Visos ataskaitos - 07 Vasario 2014

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Palmiros horoskopas savaitgaliui (Horoskopai)

07 Vasario 2014 23:43:27 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Šeštadienį svarbu saikas. Vadovaukitės blaiviu protu, nepasiduokite emocijoms – bus lengva apsigauti, suklysti. Beje, tai tas laikas, kai žmogus (ypač jo liežuvis) tampa pats sau priešu.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:43:27


Ads

Sočio olimpinių žaidynių atidarymas (Sočis 2014)

07 Vasario 2014 23:32:44 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Penktadienį „Fišt“ stadione Sočyje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje įžiebta olimpinė ugnis. Startas XXII žiemos olimpinėms žaidynėms duotas, tačiau renginys neapsiėjo be netikėtumų. Tiek organizatoriams, tiek žiūrovams. Jau pačioje ceremonijos pradžioje neišsiskleidė olimpinis žiedas, o pasakodami apie Rusijos istoriją organizatoriai nepagailėjo sovietinės simbolikos.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:32:44


Naktinė Ryga - „Lietuvos ryto“ fotografo žvilgsniu (Įvairenybės)

07 Vasario 2014 23:11:45 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Penktadienio vakarą „Lietuvos ryto“ fotografas Vladas Ščiavinskas apsilankė Latvijos sostinėje Rygoje ir užfiksavo užmingantį miestą.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:11:45


Deividas Stagniūnas: „Mojavau vėliava iš visos širdies. Už visą Lietuvą“

07 Vasario 2014 23:07:57 15min.lt - žinios gyvai | RSS

​Lietuvos sportininkai dar vykstant olimpinių žaidynių atidarymui „Fišt“ stadione dalijosi įspūdžiais ir nuotraukomis „Facebook“ tinkle. „Mojavau vėliava iš visos širdies. Už visą Lietuvą“, - po Sočio olimpinių žaidynių atidarymo pakiliai kalbėjo Lietuvos trispalvę nešęs Deividas Stagniūnas Skaitykite daugiau...

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:07:57


Sociologas Ericas Klinenbergas: ar tikrai tuoktis nelinkę žmonės yra ligoniai, amoralūs arba neurotikai?

07 Vasario 2014 23:07:57 15min.lt - žinios gyvai | RSS

Šiais laikais į gyvenimą po vieną žiūrima kitaip – daug šviesesnėmis spalvomis, nei anksčiau. Šį reiškinį amerikiečių sociologas Ericas Klinenbergas nagrinėja savo naujoje knygoje „Gyvenimas po vieną. Mūsų laikų pasirinkimas?“ (iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė, išleido „Tyto alba“). Skaitykite daugiau...

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:07:57


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

DIENOS RECEPTAS Me­ni­nin­kas Sta­nis­lo­vas ADO­MAI­TIS, gy­ve­nan­tis Ak­me­nė­je, siū­lo re­cep­tus val­gių, ku­rie jam ska­nūs ir grei­tai pa­ruo­šia­mi.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Iš įvykių suvestinės

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Šau­kė­nuo­se, Juod­lės gat­vė­je, sa­vo na­muo­se, ras­tas mi­ręs 61 me­tų vy­ras. Išo­ri­nių smur­to žy­mių ne­pas­te­bė­ta. Mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti kū­nas iš­vež­tas į VTMT prie LR Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių sky­rių.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / VERS­MĖS

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

VERS­MĖS Eu­ge­ni­ja ČI­ČINS­KIE­NĖ Nep­ra­kąs­tas Ro­jaus obuo­lys Juk bū­na taip: Me­tai plau­kia plau­kia... Pa­va­sa­rių kas­kart ma­žė­ja...

