Visos ataskaitos - dabartinis

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Norvegijoje iš muziejaus pavogta apie 400 vikingų laikų dirbinių

22 Rugpjūčio 2017 05:07:08 LZ RSS

Užpraeitą savaitgalį iš Norvegijos Bergeno universiteto muziejaus vagys sugebėjo išnešti apie 400 vikingų dirbinių. Nors metalo, iš kurio pagaminti dirbiniai, kaina nėra didelė, tačiau istorinė jų vertė – neįkainojama.

Více Visos ataskaitos Time22 Rugpjūčio 2017 05:07:08


Ads

Dalis įstaigų liks be savo piniginių

22 Rugpjūčio 2017 05:07:07 LZ RSS

Efektyvesnio biudžeto valdymo skydu prisidengusi Vyriausybė ketina mažinti asignavimo valdytojų skaičių. Kaip pirmosios „aukos“, prarasiančios galimybę savarankiškai disponuoti pinigais, pasirinktos nacionalinės svarbos statusą turinčios kultūros ir meno įstaigos.

Více Visos ataskaitos Time22 Rugpjūčio 2017 05:07:07


Būstus gyventojai nori įsirengti patys

22 Rugpjūčio 2017 05:07:07 LZ RSS

Lietuvos gyventojai reiklūs savo gyvenamajai aplinkai ir net įsigiję įrengtą būstą linkę jį pritaikyti savo poreikiams.

Více Ekonomika Time22 Rugpjūčio 2017 05:07:07


Dėl rinktinės rezultatų siūlo nepanikuoti

22 Rugpjūčio 2017 05:07:07 LZ RSS

Europos čempionatui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse ir toliau rungtyniauja banguotai, o pergales keičia pralaimėjimai.

Více Sportas Time22 Rugpjūčio 2017 05:07:07


Tris rugsėjo savaitgalius – teatriniai turai Vingio parke

22 Rugpjūčio 2017 05:07:07 LZ RSS

Tris rugsėjo savaitgalius (nuo rugsėjo 2 iki 17 dienos) Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) žiūrovus kviečia į Vilniaus Vingio parką. Jame vyks naujo pobūdžio teatrinis renginys – individualūs teatriniai turai po atviru dangumi, jų metu kiekvienas žiūrovas leisis į kelionę su aktoriumi, pasakojančiu savo personažo istoriją.

Více Kultūra Time22 Rugpjūčio 2017 05:07:07


Policija įvardijo Barselonos išpuolio įtariamąjį

22 Rugpjūčio 2017 05:07:06 LZ RSS

Ispanijos pareigūnai patvirtino, kad 22 metų marokietis Younesas Abouyaaqoubas, gyvenęs šiauriniame Katalonijos Ripolio mieste, yra islamo ekstremistų kuopelės narys, vairavęs furgoną, kuriuo traiškė žmones Barselonoje. Iš 12 grupuotės narių jis yra vienintelis, likęs laisvėje. Ginkluotas ir pavojingas bėglys jau gali būti išvykęs į Prancūziją ir toliau keliauti per Europą.

Více Visos ataskaitos Time22 Rugpjūčio 2017 05:07:06


Sąstingio zonos prie geležinkelių – neįveikiamos

22 Rugpjūčio 2017 05:07:06 LZ RSS

Didieji Lietuvos miestai karštligiškai ieško būdų, kaip neskausmingai integruoti erdves, per kurias driekiasi geležinkelio trasos. Šiuo metu daugelyje šalies miestų geležiniai bėgiai reiškia sąstingį, nematomą akliną sieną tarp kvartalų, blogą susisiekimą, spūstis, nesaugų eismą. Iniciatyvas jau skelbia ir privatūs investuotojai, tačiau jų entuziazmą skandina griežti įstatymai.

Více Visos ataskaitos Time22 Rugpjūčio 2017 05:07:06


Paskutinis / Dienos receptas

21 Rugpjūčio 2017 23:08:00 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jo ne­sta­cio­na­rių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rė Lai­mu­tė KA­ZO­KAI­TIE­NĖ mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti, na­miš­kius ir bend­ra­dar­bius vai­šin­ti įdo­miais pa­tie­ka­lais. Daž­niau­siai ke­pa py­ra­gus. Vie­no, ne­se­niai iš­ban­dy­to re­cep­tu da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:08:00


Sveikata / Tulžies pūslės akmenligė: pavojingiausi smulkūs akmenukai

21 Rugpjūčio 2017 23:07:59 Šiaulių kraštas

Tul­žies pūs­lės ak­men­li­gė ga­li už­klup­ti ir jau­ną, ir se­ną. Vie­ni su tul­žies pūs­lės ak­me­ni­mis ga­li gy­ven­ti il­gai ir ne­jus­ti jo­kių simp­to­mų, ki­tiems li­ga apie sa­ve pra­ne­ša stip­riu, ve­rian­čiu skaus­mu.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:59


