Centas prie cento / Kiekvienam klientui reikia skirtingo aptarnavimo

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:27:33 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Klien­tai ga­li bū­ti vi­so­kie: ne­kant­rūs, pe­si­mis­tai, kon­ser­va­ty­vūs, ne­ryž­tin­gi, ple­piai, ta­čiau kiek­vie­nas jų išė­jęs apie jus ga­lės pa­pa­sa­ko­ti ki­tiems. O ką jis kal­bės, pri­klau­sys nuo su­ge­bė­ji­mo bend­rau­ti taip, kaip bū­tent jam rei­kė­jo, Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me pa­sa­ko­jo lek­to­rė, psi­cho­lo­gė En­ri­ka Mar­gie­nė, at­sklei­du­si ir dau­giau psi­cho­lo­gi­nių bend­ra­vi­mo de­ta­lių. Visas straipsnis Centas prie cento / Kiekvienam klientui reikia skirtingo aptarnavimo

Vice Ekonomika Time12 Sausio 2018 23:27:33


Ads

Centas prie cento / Kiekvienam lietuviui – po puodelį

8.244932 14 Balandžio 2018 02:57:43 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Prieš pust­re­čių me­tų Pa­go­jo kai­me, ne­to­li Kel­mės, įsi­kū­ru­si už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Ro­nel­da“ per mi­nu­tę pa­ga­mi­na po 400 vien­kar­ti­nių po­pie­ri­nių puo­de­lių. Per mė­ne­sį su­ge­bė­tų puo­de­liais ap­rū­pin­ti kiek­vie­ną lie­tu­vį, nes jų pa­ga­mi­na apie tris mi­li­jo­nus.

Vice Ekonomika Time14 Balandžio 2018 02:57:43


Centas prie cento / Kiekvienam klientui reikia skirtingo aptarnavimo

1.7853765 09 Sausio 2018 23:01:13 Šiaulių kraštas

Klien­tai ga­li bū­ti vi­so­kie: ne­kant­rūs, pe­si­mis­tai, kon­ser­va­ty­vūs, ne­ryž­tin­gi, ple­piai, ta­čiau kiek­vie­nas jų išė­jęs apie jus ga­lės pa­pa­sa­ko­ti ki­tiems. O ką jis kal­bės, pri­klau­sys nuo su­ge­bė­ji­mo bend­rau­ti taip, kaip bū­tent jam rei­kė­jo, Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me pa­sa­ko­jo lek­to­rė, psi­cho­lo­gė En­ri­ka Mar­gie­nė, at­sklei­du­si ir dau­giau psi­cho­lo­gi­nių bend­ra­vi­mo de­ta­lių.

Vice Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:13


Centas prie cento / Dar­buo­to­jui reikia ne vien dar­bo

1.7853765 09 Gruodžio 2017 04:47:39 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Ko­dėl įmo­nei tu­ri rū­pė­ti ne tik pel­nas, plėt­ra, nau­jos rin­kos, bet ir įmo­nė­je dir­ban­tys žmo­nės? „Nes kom­pa­ni­jas su­da­ro žmo­nės“, – sa­ko Ir­ma Si­mon­ke­vi­čie­nė, bend­ro­vės „MPS Bal­tic“, už­sii­man­čios dar­buo­to­jų ir va­do­vų paieš­ka, vy­riau­sio­ji kon­sul­tan­tė.

