Gyvenimo spalvos / Vokalo dėstytojas padeda suskambėti talentams

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Kel­mės me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas ir dar vi­sai ne­se­niai do­cen­tu Šiau­lių uni­ver­si­te­te dir­bęs vo­ka­lo dės­ty­to­jas Vai­do­tas Juo­zas Ly­gu­tas pa­ren­gė ne vie­ną mu­zi­kos mo­ky­to­ją ir at­li­kė­ją. Visas straipsnis Gyvenimo spalvos / Vokalo dėstytojas padeda suskambėti talentams

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Ads

Gyvenimo spalvos / Moravijos užrašai

0.87613237 07 Liepos 2017 23:08:24 Šiaulių kraštas

Iš­gir­dę Če­ki­jos var­dą, daž­niau­siai pa­gal­vo­ja­me apie „auk­si­ne“ ti­tu­luo­ja­mą Pra­hą, pi­gų ir ge­rą alų, gal dar Bo­he­mi­jos kriš­to­lą. Ta­čiau yra dar vie­nas da­ly­kas, iš­ski­rian­tis Če­ki­ją iš dau­ge­lio ki­tų Eu­ro­pos ša­lių. Če­ki­ja yra ar­ti­ma, bet mū­sų pra­ktiš­kai ne­pa­žin­ta vyn­da­rys­tės ša­lis. Be rei­ka­lo.

Vice Visos ataskaitos Time07 Liepos 2017 23:08:24


Gyvenimo spalvos / Mo­ra­vi­jos už­ra­šai

0.59911317 30 Birželio 2017 23:05:51 Šiaulių kraštas

Mo­ra­vi­jos už­ra­šai 1. Brno – ra­di­nys, pa­ke­liui į auk­si­nį Eu­ro­pos tri­kam­pį Vi­ta Mor­kū­nie­nė Ke­lio­nė ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti il­ga ir to­li­ma, kad pa­ten­kin­tų smal­su­mą, su­teik­tų įspū­džių ir bend­ra­vi­mo džiaugs­mo. Svar­bu ne tik tai, kur va­žiuo­ji, bet ir ko ti­kie­si, ko ieš­kai. Šį kar­tą – Če­ki­ja. Tiks­liau – Pie­tų Mo­ra­vi­jos re­gio­nas, gar­sė­jan­tis gra­žia gam­ta, se­no­mis vyn­da­rys­tės tra­di­ci­jo­mis, gau­siu ir tur­tin­gu is­to­ri­jos bei kul­tū­ros pa­vel­du.

Vice Visos ataskaitos Time30 Birželio 2017 23:05:51


Gydantis interjeras: kokios spalvos padeda sveikti?

0.5888678 17 Balandžio 2017 11:31:28 Sveikata straipsniai

Kaip sienų spalva gali padėti sveikti „Balta spalva puikiai nuteikia ne tik sergant – ją rekomenduojame visiems norintiems namie pailsėti, pajusti erdvės pojūtį ir optimizmo pliūpsnį“, – pasakoja laidos „5 žvaigždučių būstas“ vedėja ir dizainerė Eglė Jagelavičiūtė. Šį sekmadienį šventinėje laidoje Eglė kartu su kūrybine laidos komanda įgyvendins dar vieną gerą darbą – padės atnaujinti kambarį nuo vėžio besigydančiai Emilei iš Mažeikių.

Vice Visos ataskaitos Time17 Balandžio 2017 11:31:28


Gyvenimo spalvos / Akimirkų žvejys

0.5888678 03 Vasario 2017 23:08:05 Šiaulių kraštas

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­ma ryš­kaus jau­no­sios kar­tos fo­to­me­ni­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Barz­džiaus kū­ry­ba. Jo pa­var­dė Lie­tu­vo­je pir­mą­kart gar­siau nu­skam­bė­jo 2013 me­tais, kai fo­tog­ra­fi­nės do­ku­men­ti­kos cik­las „Pel­kės der­lius“ Niu­jor­ke pel­nė pres­ti­ži­nio kon­kur­so „PDN Pho­to An­nual 2013“ lau­rus stu­den­tų ka­te­go­ri­jo­je ir JAV ski­ria­mą Mar­ty Fors­cher sti­pen­di­ją už in­dė­lį į hu­ma­nis­ti­nę fo­tog­ra­fi­ją.

