Gyvenimo spalvos / Laiškai iš praeities: tėvų linkėjimai tapo stebuklu

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

„Vis tiek yra lem­tis, li­ki­mas, ne­tgi ste­buk­las“, – sa­ko Vio­le­ta Gri­ciu­vie­nė, Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los sty­gi­nių inst­ru­men­tų skyriaus pe­da­go­gė. Ste­buk­lu jai ta­po tė­ve­lių laiš­kai su pa­lin­kė­ji­mais, ko siek­ti ir kaip gy­ven­ti. Abu laiš­kai ras­ti Šiau­liuo­se prieš Ka­lė­das at­kas­ta­me bu­te­ly­je, į ku­rį 1970 me­tų rug­sė­jo 1–ąją bu­vo su­dė­tos Šiau­lių vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio Nr.7 auk­lė­ti­nių sva­jo­nės. „Jei­gu bū­tų gy­vas tė­ve­lis, jis bū­tų eu­fo­ri­jo­je! O aš ga­lė­jau nie­ko ne­su­ži­no­ti, jei­gu ne­bū­tų laiš­kų su­ra­dę“, – sa­kė bu­vu­si dar­že­lio Nr.7 auk­lė­ti­nė. Visas straipsnis Gyvenimo spalvos / Laiškai iš praeities: tėvų linkėjimai tapo stebuklu

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Ads

Gyvenimo spalvos / Laiškai iš praeities: „Tai buvo mano pirmoji grupė“

2.0978615 05 Sausio 2018 23:11:27 Šiaulių kraštas

Šiau­lių lop­še­lio-dar­že­lio Nr. 7 vai­kų laiš­kai su sva­jo­nė­mis iš 1970 me­tų rug­sė­jo 1-osios su­jau­di­no ne vie­ną šir­dį. Prieš Ka­lė­das at­kas­tas bu­te­lis su ja­me iš­sau­go­tais laiš­kais at­vė­rė pla­čias pri­si­mi­ni­mų du­ris.

Vice Visos ataskaitos Time05 Sausio 2018 23:11:27


Gyvenimo spalvos / Laiškas iš praeities: kosmonautu netapo, bet kosmoso neišsižada

1.166944 29 Gruodžio 2017 23:02:55 Šiaulių kraštas

PO TO, KAI RA­ŠĖ­ME „Aš esu Sau­lius Pau­liu­ko­nis, ku­ris no­rė­jo bū­ti kos­mo­nau­tu“, – po pub­li­ka­ci­jos „Ne­ti­kė­tas ra­di­nys: vai­kų sva­jo­nės at­ras­tos po 47 me­tų“ at­si­lie­pė bu­vęs Šiau­lių vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio Nr. 7 auk­lė­ti­nis. Jis – vie­nas iš tų vai­kų, ku­rių laiš­ke­lius su sva­jo­nė­mis prieš Ka­lė­das at­ka­sė vamz­dy­ną kei­tę dar­bi­nin­kai.

Vice Visos ataskaitos Time29 Gruodžio 2017 23:02:55


Kaip mamos linkėjimai iš kaimo tapo dukros verslu

0.87762547 01 Kovo 2017 05:38:14 LZ RSS

„Kaip pasiklosi, taip išmiegosi“ sako sena lietuvių patarlė. Sunku pasakyti, ar tikrai apie tai galvojo alytiškė Daina Zenkevičienė, pradėjusi natūralios vilnos patalų gamybos procesą, bet šiandien ji visiems savo klientams linki „Labos nakties“. „O viskas prasidėjo galima sakyti visai atsitiktinai, kai mano mamos įvairių gėrybių „linkėjimai iš kaimo“ pasipildė naminiais vilnoniais gaminiais“, – nusišypso pašnekovė.

Vice null Time01 Kovo 2017 05:38:14


Gyvenimo spalvos / Kelius į pasaulį atvėrė sportas ir laiškai

0.83885777 10 Vasario 2017 23:00:12 Šiaulių kraštas

BMX dvi­ra­čių spor­to pra­di­nin­ką Lie­tu­vo­je, tre­ne­rį Al­ber­tą Rim­šą nuo vai­kys­tės vi­lio­jo to­li­mi kraš­tai. Pri­si­lies­ti prie ki­tų ša­lių kul­tū­ros mo­kyk­lo­je pa­dė­da­vo su­si­ra­ši­nė­ji­mas su vai­kais iš įvai­rių ša­lių, vė­liau į ne­to­li­mą už­sie­nį ke­lius nu­tie­sė dar­bas, o Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, su­si­ra­ši­nė­ji­mo drau­gų at­si­ra­do ir to­li­miau­siuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se.

