Visos ataskaitos - dabartinis

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Paskutinis / Marinuoti grybai

17 Spalio 2017 23:04:05 Šiaulių kraštas

Pak­ruo­jie­tė Zi­ta LI­VA­NIE­NĖ su­kū­rė gry­bų ma­ri­na­vi­mo re­cep­tą. Juo da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:05


Ads

Centas prie cento / Parama maistu – ir miestui, ir kaimui

17 Spalio 2017 23:04:05 Šiaulių kraštas

Pir­ma­die­nį mi­nė­ta Pa­sau­li­nė mais­to die­na, o va­kar – Tarp­tau­ti­nė ko­vos su skur­du die­na. Ta pro­ga „Mais­to ban­ko“ Šiau­lių pa­da­li­nys pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti san­dė­ly­je ir su­si­pa­žin­ti su mais­to su­rin­ki­mo ir iš­da­li­ji­mo pro­ce­su, sa­va­no­riais ir so­cia­li­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Da­li­jan­tie­ji mais­tą iš­girs­ta ir pa­dė­kos žo­džių, bet kur kas daž­niau – prie­kaiš­tų.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:05


Centas prie cento / Verslininkų darbas priklausys ir nuo bulvaro rekonstrukcijos

17 Spalio 2017 23:04:04 Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai su­si­ti­ko su vers­li­nin­kais, dir­ban­čiais Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re tarp Til­žės gat­vės ir Drau­gys­tės pro­spek­to, dėl bū­si­mos bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos. Tar­ta­si dėl dar­bų se­zo­niš­ku­mo, ter­mi­nų, eta­pų ir lau­ko ka­vi­nių li­ki­mo.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:04


Centas prie cento / Derlius – po stogu, bet žiemkenčiai – vandenyje

17 Spalio 2017 23:04:04 Šiaulių kraštas

Kiau­no­riuo­se (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tis Gin­tau­tas Ba­ne­vi­čius pa­sta­rą­sias sa­vai­tes per pa­rą mie­go­jo vos po tris-ke­tu­rias va­lan­das. Ūki­nin­kui vi­są lai­ką te­ko pri­žiū­rė­ti grū­dų džio­vyk­lą.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:04


Sportas / Joniškiečiai imtynininkai ant menčių guldė varžovus

17 Spalio 2017 23:04:04 Šiaulių kraštas

Spa­lio 13–14 die­no­mis Jo­niš­kio vi­suo­me­ni­nio im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ ir Spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Ry­čio Ker­šio, Es­ti­jo­je Ta­pos mies­te su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re iš­ko­vo­jo tris auk­so me­da­lius – vie­ną suau­gu­sių­jų ir du jau­nių gru­pė­se.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:04


Sportas / Puikūs plaukikių pasiekimai

17 Spalio 2017 23:04:04 Šiaulių kraštas

Kau­ne vy­ko tarp­tau­ti­nės plau­ki­mo var­žy­bos „Kau­no plau­ki­mo mo­kyk­los tau­rė-2017“, ku­rio­se ant pri­zi­nin­kų paky­los ko­pė ir dvi 11–12 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je rung­ty­nia­vu­sios Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ tre­ne­rio Kęs­tu­čio Jan­ke­vi­čiaus auk­lė­ti­nės.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:04


Sportas / Kultūristai sezoną pradėjo pergalėmis

17 Spalio 2017 23:04:04 Šiaulių kraštas

Spa­lio 14 die­ną Vil­niu­je vy­ko „Vil­niaus tau­rės“ at­vi­ros kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so var­žy­bos, ku­rio­se spor­ti­nin­kai var­žė­si 14-oje ka­te­go­ri­jų. Šiau­lie­čiai, at­sto­va­vę klu­bams „Gy­lys“, „Fit Hou­se“ ir „Eu­ro gym“, star­ta­vo aš­tuo­nio­se ka­te­go­ri­jo­se.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:04


Teisėtvarka / Pagerbti į šulinį įkritusios moters gelbėtojai

17 Spalio 2017 23:04:03 Šiaulių kraštas

Va­kar Jo­niš­kio sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­gerb­ti šu­li­ny­je at­si­dū­ru­sios mo­ters gy­vy­bę iš­gel­bė­ję Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Eval­das Gun­tis, Ne­rin­ga Sla­vins­kai­tė, Rim­vy­das Ru­dys ir Dei­man­tė Ru­die­nė. Pa­dė­kas, at­mi­ni­mo do­va­nė­les ir gė­les jiems įtei­kė Sei­mo na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius, Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir po­li­ci­jos va­do­vai.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:03


Teisėtvarka / Stačiūnų žvyrkelis prišaukė nelaimę

17 Spalio 2017 23:04:03 Šiaulių kraštas

Va­kar ry­tą duo­bė­ta­me žvyr­ke­ly­je Stačiūnai–Kutaičiai (Pak­ruo­jo raj.) nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies nu­lė­kė ir ap­vir­to vie­tos ūki­nin­ko trak­to­riaus prie­ka­ba.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:03


