Centas prie cento / Medienos verslas laukia šalčių

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:27:33 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Kel­mės ra­jo­ne Lu­pi­kų kai­me gy­ve­nan­tys Vai­da ir Ar­vy­das Šalt­me­riai be­veik du de­šimt­me­čiai už­sii­ma me­die­nos ap­dir­bi­mu. Praė­jęs pus­me­tis ne­leng­vas vers­lui. Lie­tin­ga va­sa­ra ir šil­ta žie­ma ne­lei­džia iš miš­ko iš­vež­ti nu­pjau­tų me­džių. Jie mirks­ta lie­tu­je, pra­stė­ja ko­ky­bė – tiks tik mal­koms. Visas straipsnis Centas prie cento / Medienos verslas laukia šalčių

Vice Ekonomika Time12 Sausio 2018 23:27:33


Ads

Centas prie cento / Medienos verslas laukia šalčių

8.006569 09 Sausio 2018 23:01:12 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­ne Lu­pi­kų kai­me gy­ve­nan­tys Vai­da ir Ar­vy­das Šalt­me­riai be­veik du de­šimt­me­čiai už­sii­ma me­die­nos ap­dir­bi­mu. Praė­jęs pus­me­tis ne­leng­vas vers­lui. Lie­tin­ga va­sa­ra ir šil­ta žie­ma ne­lei­džia iš miš­ko iš­vež­ti nu­pjau­tų me­džių. Jie mirks­ta lie­tu­je, pra­stė­ja ko­ky­bė – tiks tik mal­koms.

Vice Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:12


Centas prie cento / Gyventojai laukia valdžios absurdo pabaigos

2.2640734 16 Gruodžio 2017 04:55:50 Šiaulių kraštas / Ekonomika

„Šiau­lių kraš­tas“ nuo­lat gau­na Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jų skun­dų dėl dau­gy­bės ne­su­sip­ra­ti­mų są­skai­to­se už at­lie­kas. Ra­jo­no val­džia ža­da iš­tai­sy­ti klai­das ir priim­ti nau­jus spren­di­mus gruo­džio 19-osios die­nos Ta­ry­bos po­sė­dy­je. Gy­ven­to­jai svars­to, ar bus įsi­gi­lin­ta į konk­re­čius at­ve­jus?

Vice Ekonomika Time16 Gruodžio 2017 04:55:50


Centas prie cento / Verslas žlunga: įmonė neberanda stalių

2.2640734 27 Gegužės 2017 01:58:04 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Jo­niš­kio ra­jo­ne, Kal­ne­lio kai­me, vos prieš ke­le­rius me­tus įsi­kū­ru­si me­džio dir­bi­nių įmo­nė at­si­dū­rė ant bank­ro­to slenks­čio. Di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Skuls­kie­nė tei­gia, kad vers­las žlun­ga, nes taip ir ne­pa­vy­ko ras­ti pa­ti­ki­mų dar­buo­to­jų. Nors Dar­bo bir­žo­je be­dar­bių re­gist­ruo­ta daug, kva­li­fi­kuo­tų sta­lių tarp jų nė­ra, neiš­gel­bė­jo ir į ga­li­mus dar­buo­to­jus iš Uk­rai­nos dė­tos vil­tys.

Vice Ekonomika Time27 Gegužės 2017 01:58:04


Centas prie cento / Savivaldybė laukia atsakymų dėl dvinarės rinkliavos

2.153409 17 Kovo 2017 23:38:45 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir su­tvar­ky­mą nuo­sta­tų pa­ren­gi­mo. Ji dar kar­tą svars­tys dvi­na­rės rink­lia­vos klau­si­mą.

Vice Ekonomika Time17 Kovo 2017 23:38:45


Centas prie cento / Koks verslas yra prasmingas?

2.153409 07 Sausio 2017 04:20:27 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Kel­mė­je su­reng­tų vers­lo die­nų bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Kul­tū­ri­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir edu­ka­ci­jos cent­ro lek­to­rius pro­fe­so­rius Si­gi­tas Dau­ki­las kal­bė­jo apie pra­smin­gą vers­lą ir kar­je­rą. Kaip tai su­si­kur­ti?

Vice Ekonomika Time07 Sausio 2017 04:20:27


Centas prie cento / Savas verslas netelpa į aštuonias valandas

1.7945076 27 Spalio 2016 14:56:53 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Už sėk­min­gą smul­kiojo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­rą, dar­bo vie­tų Šiau­lių re­gio­ne kū­ri­mą šie­met Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai gar­bės ženk­lą įtei­kė vie­nin­te­lei mo­te­riai vers­li­nin­kei, ša­lia Jo­niš­kio vei­kian­čios bend­ro­vės „Mil­ti­nu­ko re­cep­tas“ di­rek­to­rei Aud­ro­nei Bud­rec­kie­nei.

Vice Ekonomika Time27 Spalio 2016 14:56:53


Centas prie cento / Apdovanoti verslininkai

1.7945076 07 Kovo 2015 03:51:04 Šiaulių kraštas / Ekonomika

Šiau­lių ra­jo­no vers­li­nin­kai įver­tin­ti jau tra­di­ci­ne ta­pu­sia­me ren­gi­ny­je. No­mi­na­ci­ja „Už ryž­tą vers­le“ pa­skir­ta Sau­liui Ste­lin­giui, at­sto­vau­jan­čiam nor­ve­gų ka­pi­ta­lo įmo­nei „De­vold AMT“, ga­mi­nan­čiai stik­lo pluoš­tą, vė­jo jė­gai­nių įran­gą.

Vice Ekonomika Time07 Kovo 2015 03:51:04