Sportas / „Šiauliams“ sėkminga buvo ir Pakruojo gimnazijos salė

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jy­je su­ren­gę krep­ši­nio šven­tę, „Šiau­liai“ pra­tę­sė per­ga­lių Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­go­je se­ri­ją. A gru­pės ly­de­riai re­zul­ta­tu 93:72 (26:17, 26:16, 22:26, 19:13) ant­rą sy­kį se­zo­ne įvei­kė sve­čius iš Bal­ta­ru­si­jos Mins­ko „Tsmo­ki-Minsk“ ir lai­mė­jo ket­vir­tas rung­ty­nes iš ei­lės. Visas straipsnis Sportas / „Šiauliams“ sėkminga buvo ir Pakruojo gimnazijos salė

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Ads

Sportas / Auksą Šiauliams dovanojo jaunučių tinklinio komanda

0.72966456 12 Balandžio 2017 23:01:33 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se sa­vait­ga­lį kun­ku­lia­vo aist­ros ne tik Šiau­lių are­no­je, bet ir „SM Du­by­sos“ spor­to mo­kyk­lo­je, kur vy­ko 2017 me­tų Lie­tu­vos jau­nu­čių (iki 16 me­tų) ber­niu­kų tink­li­nio čem­pio­na­to fi­na­lai.

Vice Visos ataskaitos Time12 Balandžio 2017 23:01:33


Sportas / Mindaugo Žukausko sūnus atstovaus „Šiauliams“

0.6461782 28 Gruodžio 2016 23:08:29 Šiaulių kraštas

Gar­saus krep­ši­nin­ko, „Šiau­lių“ krep­ši­nio klu­bo pre­zi­den­to Min­dau­go Žu­kaus­ko sū­nus Mant­vy­das nuo šiol gins dvie­jų ko­man­dų gar­bę. Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-RKL čem­pio­na­to A di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­čios Kur­šė­nų „Gra­fų bal­dų-KA Sau­lės“ žai­dė­jas rung­ty­niaus ir už „Šiau­lius“.

Vice Visos ataskaitos Time28 Gruodžio 2016 23:08:29


Sportas / „Šiauliams“ kitokio ritmo būgnai neišmušė

0.635767 05 Gruodžio 2016 23:11:34 Šiaulių kraštas

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­te Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ 104:60 (30:5, 25:21, 17:13, 32:21) nu­ga­lė­jo Šiau­lių „Šiau­lius“ jų are­no­je. Nors abie­jo­se ko­man­do­se trū­ko po tris žai­dė­jus, ta­čiau „Šiau­lių“ nuo­sto­liai smo­gė skau­džiau.

Vice Visos ataskaitos Time05 Gruodžio 2016 23:11:34


Svarsčio kilnotojo „repeticija“ Lenkijoje buvo sėkminga

0.635767 23 Vasario 2016 13:07:58 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Ruošdamasis pasirodymui šeštadienį mūsų rajone vyksiančiame šalies svarsčių kilnojimo čempionate, židikiškis iš turnyro Lenkijoje grįžo su medaliais. Varžybas „paskanino“ reginiu Lenkijos mieste Olštyne vyko šio miest

Vice null Time23 Vasario 2016 13:07:58


„Žvaigždžių diena“ mažeikiškiams buvo sėkminga

0.635767 09 Vasario 2016 09:40:48 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Palangos arenoje savo talentą ir gebėjimus rodė geriausi Lietuvos moksleivių krepšinio lygos „Perlas” krepšininkai, susirinkę į „Žvaigždžių dieną“. Po ilgesnės pertraukos tarp geriausių šalies moksleivių krepšinink

Vice null Time09 Vasario 2016 09:40:48


Sportas / „Šiauliams“ laimėti sutrukdė pražangos

0.553867 12 Sausio 2015 22:59:47 Šiaulių kraštas

Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­to rung­ty­nė­se sek­ma­die­nį „Šiau­liai“ sa­vo sir­ga­lių aki­vaiz­do­je po dra­ma­tiš­kos ko­vos 76:77 (26:15, 22:22, 15:22, 13:18) nu­si­lei­do Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­dai.

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2015 22:59:47


Sportas / Šiauliams atstovaus Mindaugo Žukausko šeimos komanda

0.553867 06 Gegužės 2014 23:38:53 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se tre­čią kar­tą vy­ku­sia­me Šei­mų krep­ši­nio tur­ny­re, skir­ta­me Ri­man­tui Ime­na­vi­čiui at­min­ti, pir­mą vie­tą ir tei­sę Šiau­liams at­sto­vau­ti Šei­mų krep­ši­nio tur­ny­ro fi­na­le Klai­pė­do­je iš­ko­vo­jo krep­ši­nin­ko Min­dau­go Žu­kaus­ko šei­mos ko­man­da.

Vice Visos ataskaitos Time06 Gegužės 2014 23:38:53


Sportas / „Šiauliams“ teks vytis pergalę

0.553867 02 Gegužės 2014 23:43:08 Šiaulių kraštas

Ge­gu­žės pir­mą­ją iš­vy­ko­je Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) pir­mą­sias ket­virt­fi­na­lio rung­ty­nes prieš Klai­pė­dos „Nep­tū­ną“ žai­dę „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai nu­si­lei­do vos tri­mis taš­kais – 83:86 (22:15, 21:23, 20:27, 20:21).

Vice Visos ataskaitos Time02 Gegužės 2014 23:43:08


ERPB: investicija į „Bitę“ buvo sėkminga

0.54494315 14 Balandžio 2014 09:35:41 vz.lt

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) savo 10 mln. EUR (34,5 mln. Lt) investiciją į Lietuvos telekomunikacijų bendrovę „Bitė“ įvertino kaip sėkmingą.

Vice Visos ataskaitos Time14 Balandžio 2014 09:35:41