Visos ataskaitos - 01 Gruodžio 2016

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Palmiros horoskopas penktadieniui, gruodžio 2 d. (Horoskopai)

01 Gruodžio 2016 23:12:33 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Gana įtemptas, net agresyvus metas, kai dera ginti principus, teisybę, savo šeimą, vaikus. Tinka tvarkyti skubius bei svarbius reikalus, vykti į ilgalaikes ar tolimas keliones, susitikti su užsieniečiais. Geras laikas bendrauti, megzti pažintis, dirbti su informacija pradėjus mokymosi ciklą – šiandien sužinoti dalykai bus naudingi, o užsimezgę dalykiniai ryšiai – perspektyvūs. Tiesa, šiandien nederėtų skubėti nei dirbant, nei įsipareigojant – dera viską gerai pasverti.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:12:33


Ads

Paskutinis / Dienos receptas

01 Gruodžio 2016 23:10:33 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jie­tė Ra­sa STE­PO­NĖ, bend­ro­vės „An­tė­jos val­da“ ad­mi­nist­ra­to­rė, siū­lo „Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams pa­si­ga­min­ti mo­liū­gų de­ser­tą.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:33


Krašto žinios / Šventinių renginių ciklą pradėjo neįgalieji

01 Gruodžio 2016 23:10:33 Šiaulių kraštas

Va­kar Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re ra­jo­no neį­ga­lie­ji ren­gi­niu „Snie­guo­lė ir de­vy­ni nykš­tu­kai“ pra­dė­jo Ka­lė­dų lau­ki­mo šven­čių cik­lą. Tuo pa­čiu pa­mi­nė­ta ir ry­toj šven­čia­ma tarp­tau­ti­nė neį­ga­lių­jų žmo­nių die­na.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:33


Krašto žinios / IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

01 Gruodžio 2016 23:10:33 Šiaulių kraštas

Ma­žu­čių kai­me iš neapt­ver­tos so­dy­bos nu­si­kal­tė­liai pa­vo­gė sa­va­dar­bį me­ta­li­nį krau­tu­vą. Sa­vi­nin­kas nuo­sto­lius įver­ti­no pen­kiais šim­tais eu­rų.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:33


Krašto žinios / SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

01 Gruodžio 2016 23:10:33 Šiaulių kraštas

Lapk­ri­čio 24-28 die­no­mis Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos de­le­ga­ci­ja, ku­riai va­do­va­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas M. Se­nu­lis, lan­kė­si Gru­zi­jos Res­pub­li­kos Gur­džaa­nio sa­vi­val­dy­bė­je. De­le­ga­ci­ja, ku­rios su­dė­ty­je bu­vo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­nai ei­nan­ti Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas N. Špe­je­rie­nė ir lai­ki­nai ei­nan­ti Aps­kai­tos sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas R. Bag­do­nie­nė, da­ly­va­vo Gur­džaa­nio mies­to šven­tė­je, pa­si­ra­šė su šia sa­vi­val­dy­be bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:33


Krašto žinios / Dviračių tako į Paežerius nebus

01 Gruodžio 2016 23:10:33 Šiaulių kraštas

SKAI­TY­TO­JAI DO­MI­SI Pak­ruo­jie­čiai do­mė­jo­si, ar ne­bus tie­sia­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas iš ra­jo­no cent­ro į Pae­že­rių mau­dyk­lą bei Ro­za­li­mo miš­ko par­ką? To­kiam ta­kui pi­ni­gų kol kas nė­ra.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:33


Krašto žinios / Advento sutiktuvių vakaras Linkuvoje

01 Gruodžio 2016 23:10:32 Šiaulių kraštas

MUMS RA­ŠO Penk­ta­die­nį Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ras pa­kvie­tė į ad­ven­ti­nį va­ka­rą „Ad­ven­to žva­ke­le uždegio...“.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:32


