Ekonomika - dabartinis

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Centas prie cento / Opozicija kaltina Joniškio savivaldybę nepanaudojus tūkstančius eurų

19 Sausio 2018 23:36:06 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė per 2017 me­tus ne­pa­nau­do­jo 900 tūks­tan­čių eu­rų Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų lė­šų. Opo­zi­ci­ja kal­ti­na Ad­mi­nist­ra­ci­ją pra­stu dar­bu, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­si­ker­ta, kad tiks­li­nės ES fon­dų lė­šos nie­kur ne­din­go, tik dėl VIP lė­šų rei­kės de­rė­tis su mi­nis­te­ri­ja.

Více Ekonomika Time19 Sausio 2018 23:36:06


Ads

Centas prie cento / Bedarbių srautą didina sugrįžę iš užsienio

19 Sausio 2018 23:36:06 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Maž­daug pu­sė šio­mis die­no­mis Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Kel­mės sky­riu­je be­si­re­gist­ruo­jan­čių be­dar­bių – grį­žę iš už­sie­nio. Nuo lapk­ri­čio mė­ne­sio pra­de­dan­tis di­dė­ti be­dar­bių skai­čius sau­sį pa­sie­kia mak­si­mu­mą. Ma­žė­ti pra­de­da ko­vo – ba­lan­džio mė­ne­siais, kai Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je pra­si­de­da se­zo­ni­niai dar­bai.

Více Ekonomika Time19 Sausio 2018 23:36:06


Centas prie cento / Gal pageidaujate šamo šokolade?

19 Sausio 2018 23:36:06 Šiaulių kraštas / Ekonomika

PA­GA­MIN­TA ŠIAU­LIŲ RE­GIO­NE Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) vei­kian­ti UAB „Bai­so­ga­los bioe­ner­gi­ja“ ne tik šil­do bai­so­ga­lie­čių na­mus – ket­vir­tus me­tus bend­ro­vė plė­to­ja ne­tra­di­ci­nį vers­lą – au­gi­na, rū­ko, per­dir­ba ša­mus ir vi­lia­si, kad pa­vyks šį vers­lą iš­ju­din­ti bei iš­lai­ky­ti.

Více Ekonomika Time19 Sausio 2018 23:36:06


Centas prie cento / Kiekvienam klientui reikia skirtingo aptarnavimo

12 Sausio 2018 23:27:33 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Klien­tai ga­li bū­ti vi­so­kie: ne­kant­rūs, pe­si­mis­tai, kon­ser­va­ty­vūs, ne­ryž­tin­gi, ple­piai, ta­čiau kiek­vie­nas jų išė­jęs apie jus ga­lės pa­pa­sa­ko­ti ki­tiems. O ką jis kal­bės, pri­klau­sys nuo su­ge­bė­ji­mo bend­rau­ti taip, kaip bū­tent jam rei­kė­jo, Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me pa­sa­ko­jo lek­to­rė, psi­cho­lo­gė En­ri­ka Mar­gie­nė, at­sklei­du­si ir dau­giau psi­cho­lo­gi­nių bend­ra­vi­mo de­ta­lių.

Více Ekonomika Time12 Sausio 2018 23:27:33


Centas prie cento / Medienos verslas laukia šalčių

12 Sausio 2018 23:27:33 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Kel­mės ra­jo­ne Lu­pi­kų kai­me gy­ve­nan­tys Vai­da ir Ar­vy­das Šalt­me­riai be­veik du de­šimt­me­čiai už­sii­ma me­die­nos ap­dir­bi­mu. Praė­jęs pus­me­tis ne­leng­vas vers­lui. Lie­tin­ga va­sa­ra ir šil­ta žie­ma ne­lei­džia iš miš­ko iš­vež­ti nu­pjau­tų me­džių. Jie mirks­ta lie­tu­je, pra­stė­ja ko­ky­bė – tiks tik mal­koms.

Více Ekonomika Time12 Sausio 2018 23:27:33