Įvykiai, aktualijos / Akcentas signatarams atminti jau įrengtas

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:02 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se prie Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos baig­tas įreng­ti me­ni­nis ak­cen­tas su Va­sa­rio 16-osios Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų – My­ko­lo Bir­žiš­kos, Ste­po­no Kai­rio, Al­fon­so Pet­ru­lio ir Jo­no Vi­lei­šio – pa­ra­šais. Ak­cen­to ati­den­gi­mo iš­kil­mės – Va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį. Visas straipsnis Įvykiai, aktualijos / Akcentas signatarams atminti jau įrengtas

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:02


Ads

Įvykiai, aktualijos / Išrinktas meninis akcentas signatarams įamžinti

2.6857095 31 Liepos 2017 23:13:26 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė va­kar pa­skel­bė, jog iš­rink­ti ge­riau­si pa­siū­ly­mai, kaip me­ni­niu ak­cen­tu įam­žin­ti Va­sa­rio 16-os ak­to sig­na­ta­rų – My­ko­lo Bir­žiš­kos, Ste­po­no Kai­rio, Al­fon­so Pet­ru­lio ir Jo­no Vi­lei­šio, ku­rie mo­kė­si Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jo­je, at­mi­ni­mą.

Vice Visos ataskaitos Time31 Liepos 2017 23:13:26


Įvykiai, aktualijos / Signatarams įamžinti skelbs idėjų konkursą

1.2153144 28 Vasario 2017 23:07:41 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė skelbs idė­jų kon­kur­są 1918 me­tų Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų – M. Bir­žiš­kos, J. Vi­lei­šio, A. Pet­ru­lio, S. Kai­rio – at­mi­ni­mui įam­žin­ti. Su­ma­ny­mas įgy­ven­di­na­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui pa­mi­nė­ti.

Vice Visos ataskaitos Time28 Vasario 2017 23:07:41


Įvykiai, aktualijos / Koncertas Sauliui Sondeckiui atminti

1.107946 31 Sausio 2017 23:01:55 Šiaulių kraštas

Va­sa­rio 3-iąją su­kaks ly­giai me­tai, kaip mi­rė žy­mus kraš­tie­tis, mu­zi­kas, pro­fe­so­rius Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis Sau­lius Son­dec­kis (1928–2016). Šiau­lių S. Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­ja va­sa­rio 8-ąją Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je ren­gia S. Son­dec­kio at­mi­ni­mo va­ka­rą. 18 va­lan­dą už jį bus au­ko­ja­mos šv. mi­šios, o 19 va­lan­dą – kon­cer­tas „In me­mo­riam“.

Vice Visos ataskaitos Time31 Sausio 2017 23:01:55


Seimas neleido signatarams dėstyti neprarandant rentos (Aktualijos)

0.92994255 19 Gruodžio 2015 09:32:21 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Seimas neleido Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo Akto signatarams dėstyti už atlygį, kartu neprarandant rentos.

Vice Visos ataskaitos Time19 Gruodžio 2015 09:32:21


Įgulų paradas – linksmasis burlaivių regatos akcentas (Aktualijos)

0.926125 06 Birželio 2015 18:34:19 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Antroji „Baltic Tall Ships Regatta 2015“ diena Klaipėdoje – pilna linksmybių. Vienas nuotaikingiausių jos akcentų – burlaivių įgulų narių eitynės centrinėmis gatvėmis.

Vice Visos ataskaitos Time06 Birželio 2015 18:34:19


Įvykiai, aktualijos / Pelkėje įrengtas rekordinis pažintinis takas

0.7717708 13 Kovo 2015 23:04:03 Šiaulių kraštas

Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko (Joniškio rajonas) te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me Mū­šos ty­re­lio tel­mo­lo­gi­nia­me draus­ti­ny­je per pel­kę nu­ties­tas ir penk­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas be­veik ke­tu­rių ki­lo­met­rų, il­giau­sias ša­ly­je, len­to­mis nu­klo­tas pa­žin­ti­nis ta­kas lan­ky­to­jams.

Vice Visos ataskaitos Time13 Kovo 2015 23:04:03


Įvykiai, aktualijos / Lietuvos kultūros sostinė – jau atidaryta

0.7338315 26 Sausio 2015 23:07:27 Šiaulių kraštas

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą vos 1700 gy­ven­to­jų tu­rin­ti Ža­ga­rė ofi­cia­liai at­vė­rė Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės du­ris. To­mis du­ri­mis ta­po šį ru­de­nį baig­ti res­tau­ruo­ti Dmit­ri­jaus Na­ryš­ki­no XIX am­žiaus dva­ro rū­mai, į ku­riuos sim­bo­liš­kai įžen­gė Ža­ga­rės se­niū­nas ir jau­no­ji kar­ta – vai­kai. Da­lis kon­cer­to iš pa­sta­to vi­daus bu­vo trans­liuo­ja­ma lau­ko ek­ra­ne.

Vice Visos ataskaitos Time26 Sausio 2015 23:07:27


Įvykiai, aktualijos / Naujas paminklinis akcentas – Jonui Pauliui II

0.7005774 04 Lapkričio 2014 23:05:22 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vės bul­va­re, pa­sta­ty­tas pa­mink­li­nis ak­cen­tas po­pie­žiui Jo­nui Pau­liui II at­min­ti.

Vice Visos ataskaitos Time04 Lapkričio 2014 23:05:22


Įvykiai, aktualijos / Nepriklausomybės kovoms atminti keliaus į naktinį žygį

0.63432175 24 Rugsėjo 2014 23:08:39 Šiaulių kraštas

Spalio 11 dieną renginių ciklu Radviliškio rajone bus paminėtas pergalės prieš bermontininkus 95-metis. Šiaulių turizmo informacijos centre renginio organizatoriai pristatė programą, kurios akcentai – naktinis pėsčiųjų žygis ir mūšio prie Radviliškio rekonstrukcija.

Vice Visos ataskaitos Time24 Rugsėjo 2014 23:08:39


Vilniuje įrengtas naujas skveras (Aktualijos)

0.5838145 12 Rugsėjo 2014 14:54:23 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Trečiadienio vakarą vilniečiams buvo pristatytas naujas skveras. Jis įrengtas `Barclays` banko darbuotojų iniciatyva.

Vice Visos ataskaitos Time12 Rugsėjo 2014 14:54:23