Visos ataskaitos - 02 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Geriausiųjų žaidėjų penketuke - du klaipėdiečiai

02 Sausio 2018 23:33:52 Sportas | ve.lt

Klaipėdos "Neptūno-Akvaservis" krepšininkai, treniruojami Tomo Gaidamavičiaus, Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate iškovojo penkioliktąją pergalę - 19 taškų skirtumu - 97:78 (25:19, 26:16, 30:20, 16:23) nukovė vieną iš pirmenybių lyderių "Šilutės" ekipą.

Více Sportas Time02 Sausio 2018 23:33:52


Ads

Paskutinis / Dienos receptas

02 Sausio 2018 23:10:36 Šiaulių kraštas

Šiau­lie­tė Bi­ru­tė NA­VIC­KIE­NĖ pa­ta­ria lau­kiant gau­ses­nio bū­rio sve­čių iš­kep­ti dau­ge­lio pa­mėg­tą bul­vių ku­ge­lį se­no­viš­kai – su viš­tie­na. Šį pa­tie­ka­lą tin­ka ga­min­ti, kai lau­kia­ma daug sve­čių ir vi­sus rei­kia šil­tai priim­ti ir ska­niai bei gau­siai pa­val­gy­din­ti, kaip įpras­ta dau­ge­lio sve­tin­gų ir vai­šin­gų šei­mi­nin­kų na­muo­se.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:36


Centas prie cento / Vien­kar­ti­nio bi­lie­to kaina ga­li di­dė­ti iki 52 ar­ba 54 cen­tų

02 Sausio 2018 23:10:36 Šiaulių kraštas

Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės po­sė­dy­je svars­ty­ti spręs­ti­ni klau­si­mai sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB „Bus­tu­ras“ ir ga­li­mi fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:36


Centas prie cento / Pinigų Šiaulių miesto piniginėje netrūksta

02 Sausio 2018 23:10:36 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės 2018 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas pri­sta­to­mas po­li­ti­kams ir vi­suo­me­nei svars­ty­ti. Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je įvar­dy­ta, jog mies­to pi­ni­gi­nė­je bus net 30 mi­li­jo­nų eu­rų dau­giau, nei 2017 me­tais. Tik per­nai vėl 7 mi­li­jo­nai eu­rų ne­pa­nau­do­ti.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:36


Sportas / L. Birutis – tarp naudingiausių BBL žaidėjų

02 Sausio 2018 23:10:35 Šiaulių kraštas

„Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­dos vi­du­rio puo­lė­jas Lau­ry­nas Bi­ru­tis pri­pa­žin­tas ge­riau­siu gruo­džio mė­ne­sio Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos (BBL) krep­ši­nin­ku. Jo ve­da­mi šiau­lie­čiai nu­trau­kė pra­lai­mė­ji­mų se­ri­ją BBL čem­pio­na­te ir sve­čiuo­se iš­ko­vo­jo 4 per­ga­les iš ei­lės.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:35


Sportas / Lietuvos čempionatas Šiaulių plaukikams atnešė 11 medalių

02 Sausio 2018 23:10:35 Šiaulių kraštas

Šių me­tų šven­tes Šiaulių „Del­fi­no“ plau­ki­mo mo­kyk­los auk­lė­ti­niai pa­si­ti­ko pa­ky­lė­tai. Lie­tu­vos plau­ki­mo čem­pio­na­te, vy­ku­sia­me Anykš­čiuo­se, iš­ko­vo­ta vie­nuo­li­ka me­da­lių ir ap­gin­tas kan­di­da­to į Lie­tu­vos plau­ki­mo meist­rus var­das. Var­žy­bo­se šmės­te­lė­jo ir trum­pam į Lie­tu­vą grį­žu­si, šiuo me­tu JAV stu­di­juo­jan­ti šiau­lie­tė.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:35