Budintis reporteris / "Auksinė krivūlė" – trims apskrities savivaldybėms

17 Spalio 2017 23:04:03 Šiaulių kraštas

Lie­tu­vos vie­tos sa­vi­val­dos die­nos pro­ga Vil­niu­je „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti še­šio­li­kai Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, iš jų trys – Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:03


Budintis reporteris / Kuršėnuose atidaryta šiaulietės dailininkės paroda

17 Spalio 2017 23:04:02 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­re Kur­šė­nuo­se iki lapk­ri­čio 10 die­nos veiks šiau­lie­tės dai­li­nin­kės Bi­tės Kuic (Bi­ru­tės Kui­cie­nės) ta­py­bos dar­bų pa­ro­da „Gė­lės kaip žmo­nės“.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:02


Budintis reporteris / Tarnybos vertinimo išvengė, bet gavo vadovo nuobaudą

17 Spalio 2017 23:04:02 Šiaulių kraštas

PO TO, KAI RA­ŠĖ­ME Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­spren­dė ne­ver­tin­ti ga­li­mų ku­ro pir­ki­mo pa­žei­di­mų, įsi­gy­jant ku­ro UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės įmo­nė po vie­to­je su­da­ry­tos Dar­bo gru­pės iš­va­dų vis tiek tu­rės nu­trauk­ti jau įvy­ku­sį san­dė­rį, be to, di­rek­to­riui Žil­vi­nui Šeš­ke­vi­čiui skir­tas įspė­ji­mas.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:02


Budintis reporteris / Bulvių skutimo pradžiamokslis

17 Spalio 2017 23:04:02 Šiaulių kraštas

„Tams­ta, juk ra­šy­to­ja“, – tie­siog gat­vė­je už­kal­bi­na su ra­men­tais ei­nan­tis žmo­gus. Nes­pė­ju pa­sa­ky­ti, kad jo­kia aš ra­šy­to­ja. O žmo­ge­lis emo­cin­gai, mo­juo­da­mas ra­men­tu, jau rė­žia ne­sėk­mių vir­ti­ne ta­pu­sią sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:02


Įvykiai, aktualijos / Dovanų maišo rekordo siekė du kartus

17 Spalio 2017 23:04:01 Šiaulių kraštas

Aukš­tis – 6 met­rai ir 3 cen­ti­met­rai, il­gis – 5 met­rai 20 cen­ti­met­rų, plo­tis – 2 met­rai 90 cen­ti­met­rų: to­kį do­va­nų mai­šą va­kar su­kū­rė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas. Re­kor­do sie­kė­jai lauks ofi­cia­laus Lie­tu­vos re­kor­do pa­tvir­ti­ni­mo.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:01


Pirmas puslapis / Gatvės menas ska­ti­na mąs­ty­ti, o ne kvai­lė­ti

17 Spalio 2017 23:04:01 Šiaulių kraštas

Ro­ži­niai aki­niai ant Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Edu­ka­ci­jos cent­ro sie­nos, si­rė pa­bė­gė­lė su kū­di­kiu ant ran­kų pės­čių­jų bul­va­re. Taip vie­šų­jų erd­vių me­ni­nin­kai Šiau­liuo­se pro­vo­kuo­ja ir ke­lia dis­ku­si­jas. Per­nai pra­si­dė­jęs gra­fi­čių ple­ne­ras „Sau­lės pa­gro­bi­mas“ tę­sia­si ir šie­met.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:01


Pirmas puslapis / „Sau­sins“ nak­ti­nį ba­rą

17 Spalio 2017 23:04:01 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se, ge­le­žin­ke­lio sto­ties priei­go­se, nuo 2001 me­tų vei­kian­tis nak­ti­nis ba­ras „Du­bi­jos sve­tai­nė“ ne­tru­kus ga­li tap­ti tik die­no­mis al­ko­ho­lį par­da­vi­nė­jan­čiu ba­ru. Mo­ty­vas – nak­ti­niai pa­žei­di­mai, va­gys­tės, muš­ty­nės, ap­lin­kui šli­ti­nė­jan­tys iki že­mės grai­by­mo pri­si­gė­rę as­me­nys, ku­rie ke­lia grės­mę ap­lin­ki­niams, o pa­tys tam­pa nu­si­kal­tė­lių tai­ki­niu.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 23:04:01


„Sūduva“ pergalingą žygį pratęsė ir Jonavoje

17 Spalio 2017 20:09:14 Sportas straipsniai

Dar pirmajame kėlinyje išsprendę visus intrigos klausimus, sūduviškiai trečiame mače paeiliui pelnė 5 įvarčius – 5:0 (3:0). Turnyro lentelėje išsilyginus žaistų rungtynių skaičiui, „Sūduva“ nuo čempiono Vilniaus „Žalgirio“ atsilieka jau tik 2 taškais, o paskutiniajame IV rato ture būtent šios komandos susitiks tarpusavyje. Pergalės atveju, Suvalkijos ekipa V pirmenybių ratą pradėtų lyderės pozicijoje.