Krašto žinios / Laiškas artimam žmogui Šv. Kalėdų belaukiant

01 Gruodžio 2016 23:10:32 Šiaulių kraštas

MUMS RA­ŠO Šv. Ka­lė­dų me­tas. Toks švie­sus ir pa­ky­lė­tas jų lau­ki­mas, pa­si­da­bi­nęs leng­vai krin­tan­čio­mis snai­gė­mis, ku­rios su­blyk­si ne­že­miš­ka švie­sa, kai jas nu­tvies­kia blau­si žie­mos sau­lė. Tai lai­kas, kai bal­ta šar­ma tar­si ažū­ri­nė per­ma­to­ma skrais­tė ap­go­bia že­mę, kiek­vie­ną me­dį, krū­mą ar net sau­są smil­gos sta­ga­rė­lį. Lai­kas, kai nak­ties dan­gus pil­nas gau­sy­bės žvaigž­džių, ku­rių švie­sa, kris­da­ma že­myn, nu­švie­čia mū­sų vei­dus ir kiek­vie­no­je liūd­no­je šir­dy­je įžie­bia po vil­ties ki­birkš­tė­lę. Tai lai­kas, kai min­tys da­ro­si skaid­res­nės, kai dva­sio­je vais­kiau, kai ne­ju­čio­mis ma­ga die­nų tėk­mė­je stab­te­lė­ti, kad ga­lė­tum lyg juo­dus punk­ty­rus bal­ta­me po­pie­riaus la­pe per­žvelg­ti dar­bus ir poel­gius – vi­sa, kas bu­vo per be­si­bai­gian­čius me­tus.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:32


Krašto žinios / „Šiaurio“ koncertai

01 Gruodžio 2016 23:10:32 Šiaulių kraštas

MUMS RA­ŠO Lapk­ri­čio mė­ne­sį Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro vy­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Šiau­rys“, va­do­vau­ja­mas Met­har­do Zu­bo, su­ren­gė net ke­tu­ris kon­cer­tus.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:32


Krašto žinios / Žeimeliečiai minėjo Latvijos nepriklausomybės diena

01 Gruodžio 2016 23:10:31 Šiaulių kraštas

Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės Žei­me­ly­je pa­mi­nė­ta Lat­vi­jos ne­prik­lau­so­my­bės die­na. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ne tik žei­me­lie­čiai: su­lauk­ta sve­čių ir iš kai­my­ni­nės Lat­vi­jos.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:31


Krašto žinios / Dailės studija pradėjo antrą veiklos dešimtmetį

01 Gruodžio 2016 23:10:31 Šiaulių kraštas

Ant­ra­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų dai­lės stu­di­jos lan­ky­to­jos pa­mi­nė­jo veik­los de­šimt­me­tį.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:31


Krašto žinios / SPORTAS

01 Gruodžio 2016 23:10:31 Šiaulių kraštas

JĖ­GOS TRI­KO­VĖ. Sa­vait­ga­lį Kau­ne vy­ku­sio­se Lie­tu­vos tau­rės jė­gos tri­ko­vės var­žy­bo­se Pak­ruo­jo spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ at­sto­vė Do­lo­ra Ra­ma­naus­kai­tė ta­po čem­pio­ne.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:31


Krašto žinios / Žiema grįžo po poros savaičių

01 Gruodžio 2016 23:10:30 Šiaulių kraštas

Nak­tį į ant­ra­die­nį po po­ros sa­vai­čių per­trau­kos grį­žo žie­ma – pri­sni­go ir pa­ša­lo. Ki­tą die­ną pra­si­dė­jęs neil­gas ato­drė­kis ir li­jund­ra eis­mo są­ly­gų ne­pa­leng­vi­no.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:30


Krašto žinios / Linkuvos vienuolynas nyksta

01 Gruodžio 2016 23:10:30 Šiaulių kraštas

Lin­ku­vos cent­re de­šimt­me­čius nyks­ta uni­ka­lus ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­las – bu­vęs se­no­sios re­gu­los vy­rų kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas. Kal­bos apie bū­ti­ny­bę jį gel­bė­ti pra­si­dė­jo jau prieš ke­lio­li­ka me­tų. Spren­di­mų kol kas nė­ra.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:30


Sportas / „Šypsenos“ šokėjams šypsojosi sėkmė

01 Gruodžio 2016 23:10:30 Šiaulių kraštas

Šiau­lių spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Šyp­se­na“ spor­ti­nin­kai Lat­vi­jo­je vy­ku­sio­se tarp­tau­ti­nės kva­li­fi­ka­ci­jos spor­ti­nių šo­kių var­žy­bo­se ZIE­MASS­VET­KI-2016 iš­ko­vo­jo per­ga­lę – Mar­ty­nas Lin­kus ir Vil­tė Mor­ke­vi­čiū­tė pel­nė pir­mą­ją vie­tą vie­tą jau­nių II gru­pė­je, C kla­sė­je, stan­dar­ti­nių šo­kių pro­gra­mo­je.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:30