Sportas / „Delikateso“ nesėkmių ruožas tęsiasi

02 Sausio 2018 23:10:35 Šiaulių kraštas

Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je ("Mezon-NKL") žai­džian­čios Jo­niš­kio „De­li­ka­te­so“ eki­pos ne­sėk­mių ruo­žas tę­sia­si. Penk­ta­die­nį jo­niš­kie­čiai na­muo­se per­ga­lę ati­da­vė į „Jo­na­vos“ žai­dė­jų ran­kas, o šeš­ta­die­nį iš­vy­ko­je pra­lai­mė­jo su­si­ti­ki­mą su Kau­no KTU ko­man­da.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:35


Teisėtvarka / Nu­va­žia­vo nuo ke­lio

02 Sausio 2018 23:10:34 Šiaulių kraštas

Sau­sio 1 die­ną, prieš 13 va­lan­dą, Kel­mės ra­jo­ne, ke­ly­je Kušeliškės–Lyduvėnai--Vai­no­riai, 31 me­tų Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­ja, vai­ruo­da­ma tech­niš­kai tvar­kin­gą, ne­apdraus­tą pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu au­to­mo­bi­lį „Seat Al­hamb­ra“, neat­siž­vel­gė į me­teo­ro­lo­gi­nes oro są­ly­gas ir ke­lio dan­gos būk­lę, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio ir nu­va­žia­vo nuo ke­lio.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:34


Teisėtvarka / Nau­jų­jų spro­gi­mai su­ža­lo­jo žmo­nes

02 Sausio 2018 23:10:34 Šiaulių kraštas

2018-ųjų su­tik­tu­vės ne­lai­me pa­si­bai­gė dviem ne­pil­na­me­čiams iš Šiau­lių ir Šiau­lių ra­jo­no. Trau­mas pa­ty­rė ir trys suau­gu­sie­ji iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:34


Teisėtvarka / Šiaulių apskrities policijoje – naujas viršininko pavaduotojas

02 Sausio 2018 23:10:34 Šiaulių kraštas

Šių me­tų pir­mą­ją dar­bo die­ną Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti nau­ja­sis Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas, at­sa­kin­gas už Vie­šo­sios ir Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos veik­lą bei iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą Ma­rius Jab­lons­kas.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:34


Teisėtvarka / Girtą pensininkę nuo areštinės išgelbėjo širdies operacija

02 Sausio 2018 23:10:34 Šiaulių kraštas

Kur­šė­nuo­se, Vy­tau­to gat­vė­je, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę su­lai­ky­ta gir­ta vai­ruo­to­ja. 75 me­tų mo­te­riai nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis 1,81 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:34


Teisėtvarka / Girto vairuotojo kelionė baigėsi laukuose

02 Sausio 2018 23:10:34 Šiaulių kraštas

Gruo­džio 30-ąją pa­ry­čiais Pak­ruo­jy­je nuo plen­to nu­lė­kė ir ke­lis kar­tus ver­tė­si au­to­mo­bi­lis „Opel Vect­ra“. Jį vai­ra­vu­siam de­vy­nio­lik­me­čiam pa­kruo­jie­čiui Do­man­tui Nar­ke­vi­čiui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:34


Teisėtvarka / Prieš Naujuosius gaisras nusinešė gyvybę

02 Sausio 2018 23:10:33 Šiaulių kraštas

Gruo­džio 30-osios va­ka­rą Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­čio se­niū­ni­jos Pa­ši­lė­nų kai­me, gy­ve­na­ma­ja­me na­me ki­lus gais­rui, dū­muo­se už­du­so 61 me­tų vy­ras.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:33


Budintis reporteris / Lie­tu­vių kal­bos atei­tis ...