Krašto žinios / Šv. Roko atlaidus bardiškiečiai šventė sportuodami

21 Rugpjūčio 2017 23:07:59 Šiaulių kraštas

Pakruojo rajono Bar­diš­kių kai­me gy­va tra­di­ci­ja – prieš Šv. Ro­ko at­lai­dus Lauk­so­dy­je, reng­ti kai­mo šven­tes. Šie­me­ti­nę šven­tę – praė­ju­sį šeš­ta­die­nį or­ga­ni­za­vu­si Bar­diš­kių kraš­to bend­ruo­me­nė sky­rė suau­gu­sių ir vai­kų spor­tui.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:59


Krašto žinios / Teisingą nuorodą įrengs dar šiais metais

21 Rugpjūčio 2017 23:07:59 Šiaulių kraštas

RE­ZO­NAN­SAS Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Jo­niš­kio Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jai pa­tei­kė ofi­cia­lų at­sa­ky­mą, kad jau šiais me­tais bus iš­tai­sy­ta klai­da – per­kel­ta ne­tei­sin­ga nuo­ro­da į Si­dab­rės pi­lia­kal­nį. Apie de­šimt­me­tį be­si­tę­sian­tį ne­su­sip­ra­ti­mą „Šiau­lių kraš­tas“ jau ra­šė („Pi­lia­kal­nių me­tais ra­gi­na iš­tai­sy­ti klai­dą“, 2017 06 02)

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:59


Krašto žinios / Gyventojų surinkti pinigai niekur nedingo

21 Rugpjūčio 2017 23:07:59 Šiaulių kraštas

Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Joniškio rajono Mel­nių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ga­siū­nas, tei­rau­da­ma­sis, kur pa­nau­do­ti žmo­nių su­rink­ti pi­ni­gai, ku­rie tu­rė­jo bū­ti skir­ti šal­tam as­fal­tui pirk­ti ke­liui į mi­nė­tą kai­mą re­mon­tuo­ti. Sau­gė­lau­kio se­niū­nė Edi­ta Nak­vo­sie­nė sa­kė, kad pi­ni­gai tie­siog ne­pa­nau­do­ti, o kol kas da­lis duo­bių ly­gi­na­mos be­to­nu. Vė­liau se­niū­nė per­skam­bi­nu­si pa­tiks­li­no, kad pi­ni­gus ke­ti­na grą­žin­ti V. Ga­siū­nui, nes jam, kaip pri­va­čiam as­me­niui, pa­pras­čiau per­kant as­fal­tą at­si­skai­ty­ti gry­nai­siais, o įstai­gai tai bū­tų pro­ble­ma.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:59


Krašto žinios / Bur­biš­ky­je šven­tė auk­si­nės po­ros

21 Rugpjūčio 2017 23:07:58 Šiaulių kraštas

Rad­viliš­kio ra­jo­ne tre­čią kar­tą su­reng­ta šven­tė auk­si­nes ves­tu­ves šven­čian­tiems rad­vi­liš­kie­čiams. Šie­met į Bur­biš­kio dva­re su­reng­tą iš­kil­min­gą ren­gi­nį su­si­rin­ko per 30 auk­si­nių po­rų ir vie­na dei­man­ti­nė.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:58


Krašto žinios / Gaisro ugnis silpnesnė už gyvenimą

21 Rugpjūčio 2017 23:07:58 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­ne, ato­kia­me Dvar­vie­čių kai­me gy­ve­nan­čių Jad­vy­gos ir Vac­lo­vo Ja­nuš­kų gy­ve­ni­mas du kar­tus pa­ženk­lin­tas gais­rų.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:58


Krašto žinios / Varputėnų bibliotekai – 65 metai

21 Rugpjūčio 2017 23:07:58 Šiaulių kraštas

1952 me­tais Var­pu­tė­nuo­se (Šiaulių r.), ku­rie tuo­met pri­klau­sė Už­ven­čio ra­jo­nui, pra­dė­jo veik­ti bib­lio­te­ka-skai­tyk­la. Šie­met bib­lio­te­ka, jau su­lau­ku­si 65 me­tų ju­bi­lie­jaus, iš­li­ko gy­ven­vie­tės trau­kos cent­ru. Bib­lio­te­kos su­kak­tis Var­pu­tė­nuo­se pa­mi­nė­ta penk­ta­die­nį, Žo­li­nių iš­va­ka­rė­se.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:58


