiūnas ir Simas Galdikas. Tai nebuvo vieninteliai klaipėdiečiai šio sezono „Neptūno“ gretose, tačiau ši trijulė buvo ta, kuri kartu ne tik augo, bet ir aukščiausiame lygyje guldė garsius varžovus. Vis tik griausmingi gruodžio mėnesio įvykiai šią brolybę suskaldė – Galdikas su buvusiais komandos draugais nebebendrauja.

Více Sportas Time03 Sausio 2018 14:21:07


1 2