Įvykiai, aktualijos / Šiaulių oro uostui išrinkta vadovė

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:02 Šiaulių kraštas

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko kon­kur­sas SĮ Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riui iš­rink­ti. Šias pa­rei­gas lai­mė­jo Au­re­li­ja Ja­kai­tie­nė, Šiau­lių oro uos­to įmo­nės ko­mer­ci­jos spe­cia­lis­tė. Visas straipsnis Įvykiai, aktualijos / Šiaulių oro uostui išrinkta vadovė

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:02


Ads

Įvykiai, aktualijos / Šiandien Šiaulių mieste aplinkos oro tarša – labai maža, sausį gali viršyti normas. Kodėl?

1.83494 19 Gruodžio 2017 23:07:52 Šiaulių kraštas

Gruo­džio mė­ne­sio oro už­terš­tu­mo duo­me­nys Šiau­liuo­se svy­ruo­ja nuo la­bai že­mų iki vi­du­ti­nių, ta­čiau sau­sį-va­sa­rį ti­ki­ma­si su­lauk­ti ne vie­nos die­nos, kai už­terš­tu­mas vir­šys leis­ti­nas nor­mas. Eks­per­tai aiš­ki­na, jog ši sta­tis­ti­ka vi­sai ne­bū­ti­nai blo­ga – mies­to oro ko­ky­bė pa­sta­rai­siais me­tais kaip tik ge­rė­ja.

Vice Visos ataskaitos Time19 Gruodžio 2017 23:07:52


Įvykiai, aktualijos / Išrinkta gražiausia 2016 metų knyga

1.7228503 21 Lapkričio 2017 23:09:45 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ta­me "Gra­žiau­sios 2016 me­tų kny­gos" kon­kur­se lai­mė­jo Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus kny­ga „Nep­rik­lau­so­mų vals­ty­bių – Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos – kū­rė­jai Min­tau­jos gim­na­zi­jo­je“.

Vice Visos ataskaitos Time21 Lapkričio 2017 23:09:45


Įvykiai, aktualijos / Traukiasi Šiaulių oro uosto direktorius

1.3963109 06 Rugsėjo 2017 23:03:07 Šiaulių kraštas

Penk­ta­die­nį Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­tas di­rek­to­rius And­rius Dau­jo­tas Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui An­ta­nui Bar­tu­liui elekt­ro­ni­niu bū­du nu­siun­tė pra­šy­mą jį at­leis­ti iš pa­rei­gų nuo rug­sė­jo 29 die­nos.

Vice Visos ataskaitos Time06 Rugsėjo 2017 23:03:07


Įvykiai, aktualijos / Rėkyvos seniūne išrinkta teisininkė

1.2306074 26 Balandžio 2017 23:04:21 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to Rė­ky­vos se­niū­ni­jos se­niū­no pa­rei­gas lai­mė­jo 37 me­tų šiau­lie­tė tei­si­nin­kė Eg­lė Šim­ke­vi­čie­nė, Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Per­so­na­lo sky­riaus ju­ris­kon­sul­tė.

Vice Visos ataskaitos Time26 Balandžio 2017 23:04:21


Nidos oro uostui gresia paralyžius

1.2000417 01 Kovo 2017 14:11:36 ve.lt

Didžiules viltis pritraukti į kurortą lengvaisiais lėktuvais keliaujančių turistų puoselėjusi Neringa gavo netikėtą žinią iš Lietuvos kariuomenės. Jos vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas pasirašė nuo kovo 30-osios įsigaliosiantį įsakymą, kuris neleis eksploatuoti prie Nidos esančio orlaivių kilimo ir tūpimo tako.

Vice Visos ataskaitos Time01 Kovo 2017 14:11:36


Nidos oro uostui gresia paralyžius

1.1750605 01 Kovo 2017 08:00:16 LZ RSS

Didžiules viltis pritraukti į kurortą lengvaisiais lėktuvais keliaujančių turistų puoselėjusi Neringa gavo netikėtą žinią iš Lietuvos kariuomenės. Jos vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas pasirašė nuo kovo 30-osios įsigaliosiantį įsakymą, kuris neleis eksploatuoti prie Nidos esančio orlaivių kilimo ir tūpimo tako.

Vice Visos ataskaitos Time01 Kovo 2017 08:00:16


Įvykiai, aktualijos / Išrinkta departamento direktorė

1.0286071 19 Sausio 2017 03:23:19 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je va­kar įvy­ko kon­kur­sas Stra­te­gi­nės plėt­ros ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­goms eiti. Jas lai­mė­jo Vai­da Ka­la­se­vi­čie­nė, pa­sta­ruo­ju me­tu dir­bu­si Šiau­lių kre­di­to uni­jo­je.

Vice Visos ataskaitos Time19 Sausio 2017 03:23:19


Įvykiai, aktualijos / Mezgėja išrinkta metų tautodailininke

1.0286071 27 Gruodžio 2016 23:06:56 Šiaulių kraštas

Kur­šė­nuo­se, Šiau­lių ra­jo­no et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re, pa­skelb­ta ra­jo­no me­tų tau­to­dai­li­nin­kė. Ja ta­po kur­šė­niš­kė teks­ti­li­nin­kė Vir­gi­ni­ja Šim­kie­nė. Ši no­mi­na­ci­ja jai su­teik­ta už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą pa­ro­do­se, už so­cia­li­nes ak­ci­jas – va­do­va­vo ta­pu­kų mez­gi­mo ak­ci­joms, rin­ko au­kas Kū­di­kių na­mams. Jai įteik­ta 230 eu­rų pre­mi­ja.

Vice Visos ataskaitos Time27 Gruodžio 2016 23:06:56


Šiaulių oro uostui – mirties nuosprendis?

1.0286071 13 Liepos 2016 11:21:14 Diena.lt visi straipsniai

"Ši žinia mus pribloškė, nes oro uostas nebegalės naudotis ir užbaigtu įrengti veterinarijos punktu. Tai reikštų, kad įmonei parašomas mirties nuosprendis - neturėdama būtinos infrastruktūros ji neišsilaikys", - dienraščiui sakė Šiaulių meras Artūras Visockas. Nuo šių metų pradžios įstatymai savivaldybėms nebeleidžia dotuoti savo įmonių - tai reiškia, kad per pirmąjį pusmetį apie 50 tūkst. eurų nuostolių patyręs Šiaulių oro uostas greitai gali likti be apyvartinių lėšų.

Vice Visos ataskaitos Time13 Liepos 2016 11:21:14


Šiaulių oro uostui baigiasi valstybinio turto panauda – ar reikės mokėti nuomą?

0.98448586 29 Sausio 2015 19:57:48 15min.lt - žinios gyvai | RSS

Šiaulių oro uostas yra vienintelė šalyje savivaldybei priklausanti aviacijos bendrovė. Šiaulių miesto savivaldybė šiuo metu turi galvosūkį – kas bus su oro uostu nuo kovo pradžios? Bendrovei gresia už panaudos būdu naudotą valstybinį turtą mokėti nuomą. Tai gali sužlugdyti vargiai galą su galu suduriančią bendrovę. Skaitykite daugiau...

Vice Visos ataskaitos Time29 Sausio 2015 19:57:48