Kultūra / Muziejus minėjo Pasaulinę fotografijos dieną

21 Rugpjūčio 2017 23:07:58 Šiaulių kraštas

Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je Pa­sau­li­nės fo­tog­ra­fi­jos die­ną de­monst­ruo­tas re­ži­sie­rės Gied­rės Žic­ky­tės fil­mas „Meist­ras ir Tat­ja­na“, pa­sa­ko­jan­tis apie fo­tog­ra­fą Vi­tą Luc­kų.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:58


Kultūra / Gražiadarbės kūrė Pasaulio medžius

21 Rugpjūčio 2017 23:07:58 Šiaulių kraštas

Vi­są praė­ju­sią sa­vai­tę Gas­čiū­nų, ku­rie šie­met pa­skelb­ti vie­na iš de­šim­ties ša­lies ma­žų­jų Kul­tū­ros sos­ti­nių, ama­tų cent­re dir­bo 12 Jo­niš­kio ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kių ir ama­ti­nin­kių bei 4 fo­tog­ra­fai. Pir­mo­sios kū­rė Pa­sau­lio me­džius, ku­rie iki už­da­ry­mo vir­to bend­ra kom­po­zi­ci­ja, ant­rie­ji fik­sa­vo vie­tos žmo­nes, ar­chi­tek­tū­rą, apy­lin­kes. Da­lis nuo­trau­kų tu­rė­tų pa­kliū­ti į lei­di­nį apie Gas­čiū­nų kai­mą.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:58


Teisėtvarka / Senolę apvogė apsimetėlė pensijų didintoja

21 Rugpjūčio 2017 23:07:57 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se nuo ap­si­me­tė­lės „Sod­ros“ dar­buo­to­jos, ža­dė­ju­sios ne­va pa­di­din­ti pen­si­ją, nu­ken­tė­jo 82 me­tų mo­te­ris.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:57


Teisėtvarka / Neblaivi pažeidėja siautėjo it pantera

21 Rugpjūčio 2017 23:07:57 Šiaulių kraštas

Penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę Rad­vi­liš­ky­je įsi­siau­tė­ju­si ne­blai­vi mo­te­ris iš­plū­do po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, vie­ną jų ap­dras­kė na­gais ir ban­dė įkąs­ti.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:57


Teisėtvarka / Tei­sė­jo pa­dė­jė­ja vai­ra­vo apsvaigusi

21 Rugpjūčio 2017 23:07:57 Šiaulių kraštas

Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pa­kai­ti­ne tei­sė­jo pa­dė­jė­ja dir­ban­ti 30 me­tų Sand­ra Gu­le­vi­čiū­tė vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą Rad­vi­liš­ky­je pri­čiup­ta įkau­šu­si vai­ruo­jan­ti nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des Benz C220“.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:57


Teisėtvarka / BMW atakavo pėsčiųjų perėjos stulpą

21 Rugpjūčio 2017 23:07:57 Šiaulių kraštas

Praė­ju­sio penk­ta­die­nio ry­tą BMW vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo pės­čių­jų pe­rė­jos ženk­lą Til­žės gat­vė­je Šiau­liuo­se. Au­kų, lai­mei, iš­veng­ta.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:57


Teisėtvarka / Iš trečio aukšto krintančią mergaitę sugavo praeivis

21 Rugpjūčio 2017 23:07:56 Šiaulių kraštas

Ste­buk­las. Tik taip ga­li­ma pa­va­din­ti va­kar Šiau­liuo­se įvy­ku­sią dra­mą, kai pro lan­gą tre­čia­me bend­ra­bu­čio aukš­te iš­kri­tu­sią sep­ty­ne­rių me­tu­kų mer­gai­tę su­ga­vo ir nuo pra­žū­ties iš­gel­bė­jo at­si­tik­ti­nis praei­vis.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:56


Budintis reporteris / „Laisvės keliu": paminėkim svarbiausius istorijos įvykius

21 Rugpjūčio 2017 23:07:56 Šiaulių kraštas

Ry­toj pra­si­de­da ren­gi­nių cik­las, skir­tas Bal­ti­jos ke­lio, Eu­ro­pos die­nos sta­li­niz­mo ir na­ciz­mo au­koms at­min­ti bei Lais­vės die­noms pa­mi­nė­ti. Tris die­nas – 23, 26, 31 – vyk­sian­čius ren­gi­nius va­kar Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­tė or­ga­ni­za­to­rius Kul­tū­ros cent­ras.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:56


Budintis reporteris / Juos­ti­nis fo­toa­pa­ra­tas dar ne­ta­po an­tik­va­rinis

21 Rugpjūčio 2017 23:07:56 Šiaulių kraštas

Y kar­ta šo­ka ke­lis de­šimt­me­čius at­gal – skait­me­ni­nius fo­toa­pa­ra­tus kei­čia juos­ti­niais, ieš­ko­da­mi eg­zo­ti­kos ir staig­me­nos lau­ki­mo. Sen­daik­čių tur­gu­je jau­nuo­liai ieško1980–1990 me­tus me­nan­čių fo­toa­pa­ra­tų. Ar nau­ja ma­da ga­li pri­kel­ti fo­tog­ra­fi­jos juos­tą?