Vice Ekonomika Time09 Gruodžio 2017 04:47:39


Centas prie cento / Reikia atrinkti grūdus nuo pelų

1.2065657 28 Kovo 2017 23:02:03 Šiaulių kraštas

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr. Jo­nas TAL­MAN­TAS Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas: – Skai­tant ir klau­sant vi­sų tų dis­ku­si­jų, ky­la klau­si­mų: ar vi­suo­me­nė ap­skri­tai ži­no, kiek Lie­tu­vo­je yra ūki­nin­kų ir kaip iš tie­sų jų veik­lo­je yra skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai? Kas yra iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ne iš Lie­tu­vos biu­dže­to) gau­na­mos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos? Ar ži­no­me, kiek iš už­re­gist­ruo­tų ūki­nin­kų yra rea­liai vyk­dan­čių že­mės ūkio veik­lą bei iš to gy­ve­nan­čių? Ar vi­suo­me­nė ži­no, jog gy­ven­to­jo, vyk­dan­čio že­mės ūkio in­di­vi­dua­lią veik­lą, mo­kes­čių mo­kė­to­jo veik­los ap­mo­kes­ti­ni­mas pri­klau­so nuo eko­no­mi­nio dy­džio vie­ne­to (EDV), į ku­rio ga­na su­dė­tin­gą ap­skai­čia­vi­mą įei­na au­gi­na­mos kul­tū­ros, lai­ko­mi gy­vu­liai, gau­na­mos pa­ja­mos iš pa­slau­gų že­mės ūkiui, jų per­skai­čia­vi­mas į stan­dar­ti­nį ga­my­bi­nį pel­ną, ten­kan­tį vie­nam hek­ta­rui ir gy­vu­liui?

Vice Visos ataskaitos Time28 Kovo 2017 23:02:03


Centas prie cento / Ką reikia žinoti apie pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą ir būtiniausių paslaugų krepšelį

1.2065657 21 Sausio 2017 04:35:31 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Nuo va­sa­rio 1 die­nos ban­kai ir kre­di­to uni­jos pri­va­lės su­teik­ti ga­li­my­bę var­to­to­jams bū­ti­niau­sias mo­kė­ji­mo pa­slau­gas gau­ti už ri­bo­tą kai­ną. Lie­tu­vos ban­kas (LB) pa­ta­ria, ką gy­ven­to­jams svar­bu ži­no­ti apie šį bū­ti­niau­sių pa­slau­gų krep­še­lį.

Vice Ekonomika Time21 Sausio 2017 04:35:31


Centas prie cento / Apdovanoti verslininkai

1.2065657 07 Kovo 2015 03:51:04 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Šiau­lių ra­jo­no vers­li­nin­kai įver­tin­ti jau tra­di­ci­ne ta­pu­sia­me ren­gi­ny­je. No­mi­na­ci­ja „Už ryž­tą vers­le“ pa­skir­ta Sau­liui Ste­lin­giui, at­sto­vau­jan­čiam nor­ve­gų ka­pi­ta­lo įmo­nei „De­vold AMT“, ga­mi­nan­čiai stik­lo pluoš­tą, vė­jo jė­gai­nių įran­gą.

Vice Ekonomika Time07 Kovo 2015 03:51:04


Centas prie cento / Karolina ragina nebijoti iššūkių

1.2065657 13 Rugpjūčio 2014 04:56:56 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Jo­niš­kie­tė Ka­ro­li­na La­šai­tė prieš dve­jus me­tus abe­jo­jo, ar ver­ta stu­di­juo­ti, gal ge­riau ieš­ko­tis dar­bo. Da­bar mer­gi­na stu­di­juo­ja ko­le­gi­jo­je, dir­ba, Is­pa­ni­jo­je pu­sę me­tų mo­kė­si pa­gal stu­den­tų mai­nų pro­gra­mą. Stu­den­tė ra­gi­na jau­nus žmo­nes nea­be­jo­ti – ga­li­ma su­de­rin­ti vis­ką ir sem­ti gy­ve­ni­mą rieš­ku­tė­mis.

Vice Ekonomika Time13 Rugpjūčio 2014 04:56:56


Centas prie cento / Skrydžiams į Turkijos kurortus reikia pinigų

1.2065657 30 Balandžio 2014 02:32:33 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Šiau­lių oro uos­to įmo­nės pro­jek­tas nuo ru­dens skrai­din­ti ke­lei­vius į Tur­ki­jos ku­ror­tus bus svars­to­mas neei­li­nia­me mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je. Skry­džiams vie­šin­ti ir ke­lei­vių ter­mi­na­lui pa­reng­ti rei­kė­tų 350 tūks­tan­čių li­tų. Me­ras įsi­ti­ki­nęs, jog pro­jek­tas rei­ka­lin­gas.

Vice Ekonomika Time30 Balandžio 2014 02:32:33