Krašto žinios / Kraštotyrininkas siūlo sugrąžinti vėliavą ant vėjo malūno

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jo ra­jo­no Paš­vi­ti­nio kraš­to­ty­ri­nin­kas, vi­suo­me­ni­nin­kas Juo­zas Moc­kū­nas siū­lo Va­sa­rio 16–ąją iš­kel­ti tau­ti­nę vė­lia­vą ant mies­te­lio is­to­ri­nio vė­jo ma­lū­no. Ten pat, kur prieš pu­sę am­žiaus ją bu­vo iš­kė­lę jau­ni pa­švi­ti­nie­čiai, vė­liau su­lau­kę per­se­kio­ji­mų už pa­trio­ti­nę veik­lą. Bū­tų ir pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­tis, ir pa­gerb­ti anų me­tų tau­ti­nės dva­sios sau­go­to­jai. Visas straipsnis Krašto žinios / Kraštotyrininkas siūlo sugrąžinti vėliavą ant vėjo malūno

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:05


Ads

Krašto žinios / Ruošiamos vėjo elektrinės – pirmosios rajone

0.90944564 11 Gruodžio 2017 23:03:17 Šiaulių kraštas

Pir­ma­sis vė­jo elekt­ri­nių par­kas Ak­me­nės ra­jo­ne tu­rė­tų įsi­suk­ti 2019 me­tų pa­bai­go­je. Še­šio­li­ka vė­jo elekt­ri­nių iš­kils Kruo­pių se­niū­ni­jo­je, ke­tu­rios – Nau­jo­sios Ak­me­nės kai­miš­ko­jo­je se­niū­ni­jo­je.

Vice Visos ataskaitos Time11 Gruodžio 2017 23:03:17


Krašto žinios / Išėjo Žagarės kraštotyrininkas ir Garbės pilietis

0.61734354 18 Spalio 2017 23:08:48 Šiaulių kraštas

Tre­čia­die­nio nak­tį Ana­pi­lin išė­jo Ža­ga­rės kraš­to­ty­ri­nin­kas, Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­tis Juo­zas Kaz­laus­kas. Pas­ta­ruo­sius du de­šimt­me­čius vie­tos kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas be jo bu­vo neį­si­vaiz­duo­ja­mas.

Vice Visos ataskaitos Time18 Spalio 2017 23:08:48


Krašto žinios / Kariai į operaciją Malyje vešis Akmenės vėliavą

0.61674595 09 Spalio 2017 23:02:40 Šiaulių kraštas

Ka­riai į ope­ra­ci­ją Ma­ly­je ve­šis Ak­me­nės vė­lia­vą Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti Jung­ti­nių Tau­tų ope­ra­ci­jo­je MI­NUS­MA Ma­ly­je da­ly­vau­sian­tys trys iš Ak­me­nės kraš­to ki­lę jau­nuo­liai. Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas įtei­kė ra­jo­no vė­lia­vą.

Vice Visos ataskaitos Time09 Spalio 2017 23:02:40


Krašto žinios / Mažoji kultūros sostinė turi herbą ir vėliavą

0.61674595 20 Rugsėjo 2017 23:10:15 Šiaulių kraštas

Vie­na iš de­šim­ties šių me­tų Lie­tu­vos ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių – Gas­čiū­nai – jau džiau­gia­si ir di­džiuo­jais sa­vo vė­lia­va ir her­bu. Gas­čiū­nai yra tik sep­tin­tas se­niū­ni­jos cent­ro sta­tu­so ne­tu­rin­tis kai­mas Lie­tu­vo­je, ku­riam su­teik­ta ga­li­my­bė tu­rė­ti šiuos ski­ria­muo­sius ženk­lus.