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:56


Įvykiai, aktualijos / Šiaulius pasiekė Švedijoje pirkti autobusai

21 Rugpjūčio 2017 23:07:55 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­te ke­lei­vius ve­žan­čios bend­ro­vės „Bus­tu­ras“ kie­me – nau­ja­sis pir­ki­nys. Šve­di­jo­je įsi­gy­ti au­to­bu­sai pluk­do­mi į Lie­tu­vą, pa­sku­ti­nie­ji Šiau­lius tu­rė­tų pa­siek­ti ar­ti­miau­siu lai­ku. Au­to­bu­sai nė­ra nau­ji, ta­čiau pui­kios tech­ni­nės būk­lės. La­biau­siai ste­bi­na jų kai­na – lyg nau­jo aukš­tos kla­sės elekt­ri­nio dvi­ra­čio.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:55


Įvykiai, aktualijos / Pabėgusi meška sugrąžinta namo

21 Rugpjūčio 2017 23:07:55 Šiaulių kraštas

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Jo­niš­kio ra­jo­ne iš pa­ke­lės ka­vi­nės „Plū­go bro­liai“ te­ri­to­ri­jo­je esan­čio vol­je­ro į miš­ką pa­bė­gu­sios meš­kos paieš­kos už­tru­ko vi­są nak­tį. Šeš­ta­die­nio ry­tą bėg­lę ap­ti­ko ir į vol­je­rą par­ve­dė il­gus me­tus ją pri­žiū­rė­jęs bei dre­sa­vęs „Ąžuo­ly­no meš­ku­čių cir­ko“ ir „VIP cir­ko“ va­do­vas My­ko­las Zo­bo­vas.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:55


Pirmas puslapis / Lobį pavyko sugrąžinti

21 Rugpjūčio 2017 23:07:55 Šiaulių kraštas

Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio cent­re ras­tas lo­bis – prieš­ka­rio lai­kų ke­lios de­šim­tys vie­ne­tų įvai­raus no­mi­na­lo li­tų. Juos ra­dė­jai bu­vo pra­dė­ję da­lin­tis, bet ga­liau­siai su­grą­ži­no.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:55


Pirmas puslapis / Renovacijai trūksta ne pinigų, o gyventojų

21 Rugpjūčio 2017 23:07:55 Šiaulių kraštas

Va­kar Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me apie mies­to kvar­ta­li­nę re­no­va­ci­ją spe­cia­lis­tai tei­gė – gy­ven­to­jai itin at­sar­gūs dėl fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, bi­jo­ma­si ne­ko­ky­biš­ko sta­ty­bi­nin­kų dar­bo, ku­ris jau ne vie­na­me na­me iš­lin­do pe­lė­siu. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad di­džiau­sia bė­da – ne pi­ni­gai re­no­va­ci­jai, o tai, kad tuš­tė­jan­čiuo­se Šiau­liuo­se – tie­siog per ma­žai žmo­nių.

Více Visos ataskaitos Time21 Rugpjūčio 2017 23:07:55


„Maxima Latvija“ sužeistiems per Zuolitūdės tragediją išmokės 900 tūkst. eurų

21 Rugpjūčio 2017 19:28:08 LZ RSS

„Maxima Latvija“ ir draugija „Zolitude 21.11“ pasiekė susitarimą, pagal kurį sužeistiems per „Maxima“ prekybos centro griūtį Rygos Zuolitūdės rajone bus išmokėta 900 tūkst. eurų. Apie tai BNS pranešė pati bendrovė.

Více Ekonomika Time21 Rugpjūčio 2017 19:28:08


„Žalgirio“ šokėjos vyksta į Izraelį: tapo oficialiomis „Eurobasket 2017“ šokėjomis

21 Rugpjūčio 2017 19:01:42 Sportas straipsniai

Po keturias Europos valstybes (Suomiją, Izraelį, Rumuniją bei Turkiją) išsibarsčiusiame čempionate Lietuvos garbę gins nacionalinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, o grupių etape Izraelyje lietuviams dar jaukesnę atmosferą turėtų sukurti Europos krepšinio čempionato Tel Avive oficialiomis šokėjomis tapusios žaviosios Kauno „Žalgirio“ palaikymo komandos narės.

Více Sportas Time21 Rugpjūčio 2017 19:01:42