Sportas / Mindaugas Žukauskas: „Kartu galime išgelbėti Šiaulių krepšinį“

01 Gruodžio 2016 23:10:28 Šiaulių kraštas

Va­kar krep­ši­nio klu­bas „Šiau­liai“ pa­skel­bė klu­bo pre­zi­den­to Min­dau­go Žu­kaus­ko kvie­ti­mą telk­tis ko­man­dai nea­be­jin­gus sir­ga­lius į vie­nin­gą kumš­tį.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:28


Teisėtvarka / Nusikaltėlis dangstėsi svetimais vardais ir svetimu veidu

01 Gruodžio 2016 23:10:27 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja ra­gi­na at­si­liep­ti vi­sas mer­gi­nas ir vai­ki­nus, so­cia­li­nia­me tink­la­py­je „Fa­ce­book“ už­mez­gu­sius pa­žin­tį su Pau­liu­mi Po­ciu­mi. Ži­no­ki­te, kad pi­ni­gus iš jū­sų vi­lio­jo ir vi­saip ju­mis ma­ni­pu­lia­vo ne šis vai­ki­nas, o juo pri­si­den­gęs To­mas.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:27


Teisėtvarka / Kvaišalų biznis įkainotas nelaisve kone dešimt metų

01 Gruodžio 2016 23:10:26 Šiaulių kraštas

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas va­kar kal­tu pri­pa­ži­no Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­ją Eri­ką Jo­cą. 48 me­tų vy­ras nu­teis­tas dėl itin di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų lai­ky­mo bei par­da­vi­mo ir ne­tei­sė­to ne­šau­na­mų­jų gink­lų lai­ky­mo.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:26


Budintis reporteris / Sveikintis mokėsi visą savaitę

01 Gruodžio 2016 23:10:25 Šiaulių kraštas

Kiek­vie­nas iš mū­sų no­ri, kad su juo pa­si­svei­kin­tų drau­gai, pa­žįs­ta­mi, ar­ti­mie­ji, ta­čiau daž­nai dėl grei­to gy­ve­ni­mo tem­po už­mirš­ta­me bū­ti man­da­gūs.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:25


Budintis reporteris / Gimnazijoje sužibo pirmoji advento vainiko žvakė

01 Gruodžio 2016 23:10:25 Šiaulių kraštas

Ad­ven­tą – lau­ki­mo, su­si­kau­pi­mo ir ra­my­bės lai­ko­tar­pį – Šiau­lių Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė pra­dė­jo su­si­ti­ki­mu su so­viet­me­čio di­si­den­te, Eu­cha­ris­ti­nio Jė­zaus se­se­rų kong­re­ga­ci­jos vie­nuo­le se­se­ri­mi Re­gi­na Te­re­siū­te.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:25


Budintis reporteris / Ketvirtoji paramos akcija rinks lėšas padėti mergaitei

01 Gruodžio 2016 23:10:25 Šiaulių kraštas

Šian­dien ket­vir­tą kar­tą vyks­ta Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų, lop­še­lių-dar­že­lių pa­ra­mos ak­ci­ja „Lai­mės kek­siu­kai“. Už ke­pi­nius su­rink­tos lė­šos ski­ria­mos gy­dy­ti on­ko­lo­gi­nius li­go­nius. Per­nai šiau­lie­čių pa­ra­ma nu­ke­lia­vo dviem ber­niu­kams, be­si­gy­dan­tiems nuo akių vė­žio.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:25


Įvykiai, aktualijos / Mergaičių Šiauliuose gimė daugiau

01 Gruodžio 2016 23:10:24 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je šie­met iki gruo­džio 1 die­nos įre­gist­ruo­tas 1301 gi­męs kū­di­kis, iš jų 658 mer­gai­tės, 643 ber­niu­kai, 8 dvy­nu­kų po­ros. Tė­vys­tės pri­pa­žin­tos 219 vai­kų, įvai­kin­ta 10, 60 vie­ni­šų ma­mų įre­gist­ra­vo kū­di­kių gi­mi­mą.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:24


Įvykiai, aktualijos / Viešojo transporto koncepcija – su daugybe klaustukų

01 Gruodžio 2016 23:10:24 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bėje vakar pristatyta mies­to vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos kon­cep­ci­jos su­for­ma­vi­mo ir jos įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ataskaita. Jos ren­gė­jai UAB „Smart Con­ti­nent LT“ ją pristatė mies­to Ta­ry­bos na­riams ir iš­gir­do prie­kaiš­tą: neaiš­ku, kaip pi­gin­ti va­žia­vi­mą mies­to au­to­bu­sais.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:24


