Teisėtvarka / Urė­di­jos au­to­mo­bi­lis – vandenyje, ant kranto – gir­tas gi­ri­nin­kas

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:04 Šiaulių kraštas

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, pus­va­lan­dis po 18 va­lan­dos, Jo­niš­kio ra­jo­ne, End­riš­kių kai­me, ras­tas į tven­ki­nį įva­žia­vęs Jo­niš­kio miš­kų urė­di­jos au­to­mo­bi­lis „Mit­su­bis­hi L200“. Paaiš­kė­jo, kad vi­su­rei­gį, bū­da­mas gir­tas, ga­li­mai vai­ra­vo Skaist­gi­rio gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas 49 me­tų Ar­tū­ras Ra­mu­ke­vi­čius. Visas straipsnis Teisėtvarka / Urė­di­jos au­to­mo­bi­lis – vandenyje, ant kranto – gir­tas gi­ri­nin­kas

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:04


Ads

Teisėtvarka / Gir­tas – prie sunk­ve­ži­mio vai­ro

0.8871664 06 Lapkričio 2017 23:03:51 Šiaulių kraštas

Lapk­ri­čio 4-osios vė­lų va­ka­rą, po 23 va­lan­dos, Jo­niš­ky­je, V. Ku­dir­kos gat­vė­je, su­lai­ky­tas 47 me­tų vy­ras, sunk­ve­ži­mio „Ive­co“ vai­ruo­to­jas. Jam nu­sta­ty­tas 2,25 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Vice Visos ataskaitos Time06 Lapkričio 2017 23:03:51


Teisėtvarka / Gir­tas au­tok­ra­no vai­ruo­to­jas kėlė grės­mę

0.82946384 08 Rugpjūčio 2017 23:05:58 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se vei­kian­čios UAB „Tal­ša“ 57 me­tų vai­ruo­to­jas pir­ma­die­nį pri­bloš­kė ir ko­le­gas, ir vis­ko ma­čiu­sius tei­sė­sau­gi­nin­kus – tik iš ge­ros pu­sės dar­bo­vie­tė­je iki šiol cha­rak­te­ri­zuo­tas vy­ras dar­bo me­tu su­lai­ky­tas sun­kiai ap­gir­tęs vai­ruo­jan­tis au­to­mo­bi­li­nį kra­ną.

Vice Visos ataskaitos Time08 Rugpjūčio 2017 23:05:58


Du festivaliai sujungė linksmybes ant kranto ir vandenyje

0.82946384 09 Rugpjūčio 2015 15:21:41 http://www.lrytas.lt

Tokio jaunimo antplūdžio kaip šį savaitgalį Neringoje dar nebuvo: čia vienu metu vyko du muzikos festivaliai: Kuršių marių pusėje „Rafta“, o jūros pakrantėje – „Ant bangų“.

Vice Visos ataskaitos Time09 Rugpjūčio 2015 15:21:41


Teisėtvarka / Gir­tas pa­žei­dė­jas įkliu­vo su kvai­ša­lais

0.82946384 29 Gruodžio 2014 22:59:57 Šiaulių kraštas

Šeš­ta­die­nio ry­tą Šiau­liuo­se po­li­ci­jos dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo su­lai­ky­tas ne­blai­vus 26-erių pės­čia­sis, kaip paaiš­kė­jo, kvai­ša­lų mė­gė­jas – ci­ga­re­čių pa­ke­ly­je jis tu­rė­jo po­lie­ti­le­ni­nį pa­ke­tė­lį su ka­na­pė­mis ir jų da­li­mis.

Vice Visos ataskaitos Time29 Gruodžio 2014 22:59:57


Teisėtvarka / Au­to­mo­bi­lis pa­vog­tas sa­vi­nin­ko aky­se

0.77627057 29 Gruodžio 2014 22:59:57 Šiaulių kraštas

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą ne­pa­žįs­ta­ma­jam pa­dė­ti neat­si­sa­kęs 54-erių šiau­lie­tis bu­vo skau­džiai ap­gau­tas – pra­ra­do dau­giau nei še­šis tūks­tan­čius li­tų kai­nuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį. Va­gį po­li­ci­ja su­lai­kė sek­ma­die­nio po­pie­tę.

Vice Visos ataskaitos Time29 Gruodžio 2014 22:59:57


Teisėtvarka / Spro­go au­to­mo­bi­lis

0.739297 13 Spalio 2014 23:01:04 Šiaulių kraštas

LIEPSNOS: Va­kar po 17 val. Šiau­liuo­se, Drau­gys­tės pro­spek­te, po dau­gia­bu­čio lan­gais, spro­go leng­va­sis au­to­mo­bi­lis. At­vy­kę ug­nia­ge­siai už­ge­si­no lieps­nas. Spro­gi­mo prie­žas­tis va­kar dar ne­bu­vo aiš­ki.

Vice Visos ataskaitos Time13 Spalio 2014 23:01:04


Ant Nemuno kranto – nemokamas SPA

0.6336831 20 Rugpjūčio 2014 04:50:49 Diena.lt Kaunas straipsniai

Po penkerių metų Panemunė minės 500-ąsias metines. „Tada švęsime dvi savaites“, – juokdamasis šiandien žadėjo Panemunės bendruomenės pirmininkas Gediminas Žukauskas. Nors šventė „Šv. Rokas Panemunėje“ rengiama jubiliejinį 10 kartą, tačiau šį kartą panemuniškiai apsiribojo tradiciniu dviejų dienų šventimu.

Vice Visos ataskaitos Time20 Rugpjūčio 2014 04:50:49


Ant Nemuno kranto – nemokamas SPA

0.6336831 16 Rugpjūčio 2014 17:42:03 Diena.lt Kaunas straipsniai

Po penkerių metų Panemunė minės 500-ąsias metines. „Tada švęsime dvi savaites“, – juokdamasis šiandien žadėjo Panemunės bendruomenės pirmininkas Gediminas Žukauskas. Nors šventė „Šv. Rokas Panemunėje“ rengiama jubiliejinį 10 kartą, tačiau šį kartą panemuniškiai apsiribojo tradiciniu dviejų dienų šventimu.

Vice Visos ataskaitos Time16 Rugpjūčio 2014 17:42:03


Boksininkai kovojo ant Nemuno kranto

0.45503646 29 Gegužės 2014 12:42:16 Sportas straipsniai

Antrajame tarptautiniame Viliaus Buikos atminimo jaunučių, jaunių ir jaunimo bokso turnyre Kaune mūsų šalies sportininkai iškovojo 9 aukso medalius.

Vice Sportas Time29 Gegužės 2014 12:42:16


Budintis reporteris / Šilta ne tik ant kranto, bet ir vandenyje

0.45503646 26 Gegužės 2014 23:14:16 Šiaulių kraštas

At­ši­lus orams prie Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no van­dens tel­ki­nių plūs­ta poil­siau­to­jai. Van­duo kol kas šva­rus ir šil­tas – net iki 20 laips­nių. Įtei­sin­tuo­se pa­plū­di­miuo­se bu­di gel­bė­to­jai.

Vice Visos ataskaitos Time26 Gegužės 2014 23:14:16