Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:06 Šiaulių kraštas

Gra­ži­na PI­LY­PIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, mėgs­ta ke­liau­ti, o ke­lio­nė­se – su ša­li­mi su­si­pa­žin­ti ap­si­lan­ky­da­ma tur­gu­je. Do­mi­si ir ki­tų ša­lių vir­tu­ve. Visas straipsnis Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:06


Ads

Paskutinis / Dienos receptas

6.343861 22 Rugpjūčio 2014 23:08:16 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas SA­RA­PAS šaš­ly­kų re­cep­tą iš­kvo­tė iš pa­žįs­ta­mų ar­mė­nų. Tik jie, pa­sak po­no Ra­mū­no, ne­pai­sy­da­mi drau­gys­tės, vi­sų šio pa­tie­ka­lo ing­re­dien­tų iki ga­lo taip ir neatsk­lei­dė. Pa­rei­gū­nas šyp­so­si: dėl tos prie­žas­ties jis kas­kart pri­vers­tas eks­pe­ri­men­tuo­ti su vis ki­tais, daž­niau­siai iš už­sie­nio par­si­vež­tais, prie­sko­niais.

Vice Visos ataskaitos Time22 Rugpjūčio 2014 23:08:16


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

6.343861 19 Rugpjūčio 2014 23:02:54 Šiaulių kraštas

Nau­jo­sios Ak­me­nės gy­ven­to­ja Ri­ta VENC­KU­VIE­NĖ gau­siai šei­mai, kol au­go vai­kai, daž­nai pa­tiek­da­vo že­mai­tiš­ką val­gį – šu­ty­nę su rau­gin­tais ko­pūs­tais. Da­bar te­be­ver­ti­na to­dėl, kad tai so­tus val­gis ir, kaip sa­ko­ma, nei­na į kū­ną.

Vice Visos ataskaitos Time19 Rugpjūčio 2014 23:02:54


Paskutinis / Dienos receptas

6.343861 18 Rugpjūčio 2014 23:07:31 Šiaulių kraštas

Bi­ru­tė GRY­BIE­NĖ, Šiau­lių miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja, šei­mą ir sve­čius daž­nai pa­ma­lo­ni­na py­ra­gu, ku­rio re­cep­tą prieš daug me­tų ap­ti­ko se­no­je re­cep­tų kny­ge­lė­je.

Vice Visos ataskaitos Time18 Rugpjūčio 2014 23:07:31


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

6.343861 15 Rugpjūčio 2014 23:06:24 Šiaulių kraštas

Auk­sė JA­SI­LIO­NIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, sa­ko, jog dėl lai­ko sto­kos vir­tu­vė­je pra­lei­džia ma­žai lai­ko ir nė­ra „to­bu­la šei­mi­nin­kė“, ta­čiau, at­si­ra­dus lais­vai aki­mir­kai, sten­gia­si ką nors grei­tai pa­ga­min­ti.

Vice Visos ataskaitos Time15 Rugpjūčio 2014 23:06:24


Paskutinis / Dienos receptas

6.343861 13 Rugpjūčio 2014 23:08:53 Šiaulių kraštas

Šiau­lie­tis An­ta­nas VAI­DO­NA­VI­ČIUS, vals­ty­bės įmo­nės „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ sau­gaus eis­mo vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas, gi­ria­si tu­rin­tis ta­len­tą kep­ti bly­nus. „Vis­ko de­du pa­gal sko­nį“, – pa­pra­šy­tas iš­var­dy­ti in­g­redien­tus pa­tie­ka­lui sa­ko po­nas An­ta­nas. Jo re­cep­tas pa­vel­dė­tas iš mo­čiu­tės, ku­ri la­bai mė­go ga­min­ti val­gius iš sa­vo dar­že už­siau­gin­tų cu­ki­ni­jų.

Vice Visos ataskaitos Time13 Rugpjūčio 2014 23:08:53


Paskutinis / Dienos receptas

6.343861 12 Rugpjūčio 2014 23:10:26 Šiaulių kraštas

Kraš­tie­tė Au­re­li­ja VAI­ČIU­LY­TĖ, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to tre­čio kur­so me­no­ty­ros stu­den­tė, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Au­re­li­ja lais­va­lai­kiu mėgs­ta su­ktis vir­tu­vė­je. Iš­ban­do ir pa­ti­ku­sius „Šiau­lių kraš­to“ die­nos re­cep­tus, ku­riuos iš­si­ker­pa ir ren­ka jos ma­ma, mū­sų dien­raš­čio skai­ty­to­ja.

Vice Visos ataskaitos Time12 Rugpjūčio 2014 23:10:26


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

6.343861 09 Rugpjūčio 2014 02:17:01 Šiaulių kraštas

Iri­na GIN­TA­LIE­NĖ, Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Ak­me­nės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, ver­ti­na sa­lo­tas su gražgarstėmis (ru­ko­la) ir kre­ve­tė­mis. Už su­bti­lų sko­nį, gra­žų vaiz­dą ir kad ga­li­ma grei­tai pa­ruoš­ti.

Vice Visos ataskaitos Time09 Rugpjūčio 2014 02:17:01


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

6.343861 07 Rugpjūčio 2014 23:01:27 Šiaulių kraštas

Šau­kė­nuo­se (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti įmo­nės sa­vi­nin­kė Dai­va ŠU­KIE­NĖ ir na­miš­kiams, ir sve­čiams ruo­šia gai­vius la­va­šų su­kti­nu­kus. Jų re­cep­tu šau­kė­niš­kė da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Vice Visos ataskaitos Time07 Rugpjūčio 2014 23:01:27


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

6.343861 06 Rugpjūčio 2014 23:09:19 Šiaulių kraštas

Pen­kioms di­de­lėms po­rci­joms rei­kės: 1,5 ki­log­ra­mo ver­šie­nos (ga­li bū­ti su kau­liu­kais), 4–5 vi­du­ti­nio dy­džio bul­vių, 2–3 mor­kų, pu­sės gal­vos ko­pūs­to, 2–3 svo­gū­no ro­pe­lių, švie­žių ar­ba kon­ser­vuo­tų ža­lių­jų žir­ne­lių, tru­pu­tė­lį švie­žių, bet vir­tų ar ma­ri­nuo­tų ba­ra­vy­kų (ga­li­ma ir ki­to­kių), prie­sko­nių pa­gal pa­si­rin­ki­mą ir sko­nį.

Vice Visos ataskaitos Time06 Rugpjūčio 2014 23:09:19


Paskutinis / DIENOS RECEPTAS

6.343861 05 Rugpjūčio 2014 23:02:17 Šiaulių kraštas

Ra­sa RE­MEI­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos ang­lų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, re­cep­tus už­si­ra­šo, pa­va­din­da­ma juos žmo­nių, da­vu­sių re­cep­tą, var­dais. Pa­vyz­džiui, Lai­mu­tės gry­bai, Auš­ri­nės ti­ra­mi­su, Aud­ros tor­tas.

Vice Visos ataskaitos Time05 Rugpjūčio 2014 23:02:17