Krašto žinios / Nominacijos geriausiems seniūnijų sportininkams

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:05 Šiaulių kraštas

Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti ge­riau­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jų spor­ti­nin­kai bei tre­ne­riai. Jų pa­sie­ki­mai įver­tin­ti no­mi­na­ci­jo­mis. Visas straipsnis Krašto žinios / Nominacijos geriausiems seniūnijų sportininkams

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:05


Ads

Krašto žinios / Išdalytos nominacijos „Jaunosioms žvaigždutėms“

2.9423816 21 Gruodžio 2017 23:09:21 Šiaulių kraštas

Bai­gian­tis me­tams, tra­di­ciš­kai iš­da­ly­ti „Jau­nų­jų žvaigž­du­čių“ ap­do­va­no­ji­mai ta­len­tin­giems, at­sa­kin­giems ir vi­suo­me­niš­kiems jau­nie­siems pa­kruo­jie­čiams – ir as­me­ni­nės, ir ko­lek­ty­vi­nės no­mi­na­ci­jos.

Vice Visos ataskaitos Time21 Gruodžio 2017 23:09:21


Krašto žinios / Keis seniūnijų ribas

1.872882 22 Lapkričio 2017 23:00:43 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė reng­ti Bu­bių, Kur­šė­nų kai­miš­ko­sios ir Ku­žių se­niū­ni­jų bei Šiau­lių kai­miš­ko­sios ir Kai­rių se­niū­ni­jų gy­ven­to­jų ap­klau­sas, dėl se­niū­ni­jų ri­bų kei­ti­mo. Jau yra įvy­ku­si Kai­rių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl to, kad bū­tų pa­tiks­lin­tos Kai­rių mies­te­lio ri­bos.

Vice Visos ataskaitos Time22 Lapkričio 2017 23:00:43


Krašto žinios / Nominacijos – aktyviausiems jaunuoliams

1.7320166 09 Birželio 2017 23:06:15 Šiaulių kraštas

Ant­rą kar­tą su­reng­to­je ra­jo­no jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mų šven­tė­je no­mi­na­ci­jo­mis pa­gerb­ti aš­tuo­ni la­biau­siai nu­si­pel­nę jau­nie­ji rad­vi­liš­kie­čiai.

Vice Visos ataskaitos Time09 Birželio 2017 23:06:15


Krašto žinios / Padėkos – geriausiems

1.7320166 02 Birželio 2017 23:03:23 Šiaulių kraštas

Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je su­reng­to­je Pa­dė­kos die­no­je pa­si­džiaug­ta per moks­lo me­tus pa­siek­tais lai­mė­ji­mais, ap­do­va­no­ti jų pel­nę bend­ruo­me­nės na­riai.

Vice Visos ataskaitos Time02 Birželio 2017 23:03:23


Krašto žinios / Gabiems ir aktyviems išdalytos nominacijos

1.727912 22 Gruodžio 2016 23:06:48 Šiaulių kraštas

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re vy­ko tra­di­ci­nis ren­gi­nys „Jau­no­sios žvaigž­du­tės-2016“. Jo me­tu pa­gerb­ti ga­būs, ak­ty­vūs ra­jo­no jau­nuo­liai.

Vice Visos ataskaitos Time22 Gruodžio 2016 23:06:48


Krašto žinios / Išvyka geriausiems skaitytojams

1.727912 22 Gruodžio 2016 23:06:47 Šiaulių kraštas

MUMS RA­ŠO Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los ge­riau­si pra­di­nių kla­sių skai­ty­to­jai vie­šė­jo Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je.

Vice Visos ataskaitos Time22 Gruodžio 2016 23:06:47


Krašto žinios / Geriausiems sportininkams – piniginiai čekiai

1.6387718 20 Vasario 2015 23:06:57 Šiaulių kraštas

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų per­nai pa­sie­kę spor­ti­nin­kai, jų tre­ne­riai bei ge­riau­sia ko­man­da. Jų spor­ti­niai re­zul­ta­tai įver­tin­ti pi­ni­gi­niais če­kiais. Šių­me­čio pri­zi­nio fon­do ver­tė – apie 5 tūks­tan­čius eu­rų.

Vice Visos ataskaitos Time20 Vasario 2015 23:06:57


Padėkos – geriausiems rajono sportininkams

1.6387718 10 Vasario 2015 15:59:45 Diena.lt Kaunas straipsniai

Garliavos sporto ir kultūros centre pagerbti geriausi 2014 m. Kauno rajono sportininkai. Jiems meras Valerijus Makūnas įteikė padėkas. Apdovanoti 96 sportininkai. Tarp jų – moterų krepšinio komanda "Hoptrans-Sirenos", rankinio komanda "HC Garliava SM-Cascada", keturis kartus Europos kiokušin karatė čempionė Inga Mikštaitė, Europos lengvosios atletikos čempionas, disko metikas Andrius Gudžius.

Vice Visos ataskaitos Time10 Vasario 2015 15:59:45


Krašto žinios / Pagerbti geriausi seniūnijų sportininkai

1.5025365 26 Gruodžio 2014 23:13:53 Šiaulių kraštas

Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je pa­gerb­ti ra­jo­no se­niū­ni­jų spor­ti­nin­kai, šiais me­tais pa­sie­kę ge­rų spor­ti­nių re­zul­ta­tų.

Vice Visos ataskaitos Time26 Gruodžio 2014 23:13:53


Krašto žinios / Stačiūniečiams išdalytos nominacijos

1.4845856 30 Spalio 2014 23:13:40 Šiaulių kraštas

Šeš­ta­die­nį sta­čiū­nie­čiai links­mi­no­si tra­di­ci­nė­je ru­dens va­ka­ro­nė­je „Ačiū Že­mei ir žmo­gui“. Jos me­tu skam­bė­jo dai­nos, ne­trū­ko vai­šių, o la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems sta­čiū­nie­čiams iš­da­ly­tos no­mi­na­ci­jos.

Vice Visos ataskaitos Time30 Spalio 2014 23:13:40