Vice Visos ataskaitos Time20 Rugsėjo 2017 23:10:15


Krašto žinios / Dėl keliuko siūlo teikti prašymą

0.5859832 12 Liepos 2017 23:05:36 Šiaulių kraštas

Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si ra­jo­no gy­ven­to­ja, tei­rau­da­ma­si, ne­jau­gi ne­bus pa­si­rū­pin­ta su­re­mon­tuo­ti pės­čių­jų pa­mėg­to ke­liu­ko, ve­dan­čio į Jo­niš­kio li­go­ni­nę. Juo nau­do­ja­si daug gy­ven­to­jų ir li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, taip pat į Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją kas­dien ei­na mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ado­mai­tis sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bei gy­ven­to­jai tu­rė­tų pa­teik­ti pra­šy­mą raš­tu, kad ke­liu­ko re­mon­to dar­bų ga­li­my­bė bū­tų svars­to­ma.

Vice Visos ataskaitos Time12 Liepos 2017 23:05:36


Krašto žinios / Gyvenimas – ant ratų

0.5859832 05 Birželio 2017 23:00:24 Šiaulių kraštas

Iš Kel­mės ra­jo­no Vai­gu­vos, iš gau­sios, de­šim­ties bro­lių ir se­se­rų šei­mos ki­lęs Leo­nas Šim­kus, jau dau­ge­lį me­tų gy­ve­na Kur­šė­nuo­se ir be­veik pen­kias de­šim­tis me­tų, iki šiol, dir­ba vai­ruo­to­ju. Tei­sę vai­ruo­ti įgi­jęs dar tar­nau­da­mas ta­ry­bi­nė­je ar­mi­jo­je, da­bar sep­ty­nias­de­šimt­me­tį per­ko­pęs po­nas Leo­nas va­ži­nė­ja į to­li­mus rei­sus po vi­są Eu­ro­pą.

Vice Visos ataskaitos Time05 Birželio 2017 23:00:24


Krašto žinios / Pasivaikščiojimai ant pasaulio krašto

0.5859832 25 Lapkričio 2016 23:07:17 Šiaulių kraštas

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko Lan­ky­to­jų in­for­ma­ci­jos cent­re ant­ra­die­nį ati­da­ry­ta or­ni­to­lo­go, ke­liau­to­jo, fo­tog­ra­fo Ge­di­mi­no Gra­žu­le­vi­čiaus nuo­trau­kų iš mū­sų pla­ne­tos šiau­rės pa­ro­da.

Vice Visos ataskaitos Time25 Lapkričio 2016 23:07:17


Krašto žinios / Lietuvos vėjo malūnai – joniškiečio fotografijose

0.5619409 18 Kovo 2015 23:12:41 Šiaulių kraštas

Jo­niš­kie­tis Rai­mon­das Gurs­kis per še­še­rius me­tus nu­fo­tog­ra­fa­vo vi­sus Lie­tu­vos vė­jo ma­lū­nus. „Kas, jei­gu ne aš?“ – re­to­riš­kai klau­sia jis.

Vice Visos ataskaitos Time18 Kovo 2015 23:12:41


Liūdna malūno paslaptis – ant tvoros

0.53357404 10 Gruodžio 2014 07:12:49 sekundė

Vieno paslaptingiausių Panevėžio statinių – kadaise besitrankančiais vaiduokliais išgarsėjusio malūno Ramygalos g. – savininkai sugalvojo originalų būdą paaiškinti visuomenei, kodėl restauruoto kultūros paveldo objekto durys jai užtrenktos.   Verslininkai ant tvoros, juosiančios naujais sparnais mojantį malūną, užkabino iš tolo matomą…

Vice null Time10 Gruodžio 2014 07:12:49


Krašto žinios / Moksleiviai siūlo nerūkyti

0.5189966 03 Gruodžio 2014 23:13:50 Šiaulių kraštas

Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­lo­je vy­ku­sį kon­kur­są „Ne­rū­kan­ti kla­sė“ lai­mė­jo Meš­kui­čių gim­na­zi­jos aš­tun­to­kai.

Vice Visos ataskaitos Time03 Gruodžio 2014 23:13:50