02 Sausio 2018 23:10:33 Šiaulių kraštas

Lie­tu­vių kal­bos atei­tis – mū­sų vai­kų ir vai­kai­čių šir­dy­se ir lū­po­se Da­lia BY­ČIE­NĖ, „Res­pub­li­kos“ žur­na­lis­tė

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:33


Įvykiai, aktualijos / Po­li­ci­ja pa­dė­ko­jo vai­ki­nams už pi­lie­tiš­ką poel­gį

02 Sausio 2018 23:10:33 Šiaulių kraštas

Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai Vy­tau­tas Ja­sas iš Ža­ga­rės ir Dauk­šių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­gan­tas Kai­ka­ris Skaist­gi­rio mies­te­ly­je pa­ste­bė­jo ir po­li­ci­jai per­da­vė vi­siš­kai gir­tą ir dėl to ap­lin­ko­je ne­sio­rien­tuo­jan­tį vai­ruo­to­ją. Už tai vai­ki­nams pa­dė­ko­jo ir at­mi­ni­mo do­va­nė­les įtei­kė Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vai.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:33


Įvykiai, aktualijos / Parama gaunama LEZ-o plėtrai

02 Sausio 2018 23:10:32 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja pa­si­ra­šiu­si su Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ra su­tar­tį dėl iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų bend­rai fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to „Šiau­lių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra“.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:32


Įvykiai, aktualijos / Kurtuvėnų regioniniame parke atrastas naujas piliakalnis

02 Sausio 2018 23:10:32 Šiaulių kraštas

Skai­čiuo­da­mi pa­sku­ti­nes 2017-ųjų me­tų, ku­rie bu­vo pa­skelb­ti Pi­lia­kal­nių me­tais, die­nas Kur­tu­vė­nų (Šiaulių r.) re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja pa­si­džiaug­ė at­ras­tu dar vie­nu – jau sep­tin­tuo­ju – pi­lia­kal­niu re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:32


Įvykiai, aktualijos / Pirmasis kūdikis gimė po vidurnakčio

02 Sausio 2018 23:10:32 Šiaulių kraštas

Pir­ma­sis šiais me­tais kū­di­kis – mer­gai­tė – Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je gi­mė sau­sio 1 die­ną 1 va­lan­dą 40 mi­nu­čių. Ma­žo­ji šiau­lie­tė, šei­mos pir­ma­gi­mė, svė­rė be­veik 4 ki­log­ra­mus, ūgis – 54 cen­ti­met­rai.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:32


Įvykiai, aktualijos / Amerikiečius keis danai

02 Sausio 2018 23:10:31 Šiaulių kraštas

Sau­sio 8 die­ną Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vyk­sian­čio­je pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­jo­je NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją iš ame­ri­kie­čių pe­rims da­nai.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:31


Įvykiai, aktualijos / Pirmąją metų dieną – ledinės maudynės

02 Sausio 2018 23:10:31 Šiaulių kraštas

Svei­kuo­liai nau­jus me­tus pa­si­ti­ko le­di­nė­mis mau­dy­nė­mis. Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos pre­zi­den­tas Si­mo­nas Dai­li­dė drau­ge su maž­daug 50 iš­drį­su­sių­jų nė­rė į ža­lių­jų eže­rų le­di­nį van­de­nį. Mau­dy­nės vy­ko Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ra­sei­niuo­se, Ža­ga­rė­je, Rad­vi­liš­ky­je ir dar ke­lio­li­ko­je mies­tų.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:31


Pirmas puslapis / „Valerijono“ sutartis pratęsta su naktine sąlyga

02 Sausio 2018 23:10:31 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė va­kar dar dve­jiems me­tams pra­tę­sė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su „Va­le­ri­jo­no“ vais­ti­ne. Nuo­mos kai­nos ne­kė­lė, bet už tai „Va­le­ri­jo­nas“ pri­vers­tas tap­ti mies­to bu­din­čia vais­ti­ne.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:31


Pirmas puslapis / Trys Juzefos gyvenimo Lietuvos

02 Sausio 2018 23:10:31 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­ne, Kra­žių mies­te­ly­je, gy­ve­nan­ti Ju­ze­fa Ra­ma­naus­kai­tė praė­ju­sių me­tų ru­de­nį su­lau­kė 101 me­tų. Kra­žių švie­suo­le lai­ko­ma mo­te­ris pa­ra­šė tris kny­gas: tau­to­sa­kos rin­ki­nį „Ka­ka­ry­kal­nio ai­dai“, pub­li­cis­ti­nes „Nek­lys­tan­ti Kons­ti­tu­ci­ja“ ir „Kad ne­pak­lys­tu­me“.

