Krašto žinios / Ką Jums reiškia Sausio tryliktoji?

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Šian­dien mi­ni­me 27–ąsias Sau­sio try­lik­to­sios me­ti­nes. Ką Jums reiš­kia Sau­sio try­lik­to­ji? Ko­kius pri­si­mi­ni­mus, ko­kias min­tis ir ko­kias aso­cia­ci­jas ji su­ke­lia?“ Visas straipsnis Krašto žinios / Ką Jums reiškia Sausio tryliktoji?

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:05


Ads

Krašto žinios / Ne jums, mielieji, asfaltuotas kelias!

1.0717927 19 Spalio 2017 23:14:00 Šiaulių kraštas

MUMS RA­ŠO Ke­lio Nr. 2914 Bitaičiai–Degučiai–Stačiūnai–Pavėzgiai ruo­že pa­sta­ty­tuo­se sten­duo­se pui­kuo­ja­si as­fal­ta­vi­mo dar­bų bai­gi­mo ter­mi­nas – 2017 me­tų rug­sė­jo 14 die­na.

Vice Visos ataskaitos Time19 Spalio 2017 23:14:00


Kuri iš šių figūrų jums labiausiai patinka? Štai ką tai reiškia (Psichologija)

1.0717927 27 Balandžio 2016 10:18:26 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Siūlome atlikti labai paprastą testą, kuris atskleis, kas šiuo metu jums gyvenime svarbiausia ir kas yra jūsų didžiausia vertybė. Tereikia iš pavaizduotų linijų išsirinkti tą, kuri jums arčiausiai širdies.

Vice null Time27 Balandžio 2016 10:18:26


Krašto žinios / Saugoti gamtą reiškia mylėti tėvynę

1.0331856 12 Vasario 2015 23:06:28 Šiaulių kraštas

MUMS RA­ŠO Sma­gu, kai ta­ve su­pa gra­ži gam­ta. Bet no­rint tu­rė­ti gra­žią gam­tą rei­kia ją my­lė­ti, rei­kia iš­sau­go­ti esa­mą, kaž­ka­da mū­sų tė­vų ir se­ne­lių puo­se­lė­tą. Ir pa­tiems kur­ti gra­žius gam­tos kam­pe­lius, kur žmo­gus jaus­tu­mei­si lai­min­gas.

Vice Visos ataskaitos Time12 Vasario 2015 23:06:28


Krašto žinios / Pašušviečiai paminėjo Sausio 13-ąją

1.01644 16 Sausio 2015 23:05:45 Šiaulių kraštas

Pa­šuš­vio mies­te­ly­je su­reng­ta­me Lais­vės gy­nė­jų die­nos pa­mi­nė­ji­me pri­si­min­ti Sau­sio 13-osios įvy­kiai, pa­gerb­ti žu­vę lais­vės gy­nė­jai.

Vice Visos ataskaitos Time16 Sausio 2015 23:05:45


Ką jums sako pasąmonė

0.98538166 02 Lapkričio 2014 09:00:55 ve.lt

Ar kada nors pagalvojote, ką reiškia įvairūs piešinukai, kuriuos nesąmoningai braižome popieriuje, kai, tarkime, kalbamės telefonu arba ką nors mąstome? Psichologai tvirtina: maždaug devyni iš dešimties 18-34 metų žmonių nuolatos ką nors paišo, o tarp tų, kuriems per 65 metus - šeši iš dešimties. Žinoma, kad Džonas Kenedis (John Kennedy) mėgo piešti burinius laivus. Autoritetingo grafologo nuomone, tai buvo didelio atkaklumo ir veržlumo požymis.

Vice Visos ataskaitos Time02 Lapkričio 2014 09:00:55


Krašto žinios / Ką da­ry­ti, pa­ste­bė­jus Sos­novs­kio barš­čius?

0.96460533 01 Rugpjūčio 2014 23:03:10 Šiaulių kraštas

PRA­VAR­TU ŽI­NO­TI Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jai, pa­ste­bė­ję Sos­novs­kio barš­čius, pra­šo­mi in­for­muo­ti se­niū­ni­jų, ku­rio­se gy­ve­na, se­niū­nus ar­ba skam­bin­ti į Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­rių te­le­fo­nu 8 616 99481.

Vice Visos ataskaitos Time01 Rugpjūčio 2014 23:03:10


Krašto žinios / Aplinkos ministras klausė: „Kuo aš jums galiu padėti?“

0.8931606 18 Balandžio 2014 23:22:52 Šiaulių kraštas

Kel­mė­je lan­kė­si ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir jo pa­va­duo­to­jas Al­man­tas Pet­kus. Jie su­si­ti­ko su Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais. Vė­liau lan­kė­si Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re, kur bend­ra­vo su ke­lias­de­šimt ra­jo­no vers­li­nin­kų.

Vice Visos ataskaitos Time18 Balandžio 2014 23:22:52


Krašto žinios / Sausio 24–31 d.

0.8446129 23 Sausio 2014 23:07:03 Šiaulių kraštas

KRAŠ­TO­TY­RI­NIN­KO KA­LEN­DO­RIUS 25 d. – Vi­dur­žie­mis ar­ba Pu­siau­žie­mis. Ma­no­ma, kad tą die­ną iš olos iš­len­da ap­si­dai­ry­ti bar­su­kas. Jei die­na sau­lė­ta, bar­su­kas lau­ke il­gai neuž­si­bū­na. Ta­da ti­ki­ma, jog žie­ma dar il­go­kai už­si­bus. Jei die­na ap­si­niau­ku­si, ta­da bar­su­kas, iš­lin­dęs iš olos, išei­na pa­si­vaikš­čio­ti – pa­va­sa­ris jau ne už kal­nų.

Vice Visos ataskaitos Time23 Sausio 2014 23:07:03


Krašto žinios / Rajone paminėta Sausio 13-oji

0.8446129 17 Sausio 2014 23:02:03 Šiaulių kraštas

Sau­sio 13-oji Še­du­vo­je pir­mą kar­tą pa­mi­nė­ta ne­tra­di­ciš­kai. Pa­ger­biant žu­vu­siuo­sius už Lais­vę, su­reng­tas bė­gi­mas mies­to gat­vė­mis.

Vice Visos ataskaitos Time17 Sausio 2014 23:02:03


Krašto žinios / Sausio 13-oji gyva atmintyje

0.8446129 16 Sausio 2014 23:01:30 Šiaulių kraštas

MUMS RA­ŠO Sau­sio 13 die­ną 16 va­lan­dą pa­švi­ti­nie­čiai su­si­rin­ko mies­te­lio ka­pi­nai­tė­se, kur pa­si­puo­šę neuž­mirš­tuo­lė­mis – at­min­ties ir pa­gar­bos sim­bo­liu, pra­dė­jo mi­nė­ji­mą, skir­tą Lais­vės Gy­nė­jų die­nai.

Vice Visos ataskaitos Time16 Sausio 2014 23:01:30