Vice Visos ataskaitos Time10 Vasario 2017 23:00:12


Gyvenimo spalvos / Grįžti iš emigracijos įmanoma

0.8381625 13 Sausio 2017 23:12:48 Šiaulių kraštas

Šiau­lie­tė Lo­re­ta Kark­le­ly­tė, praė­ju­sią va­sa­rą bai­gu­si Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ją ir tie­siai iš mo­kyk­li­nio suo­lo pus­me­čiui iš­vy­ku­si pa­dir­bė­ti į Bos­to­no mies­tą Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, pri­si­pa­ži­no, jog il­ges­niam lai­kui iš­si­skir­ti su Lie­tu­va ir čia esan­čiais ar­ti­mais žmo­nė­mis, ko ge­ro, ne­ga­lė­tų.

Vice Visos ataskaitos Time13 Sausio 2017 23:12:48


Gyvenimo spalvos / Mokytojas Danijoje tapo statybininku

0.7296658 06 Sausio 2017 23:01:17 Šiaulių kraštas

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras Ana­to­li­jus Aks­ti­nas 36 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė pe­da­go­gi­niam dar­bui.

Vice Visos ataskaitos Time06 Sausio 2017 23:01:17


Lietuvininkas Helmutas Lotužis: "Tėvų žodžiai vis dažniau išnyra iš praeities"

0.7296658 17 Gruodžio 2016 11:19:04 ve.lt

Kisinių kaime, netoli Dovilų, užaugusį ir iki šiolei tėvų sodyboje gyvenantį Helmutą Lotužį galime vadinti Klaipėdos krašto relikvija: jis puikiai moka senąją klaipėdiškių tarmę. Ne tik moka, bet ir lietuvininkų žodynėlį yra išleidęs - iš 500 žodžių, o dabar baigia parengti ir antrą jo dalį - dar 400 žodžių sakosi sukaupęs.

Vice Visos ataskaitos Time17 Gruodžio 2016 11:19:04


Gyvenimo spalvos / Skiautinių meistrė tapo audiniais

0.7296658 04 Lapkričio 2016 23:00:58 Šiaulių kraštas

Šiau­lie­tės Ma­ry­tės Col­lard skiau­ti­niai at­ro­do tar­si nu­ta­py­ti pa­veiks­lai. Skiau­ti­nių me­nu mo­te­ris su­si­do­mė­jo prieš du de­šimt­me­čius, o įgū­džius iš­to­bu­li­no gy­ven­da­ma JAV – skiau­ti­nių ro­ju­je. Ke­lio­li­ko­je tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų da­ly­va­vu­si šiau­lie­tė pa­ro­dą su­ren­gė ir sa­vo mies­te.

Vice Visos ataskaitos Time04 Lapkričio 2016 23:00:58


Gyvenimo spalvos / Tobulų tėvų netobulame pasaulyje nėra

0.69725543 13 Vasario 2015 23:01:23 Šiaulių kraštas

Edu­ko­lo­gė, pri­va­čių dar­že­lių tink­lo įkū­rė­ja, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė, ke­tu­rių vai­kų ma­ma Aus­tė­ja Lands­ber­gie­nė se­mi­na­re Šiau­liuo­se pa­sa­ko­jo, kaip mo­ky­ti vai­ką lai­ky­tis tai­syk­lių. Jos tei­gi­mu, kad vai­kas jaus­tų­si lai­min­gas, jam pa­kan­ka skir­ti 15 mi­nu­čių per die­ną. „Su­per­ma­mos“, ku­rių pa­sau­lis su­ka­si tik apie vai­ką, eg­zis­tuo­ja sa­vo pa­čių skaus­mui.

Vice Visos ataskaitos Time13 Vasario 2015 23:01:23


Gyvenimo spalvos / Iššifruoti rankraščiai tapo giminės saga

0.666596 16 Sausio 2015 23:05:40 Šiaulių kraštas

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ra­šy­to­ja Ag­nė Žag­ra­ka­ly­tė pri­sta­tė ro­ma­ną „Ei­gu­lio duk­tė: by­la F117“. Ra­šy­to­ja į su­si­ti­ki­mą at­vy­ko tie­siai iš Gruz­džių, ten jai bu­vo įteik­ta Au­gus­ti­no Gri­ciaus pre­mi­ja. Ro­ma­no vei­kė­jų gy­ve­ni­mai su­sie­ti ir su Šiau­lių kraš­tu.

Vice Visos ataskaitos Time16 Sausio 2015 23:05:40