Įvykiai, aktualijos / Prisimintos Vydūno sąsajos su Šiauliais

01 Gruodžio 2016 23:10:24 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Vy­dū­nui. Jo da­ly­viai pir­miau­sia rin­ko­si prie bul­va­re sto­vin­čios skulp­tū­ros „Iš kur var­pų gar­sai pa­rei­na“, ant jos iš­kal­ti Vy­dū­no žo­džiai. Var­po dū­žiais ži­nią apie Vy­dū­ną pa­skel­bė skulp­tū­ros au­to­rius Da­rius Au­gu­lis, pri­si­jun­gė ki­ti da­ly­viai ir praei­viai.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:24


Pirmas puslapis / Val­džią Šiau­liuo­se perima nau­ja dau­gu­ma

01 Gruodžio 2016 23:10:24 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je va­kar pa­si­skel­bė nau­ja dau­gu­ma. Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­rė 17 Ta­ry­bos na­rių. Dėl tei­si­nių pe­ri­pe­ti­jų ati­dė­ti per­so­na­li­jų kei­ti­mai Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė­je. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­kvies­tas bend­ra­dar­biau­ti ir „per­for­muo­ti sa­vo mąs­ty­mą“. Kaip pa­sielgs, neaiš­ku.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 23:10:24


Lietuviai Kalėdas norėtų švęsti kaip popiežius ir viena Lietuvos įžymybė (Rinkos pulsas)

01 Gruodžio 2016 22:33:56 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Vokiečiams, britams ir austrams pinigų stygius prieš Kalėdas – didesnė bėda nei kad lietuviams ar kitiems Rytų europiečiams. Tokį paradoksą atskleidė pirkėjų apklausa. Lietuviams kur kas didesnis galvos skausmas – išrinkti ir nupirkti dovanas bei paruošti valgius. Tačiau prieškalėdinis nerimas kamuoja visas tautas. Kur kas stipriau stresas kausto moteris nei vyrus.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 22:33:56


Daugiabučio bendrijos pirmininkas pelnėsi iš gyventojų pinigų? (II) (Reporteris)

01 Gruodžio 2016 22:21:07 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

„Lietuvos ryto“ televizijos Žinių laidoje – aktualūs pasakojimai, svarbiausi įvykiai iš Lietuvos, operatyvūs reportažai iš užsienio ir neeilinės istorijos iš atokiausių šalies kampelių. Žinių laidą žiūrėkite kasdien nuo 16:00 val., 18:00 val., 20:00 val., 22:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 22:21:07


Vaikų negalinčioms susilaukti poroms – prastos žinios iš Seimo (I) (Reporteris)

01 Gruodžio 2016 22:21:07 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

„Lietuvos ryto“ televizijos Žinių laidoje – aktualūs pasakojimai, svarbiausi įvykiai iš Lietuvos, operatyvūs reportažai iš užsienio ir neeilinės istorijos iš atokiausių šalies kampelių. Žinių laidą žiūrėkite kasdien nuo 16:00 val., 18:00 val., 20:00 val., 22:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 22:21:07


11 su ŽIV ir AIDS susijusių mitų: kurie iš jų teisingi?

01 Gruodžio 2016 22:01:19 15min.lt - žinios gyvai | RSS

Ketvirtadienį pasaulis mini pasaulinę kovos su AIDS dieną. Ši pavojinga liga, kurią sukelia ŽIV virusas, iki šiol yra apipinta daugeliu mitų. Tačiau ne visi jie yra teisingi. Portalas 15min atskleidžia, kurie teiginiai apie ŽIV ir AIDS yra teisingi, kurie – ne. Skaitykite daugiau...

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 22:01:19


„Foodies“ – karta, kuri daugiau pinigų išleidžia maistui nei drabužiams

01 Gruodžio 2016 21:50:33 15min.lt - žinios gyvai | RSS

Angliakalbėje kultūroje jie yra vadinami „Foodies“. Tai žmonės, kurie vertina maisto kokybę, jiems yra svarbi produktų kilmės istorija ir jie yra pasiryžę už patiekalą sumokėti didelius pinigus. Lietuvoje tokius maisto mylėtojus dažniau vadiname maisto gurmanais. Skaitykite daugiau...

Více Visos ataskaitos Time01 Gruodžio 2016 21:50:33


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25