Įvykiai, aktualijos / Parodą skiria Šiaulių apskrities žydų bendruomenei

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:02 Šiaulių kraštas

Ry­toj (sek­ma­die­nį) Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je bus ati­da­ry­ta Vil­niaus Sa­vic­ko dai­lės mo­kyk­los pa­reng­ta pa­ro­da, skir­ta Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės at­kū­ri­mo 30–mečiui. Visas straipsnis Įvykiai, aktualijos / Parodą skiria Šiaulių apskrities žydų bendruomenei

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:02


Ads

Įvykiai, aktualijos / Parodą skyrė varpams

1.4069529 06 Kovo 2018 23:13:33 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vei­kia var­pams skir­ta pa­ro­da iš šiau­lie­čių ko­lek­ci­nin­kų Pet­ro Ka­mins­ko ir Jo­no Nek­ra­šiaus ko­lek­ci­jų, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ir Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jų rin­ki­nių.

Vice Visos ataskaitos Time06 Kovo 2018 23:13:33


Įvykiai, aktualijos / Pertvarkoma apskrities biblioteka

0.9666806 28 Gruodžio 2017 23:09:08 Šiaulių kraštas

2018 me­tus Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­si­tiks pa­si­kei­tu­si. Bai­gia­ma bib­lio­te­kos or­ga­ni­za­ci­nė struk­tū­ri­nė per­tvar­ka. Bu­vę de­vy­ni sky­riai per­tvar­ky­ti į še­šis. Kai ku­riuo­se pa­rei­gy­bių ma­žė­ja, ki­tuo­se – dau­gė­ja, ta­čiau dar­buo­to­jų skai­čius iš­liks toks pat. Nau­jo­vių ža­da­ma ir skai­ty­to­jams, ir ap­skri­ties bib­lio­te­ki­nin­kams.

Vice Visos ataskaitos Time28 Gruodžio 2017 23:09:08


Įvykiai, aktualijos / Fotomenininkas pristato retrospektyvinę parodą

0.92959654 10 Lapkričio 2017 23:14:02 Šiaulių kraštas

Ket­vir­ta­die­nį Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je Šiau­liuo­se ati­da­ry­ta Ri­čar­do Dai­li­dės ret­ros­pek­ty­vi­nė fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da. Me­ni­nin­kas spa­lio pa­bai­go­je mi­nė­jo 80-me­tį.

Vice Visos ataskaitos Time10 Lapkričio 2017 23:14:02


Įvykiai, aktualijos / Šiaulių apskrities ūkininkai rūpinasi aplinkosauga

0.91102606 20 Balandžio 2017 23:04:13 Šiaulių kraštas

Že­mės ūkio ga­my­bos in­ten­sy­vu­mas ir bea­to­dai­riš­kas nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas ar­do nu­si­sto­vė­ju­sią pu­siaus­vy­rą gam­to­je, ter­šia­mas dir­vo­že­mis, gam­ti­niai van­de­nys, nyks­ta bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė, vyks­ta kraš­to­vaiz­džio deg­ra­da­ci­ja. Eu­ro­pos Są­jun­ga (to­liau – ES) ska­ti­na žem­dir­bius už­siim­ti ap­lin­kai drau­giš­ku ūki­nin­ka­vi­mu ir re­mia tam tik­ras veik­las, su­si­ju­sias su ag­ra­ri­ne ap­lin­ko­sau­ga.

Vice Visos ataskaitos Time20 Balandžio 2017 23:04:13


Įvykiai, aktualijos / V. Žabarauskaitė surengė jubiliejinę parodą

0.82858336 06 Vasario 2017 23:04:40 Šiaulių kraštas

Penk­ta­die­nį Šiau­lių „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta ju­bi­lie­ji­nė šiau­lie­tės Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės ta­py­bos pa­ro­da „Spal­vų tėk­mė“.

Vice Visos ataskaitos Time06 Vasario 2017 23:04:40


Įvykiai, aktualijos / Parodą papildė 101 metų senumo šermenų nuotrauka

0.82858336 28 Spalio 2016 23:25:04 Šiaulių kraštas

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je fo­tog­ra­fo Min­dau­go Ka­va­liaus­ko pa­ro­da „Kra­žių po­rtre­tas. Sug­rį­ži­mas“ pa­pil­dy­ta fo­tog­ra­fi­ja, ku­rio­je už­fik­suo­ta šer­me­nų sce­na 1915 me­tais Či­ka­gos prie­mies­ty­je Ci­ce­ro.

Vice Visos ataskaitos Time28 Spalio 2016 23:25:04


Įvykiai, aktualijos / Šiauliuose uždegta žydų Menora

0.82858336 18 Gruodžio 2014 23:06:13 Šiaulių kraštas

Šven­čiant vie­ną svar­biau­sių žy­dų ka­len­do­riaus šven­čių Cha­nu­ką ke­tu­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se žy­dų re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė „Chas­si­die Cha­bad Lu­ba­vitch“ or­ga­ni­zuo­ja Di­džio­sios Me­no­ros už­de­gi­mo ce­re­mo­ni­ją. Tre­čia­die­nio va­ka­rą Me­no­ra už­deg­ta Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je prie Kaš­to­nų alė­jos.

Vice Visos ataskaitos Time18 Gruodžio 2014 23:06:13


Įvykiai, aktualijos / Radviliškyje tarėsi apskrities merai

0.79679704 26 Rugsėjo 2014 23:08:52 Šiaulių kraštas

Va­kar Rad­vi­liš­ky­je su­si­rin­kę ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių me­rai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riai dis­ku­ta­vo apie siū­lo­mas vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mos nau­jo­ves, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tą vals­ty­bi­nių glo­bos ins­ti­tu­ci­jų per­tvar­ką bei Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC'o) įsta­tų pa­kei­ti­mą.

Vice Visos ataskaitos Time26 Rugsėjo 2014 23:08:52


Įvykiai, aktualijos / Apskrities savivaldybių biudžetai pilnėja

0.79679704 24 Liepos 2014 23:17:49 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, iš­sky­rus Pak­ruo­jo ra­jo­no, įvyk­dė ir vir­ši­jo šių me­tų pir­mo­jo pus­me­čio biu­dže­to už­duo­tis. Bet pa­grin­di­nio – gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės ga­vo ma­žiau, nei pla­nuo­ta.

Vice Visos ataskaitos Time24 Liepos 2014 23:17:49


Įvykiai, aktualijos / Apskrities policijoje – nauji vadovai

0.79679704 14 Gegužės 2014 23:37:23 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te dar­bą pra­dė­jo nau­jas vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas. Šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti Ra­mū­nas Sa­ra­pas, iki šiol dir­bęs Pa­ne­vė­žio vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro vir­ši­nin­ku.

Vice Visos ataskaitos Time14 Gegužės 2014 23:37:23