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Ri­čar­do Sa­mui­lio nuo­trau­kos

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Ri­čar­do Sa­mui­lio nuo­trau­kos „Vers­mės“ pri­sta­to ke­le­tą Lio­lių mies­te­ly­je gy­ve­nan­čio fo­tog­ra­fo Ri­čar­do Sa­mui­lio nuo­trau­kų. Daž­ną die­ną Ri­čar­das pa­siė­męs fo­toa­pa­ra­tą iš­ke­liau­ja iš na­mų ir pra­lei­džia gam­to­je. Vaikš­to po apy­lin­kes, fo­tog­ra­fuo­ja se­nus is­to­ri­nę ver­tės tu­rin­čius pa­sta­tus ir daik­tus, ren­ka se­nų žmo­nių nuo­trau­kas.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / VALDŽIOS IŠGELBĖTA

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

VERS­MĖS Sta­sys RA­MA­NAUS­KAS VAL­DŽIOS IŠ­GEL­BĖ­TA – Ryt va­žiuo­ju į ban­ką pi­ni­gų. Ver­kiant rei­kia pirk­ti po­rą par­šiu­kų. Vai­kai mies­te ke­lin­tas mė­nuo sė­di be dar­bo, o val­gyt vis ­vien rei­kia. Ir pa­tiems pra­vers spir­gas, juk šven­tu dū­ku gy­vas ne­bū­si. O gal dar vie­nas par­šiu­kas at­liks par­duo­ti – da­bar biz­nie­riai už kiau­les ge­rai mo­ka. Be cen­to il­gai ne­pra­gy­ven­si. Ateis pa­va­sa­ris, juk rei­kės ir že­mę iš­dirb­ti, ir pa­sė­ti – už ačiū nie­kas ne­dir­ba, po­ri­no Rut­kie­nė vy­rui.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Miškelyje mirė vyras

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Miš­ke­ly­je mi­rė vy­ras Pir­ma­die­nio va­ka­rą Kel­mės ra­jo­ne, Ku­ke­čių se­niū­ni­jos De­gu­čių kai­me esan­čia­me miš­ke­ly­je, ras­tas mi­ręs 49 me­tų vy­ras.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Pradeda dirbti bendruomenės pareigūnas

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Nuo va­sa­rio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­jas apy­lin­kės ins­pek­to­riaus tar­ny­bi­nės veik­los ap­ra­šas, pa­gal ku­rį po­li­ci­jo­je pra­de­da dirb­ti bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nas.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Nubausti vairavę neblaivūs

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Sau­sio 30 – va­sa­rio 6 die­no­mis Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no ir už­re­gist­ra­vo 45 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jus. Nus­ta­tė 14 vai­ruo­to­jų, vir­ši­ju­sių nu­sta­ty­tą leis­ti­ną grei­tį, 3 vai­ruo­to­jus, vai­ra­vu­sius trans­por­to prie­mo­nes ne­tu­rint tam tei­sės, už­fik­suo­ti 2 eis­mo įvy­kiai. Juo­se 2 žmo­nės su­žeis­ti.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Triukšmingiausia – Raseinių ir B. Laucevičiaus gatvių gyvenamoji zona

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2006 me­tų sau­sio 26 die­ną nu­sta­tė ty­lią­sias vie­šą­sias zo­nas ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, 2009 me­tais pa­tvir­ti­no Kel­mės ra­jo­no ap­lin­kos triukš­mo pre­ven­ci­jos 2009–2013 me­tų pro­gra­mą. Ap­lin­kos triukš­mo ste­bė­se­ną ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je vyk­do Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Kuro paklausa nemažėja

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Nors žie­ma jau per­ko­pė vi­du­rį, pa­va­sa­rio dar teks pa­lauk­ti. To­dėl be­si­šil­dan­tie­ji mal­ko­mis, pa­sak Ty­tu­vė­nų miš­kų urė­di­jos urė­do Sva­jū­no Vai­te­kū­no, į gi­ri­nin­ki­jas dar už­su­ka ku­ro at­sar­gų.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Auksinės vestuvės su povestuvine kelione