Vice Visos ataskaitos Time03 Vasario 2017 23:08:05


Gyvenimo spalvos / Dangaus neatimsi

0.5888678 06 Sausio 2017 23:01:16 Šiaulių kraštas

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko vai­kus. Net ta­da, kai Šiau­lių val­džia lo­pė biu­dže­to sky­les ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pe­da­go­gų są­skai­ta, vai­kai drau­ge su sa­vo pe­da­go­gu pa­si­trau­kė į pri­va­čias avia­mo­de­lia­vi­mo pa­mo­kas. „Dan­gaus nie­kas nea­tims“, – ži­no avia­mo­de­liuo­to­jas.

Vice Visos ataskaitos Time06 Sausio 2017 23:01:16


Gyvenimo spalvos / Šešiolikamečio studijos

0.5888678 29 Rugpjūčio 2014 23:10:01 Šiaulių kraštas

Ne­se­niai 17-ąjį gim­ta­die­nį šven­tęs Ber­nar­das Gar­ba­čaus­kas lai­min­gas – ru­de­nį pra­dės moks­lus Ham­bur­go mu­zi­kos ir teat­ro uni­ver­si­te­te. 13 me­tų dai­nuo­jan­tis šiau­lie­tis į uni­ver­si­te­tą priim­tas iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis: ne­su­lau­kęs pil­na­me­tys­tės ir ne­bai­gęs mo­kyk­los.

Vice Visos ataskaitos Time29 Rugpjūčio 2014 23:10:01


Gyvenimo spalvos / Pakeliui į kalnus

0.5888678 29 Rugpjūčio 2014 23:10:01 Šiaulių kraštas

Nu­va­žiuo­ta be­veik 4000 ki­lo­met­rų. Ap­lan­ky­tos sos­ti­nės Ber­ly­nas ir Vie­na. Skrie­ta svai­gi­nan­čiai ban­guo­tais ir siau­rais Aust­ri­jos Al­pių ke­liu­kais. Pės­čio­mis taip ir neį­veik­tas dau­giau nei pu­sant­ro ki­lo­met­ro aukš­čio kal­nas. Ta­čiau pa­lies­tas kva­pą gniau­žian­tis aukš­čiau­sias Eu­ro­po­je kriok­lys. Vi­sa tai – per de­šim­t die­nų.

Vice Visos ataskaitos Time29 Rugpjūčio 2014 23:10:01


Gyvenimo spalvos / Geriausias draugas

0.5888678 29 Rugpjūčio 2014 23:10:01 Šiaulių kraštas

Jei ke­tur­ko­jui Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­gal­bi­nin­kui bel­gų avi­ga­niui Na­tui bū­tų kur pri­ka­bin­ti me­da­lį už pa­gal­bą po­li­ci­jai, ap­do­va­no­ji­mų šis šuo grei­čiau­siai tu­rė­tų ne vie­ną. Na­tas – ne tik ne­pa­mai­no­mas pėd­se­kys, jis – iš­ti­ki­mas drau­gas sa­vo dre­suo­to­jui Pat­ru­lių rink­ti­nės Ki­no­lo­gų bū­rio va­dui Arū­nui Pet­ro­šiui.

Vice Visos ataskaitos Time29 Rugpjūčio 2014 23:10:01


Gyvenimo spalvos / Sulaukta ge­le­ži­nių ves­tu­vių

0.52738494 22 Rugpjūčio 2014 23:08:09 Šiaulių kraštas

65 me­tai kar­tu. To­kią ge­le­ži­nių ves­tu­vių su­kak­tį jau per­ko­pė Ste­fa­ni­ja ir Ka­zi­mie­ras Šal­čiai iš Vai­gu­vos (Kel­mės ra­jo­nas).

Vice Visos ataskaitos Time22 Rugpjūčio 2014 23:08:09


Gyvenimo spalvos / "Normalus" gy­ve­ni­mas Pa­les­ti­no­je

0.5152593 09 Rugpjūčio 2014 02:17:00 Šiaulių kraštas

Pa­les­ti­no­je gy­ve­nan­ti ir šios ša­lies Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je dir­ban­ti lie­tu­vių ver­tė­ja Ju­li­ja Gul­bi­no­vič iš konf­lik­to zo­nos iš­vyk­ti ne­no­ri. Ji ne­be­ži­no, ar ga­lė­tų gy­ven­ti ki­to­je ša­ly­je, kur pa­sau­lis „nor­ma­lus“.

Vice Visos ataskaitos Time09 Rugpjūčio 2014 02:17:00