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 23:10:31


Prie vairo – girti ir be teisių

02 Sausio 2018 21:13:07 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Po Naujųjų sunkios pagirios teko dviem jauniems mažeikiškiams, kuriuos policija sulaikė vairuojančius ir gerokai išgėrusius. Tik prasidėjus Naujiems metams, policijos pareigūnams buvo pranešta apie avariją Sedos ir Pavenčių ga

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 21:13:07


Pasikeitė vaikams rekomenduojamų maistinių medžiagų normos

02 Sausio 2018 21:13:07 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Nuo sausio 1 d. ugdymo įstaigose įsigalioja naujos vaikų maitinime rekomenduojamos paros maistinių medžiagų normos. Tai patvirtinta Lietuvos sveikatos apsaugos ministro pasirašytu teisės aktu. Vaikų paros energijos normos nustatyto

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 21:13:07


Pas nepilnametį aptiko narkotikų

02 Sausio 2018 21:13:06 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Į policijos akiratį patekusiam nepilnamečiui naujametė naktis baigėsi policijos areštinėje – pas jį galimai rasta narkotikų. Paskutinį gruodžio vakarą pagal iškvietimą atvykę į Draugystės gatvės namo butą, policijos par

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 21:13:06


Naftos bendrovėje – aukščiausios valdžios pokyčiai

02 Sausio 2018 21:13:06 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Beveik aštuoneris metus „ORLEN Lietuva“ vadovavęs Ireneušas Fanfara bendrovės valdymą perdavė Michalui Rudnickiui. I. Fanfara (Ireneusz Fąfara) vadovavo bendrovei nuo 2010-ųjų pavasario. Naujasis generalinis direktorius M. Ru

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 21:13:06


Mergaitę sumušė pažįstami jaunuoliai

02 Sausio 2018 21:13:06 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Šeštadienio vakarą Draugystės gatvės rajone buvo sumušta 13-metė. Kaip teigia pareigūnai, incidentas įvyko apie šeštą valandą vakaro šalia daugiabučio namo. Nukentėjusioji teigė, kad ją sumušė trys pažįstami jaunuoliai

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 21:13:06


Vietoj naujamečių linkėjimų – smūgiai

02 Sausio 2018 21:13:05 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Naujųjų metų sutikimas kai kuriose mažeikiškių šeimose nebuvo linksmas – alkoholio apsvaiginti namiškiai aiškinosi santykius kumščiais ir peiliu. Du kartus po incidentų šeimose pareigūnams į policiją teko vežti abi konfli

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 21:13:05


Metų statistika: rajone mažėja gaisrų

02 Sausio 2018 21:13:05 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Per praėjusius metus mūsų rajone užregistruota mažiau gaisrų, tačiau tragiškų pasekmių nepavyksta išvengti. Trečius metus iš eilės Mažeikių rajone registruojama mažiau gaisrų: pernai jų buvo 203, užpernai – 216, 2015 m

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 21:13:05


Gėlių skyriuje – degančios dekoracijos

02 Sausio 2018 21:13:05 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Paskutinę gruodžio parą Mažeikiuose tik dėl priešgaisrinės sistemos išvengta gaisro viename prekybos centrų. Nerimastingas pranešimas, kad dega Laisvės gatvėje esantis prekybos centras „Maxima“, ugniagesius gelbėtojus pasie

Více Visos ataskaitos Time02 Sausio 2018 21:13:05


1 2