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Net­ru­kus su­kaks 55 me­tai, kai ty­tu­vė­niš­kiai Jad­vy­ga ir Jo­nas Miš­tau­tai gy­ve­na kar­tu. Jau­nys­tė­je su­si­tuo­kę be jo­kių iš­kil­mių, da­ly­vau­jant tik ke­liems liu­dininkams, Jad­vy­ga ir Jo­nas at­si­grie­bė per auk­si­nes ves­tu­ves. Į baž­ny­čią jie va­žia­vo ka­rie­ta, o po iš­kil­mių ir puo­tos vai­kai pa­si­rū­pi­no ir po­ves­tu­vi­ne tė­vų ke­lio­ne. To­kio ra­maus ir dar­naus gy­ve­ni­mo, ko­kį nu­gy­ve­no juo­du, Miš­tau­tai lin­kė­tų vi­soms jau­noms po­roms.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Kodėl Kelmės rajonas neišbrenda iš atsilikimo pelkės?

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Ban­kų ir ki­tų ša­lies eko­no­mis­tų at­lie­ka­mos ana­li­zės ro­do, jog Kel­mės ra­jo­nas nie­kaip neišb­ren­da iš pro­ble­mi­nių te­ri­to­ri­jų pel­kės ir nei­šau­ga iš at­si­lie­kan­čio ra­jo­no marš­ki­nių.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Kontrabandines cigaretes parodė be ginčų

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nų ap­lan­ky­ti du ra­jo­no gy­ven­to­jai be gin­čų pa­rei­gū­nams pa­tei­kė tu­ri­mas kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­tes. Rad­vi­liš­kie­čiai na­muo­se lai­kė 100 pa­ke­lių to­kių ci­ga­re­čių.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Pirmauja pogrupyje

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Lietuvos sporto mokyklų salės mažojo futbolo 5x5 čempionate dalyvaujantys radviliškiečiai pateko į aštuntfinalį. Pogrupio varžybose jaunieji Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centro futbolininkai rezultatu 9:6 ir 8:5 nugalėjo Panevėžio FA-2 ir rezultatu 3:2, 9:5 įveikė Šiaulių FA-2 futbolo komandas.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Varžėsi jaunieji meninio žodžio skleidėjai

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Įvy­kęs ra­jo­no moks­lei­vių me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas jo or­ga­ni­za­to­rius dar kar­tą įti­ki­no, kad mo­kyk­lo­se au­ga gau­si ga­bių skai­to­vų kar­ta, ku­rią rei­kia tik pa­ska­tin­ti.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Prizas už pergalę

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Bu­vu­si Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė, o da­bar Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to stu­den­tė Gre­ta Pas­ko­čiu­mai­tė kar­tu su Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tais lan­kė­si Eu­ro­pos Par­la­men­te Briu­se­ly­je.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / KRIMINALINĖ KRONIKA

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Rad­vi­liš­ky­je, Eg­lių gat­ve po 19 va­lan­dos ėju­sią rad­vi­liš­kie­tę už­puo­lė ne­nus­ta­ty­tas as­muo. Už­puo­li­kas mo­te­rį pa­stū­mė ir par­grio­vė, prieš tai už­temp­da­mas ant gal­vos gob­tu­vą. Jis iš 59-erių me­tų mo­ters ran­kų iš­plė­šė ran­ki­nę, ku­rio­je bu­vo pi­ni­gi­nė su 130 li­tų, as­mens ta­pa­ty­bės, ban­ko mo­kė­ji­mo ir įvai­rių nuo­lai­dų kor­te­lės.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Apdovanojo pareigūnus angeliukais

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Va­dak­tų kai­mo bend­ruo­me­nės na­muo­se va­dak­tiš­kiai su­si­ti­ko su Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nais. Su po­li­ci­ja bend­ra­dar­biau­jan­tys bend­ruo­me­nės na­riai pa­do­va­no­jo pa­rei­gū­nams an­ge­liu­kų.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Ar iš alkoholio pinigų grąžinamos pensijos nežeidžia senjorų?

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

KLAU­SIA­ME Ša­lies Vy­riau­sy­bė ke­ti­na di­din­ti al­ko­ho­lio ak­ci­zą, o gau­tus pi­ni­gus skir­ti nu­rėž­toms sen­jo­rų pen­si­joms grą­žin­ti. Tei­gia­ma, kad taip su­ma­žės al­ko­ho­lį var­to­jan­čių as­me­nų. Ta­čiau ar tuo­met už­teks su­ren­ka­mų už ak­ci­zą pi­ni­gų? Sei­mo ko­ri­do­riuo­se sklan­do pa­siū­ly­mai ap­mo­kes­tin­ti li­mo­na­dą ar ne­svei­ką mais­tą. Ar al­ko­ho­lio ak­ci­zo di­di­ni­mas ne­pri­me­na grie­bi­mo­si už šiau­do skęs­tant?

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Krašto žinios / Sausio šaltukas gyventojų pinigines paplonins skirtingai

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Šio­mis die­no­mis rad­vi­liš­kie­čių na­mus pa­siek­sian­čios są­skai­tos už cent­ra­li­zuo­tą šil­dy­mą sau­sio mė­ne­sį vie­nus pri­vers ge­ro­kai pa­pur­ty­ti pi­ni­gi­nes, ki­tiems jos ne­bus bai­sios.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Gyvenimo spalvos / Nekomercinis kinas keičia vietą

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Vasario 10 dieną 19 valandą Šiaulių universiteto (ŠU) bibliotekoje žiūrovai nemokamai galės pamatyti režisierės Kristinos Buožytės filmą „Aurora“. Menų fakulteto Teatro katedros organizuojamas projektas MT EKRANAS po metų iš Mokomojo teatro persikelia į biblioteką.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Gyvenimo spalvos / „Kuriu sau ir mane suprantantiems“

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Kelmės rajono Tytuvėnų regioninio parko Lankytojų informacijos centre veikia tytuvėniškės dailininkės Danguolės Žukauskienės darbų paroda. Trijose dešimtyse įvairia technika atliktų paveikslų įamžinta Tytuvėnų bažnyčia ir cerkvė, Šiluvos koplyčia, Rumšiškių etnografinio kaimelio pastatai, vaizdai iš Venecijos, gamtos motyvai, gėlės.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Gyvenimo spalvos / Milijonai gerbėjų – per vieną naktį

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Kaip iš­gar­sė­ti per vie­ną nak­tį ar­chi­tek­tas ir fo­tog­ra­fas Ta­das Čer­niaus­kas-Ta­dao­cern ga­li pa­pa­sa­ko­ti rem­da­ma­sis as­me­ni­ne sėk­mės is­to­ri­ja. Pa­sau­li­nį gar­są, klik­te­lė­jus kom­piu­te­rio pe­le, at­ne­šė nuo­trau­kos, vaiz­duo­jan­čios oro sro­vės iš­krai­py­tus žmo­nių vei­dus. „Su nau­jausiomis tech­no­lo­gi­jomis kiek­vie­nas, ku­ris tu­ri ką pa­sa­ky­ti, ga­li bū­ti iš­girs­tas“, – įsi­ti­ki­nęs iš Šiau­lių ki­lęs fo­tog­ra­fas.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


Gyvenimo spalvos / Sentikiai: svarbiausia būti doru žmogumi

07 Vasario 2014 23:00:32 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų kraš­te, ap­lin­kui Du­bė­nus, Pa­ku­pel­kį, Pa­gan­čiu­kus, Lyk­ši­lį, gy­ve­na ke­lio­li­ka sen­ti­kių. Ni­ko­la­jus Or­lo­vas ir jo žmo­na Va­len­ti­na ki­lę iš Lyk­ši­lio, gy­ve­nę ir dir­bę Šiau­liuo­se, ir vėl į sa­vą­jį kraš­tą su­grį­žę.

Více Visos ataskaitos Time07 Vasario 2014 23:00:32


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36