Více Sportas Time17 Spalio 2017 20:09:14


„Fortūna“ turėjo pripažinti „Sūduvos“ pranašumą

17 Spalio 2017 20:09:13 Sportas straipsniai

„Sūduva“ rungtynes pradėjo 6:0, tačiau iki kėlinuko pabaigos likus žaisti 3 minutes rezultatas jau buvo lygus 11:11, o ketvirtį pirmaudama dviem taškais baigė „Sūduva“ (17:15). Antrojo kėlinuko pradžioje Andros Gabalytės tritaškis pirmą kartą išvedė „Fortūną“ į priekį (19:17). Į tai reaguodama „Sūduva“ suaktyvino gynybą ir tai davė vaisių. Marijampolietės surengė spurtą 17:0 ir pasiuntė šeimininkes į gilią duobę. Antrąjį kėlinį „Sūduva“ laimėjo net trylikos taškų skirtumu (19:6), o prieš didžiąją pertrauką LMKL čempionių pranašumas vis dar buvo solidus – 36:21.

Více Sportas Time17 Spalio 2017 20:09:13


Klaipėdietė - tarp planetos geriausiųjų

17 Spalio 2017 19:50:09 Sportas | ve.lt

Klaipėdietė Jana Zykienė triumfavo Kaune vykusiose pasaulio taurės fitneso varžybose - iškovotos nugalėtojų taurės tiek mėgėjų modelių, tiek profesionalų modelių kategorijose.

Více Sportas Time17 Spalio 2017 19:50:09


„Klaipėdoje visada jaučiame šiltą sirgalių palaikymą“

17 Spalio 2017 18:41:41 Sportas | ve.lt

Klaipėdos „Neptūnas“ trečiadienį nuo 19 val. „Švyturio“ arenoje FIBA Čempionų lygos antrajame ture susikaus su dabartiniais Latvijos krepšinio lyderiais „Ventspils“ krepšininkais.

Více Sportas Time17 Spalio 2017 18:41:41


Startavo sveikiausios mokyklos konkursas

17 Spalio 2017 17:20:35 Sveikata | ve.lt

Spalio 17 d. įvyko “Klaipėdos sveikiausios mokyklos” konkurso atidarymo renginys. Šiais metais konkurse panoro dalyvauti 10 uostamiesčio mokyklų: Gedminų progimnazija, Sendvario progimnazija, Ievos Simonaitytės mokykla, Pajūrio progimnazija, Versmės progimnazija, L. Stulpino progimnazija, P. Mašioto progimnazija, Verdenės progimnazija, Vėtrungės gimnazija ir Ąžuolyno gimnazija. Konkurso atidarymo renginys vyko Klaipėdos Sendvario progimnazijoje.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 17:20:35


Išrinkime „Neptūno“ klubo autobuso dizainą

17 Spalio 2017 14:08:08 Sportas | ve.lt

Dienraštis „Vakarų ekspresas“ ir Klaipėdos krepšinio klubas „Neptūnas“ kviečia išrinkti gražiausią „Neptūno“ klubo autobuso dizainą. Klaipėdiečiai, balsuokite už gražiausią, jūsų nuomone, variantą čia.

Více Sportas Time17 Spalio 2017 14:08:08


Jaunųjų futbolininkų taurė liko Mažeikiuose

17 Spalio 2017 13:38:28 Mažeikiai, naujienos, žinios - Santarvės laikraštis, santarve.lt

„FK Atmosferos“ dešimtmečiai futbolininkai nugalėjo turnyre Mažeikiuose ir su gera nuotaika rengiasi kito savaitgalio kovai dėl šalies čempionų vardų. Savaitgalį mūsų mieto centriniame stadione susirinko aštuonios dešimtme

Více Futbolas Time17 Spalio 2017 13:38:28


Kas mes iššūkį „Warriors“, ko tikėtis lietuvių komandoms ir kas bus lygos MVP?

17 Spalio 2017 12:30:36 Sportas straipsniai

Tinklalapis „BasketNews.lt“ NBA pulso formatu pristato artėjančio sezono intrigas ir tuo pačiu kviečia savo nuomonę išreikšti skaitytojus. ČEMPIONAI. Niekam nekyla klausimų, kad „Golden State Warriors“ yra ryškiausia šiandieninės NBA komanda. Žaisdama antrus metus su Kevinu Durantu sudėtyje, šiemet Steve’o Kerro kariauna gali būti dar pavojingesnė nei pernai, kai iškovojo 67 pergales. „Warriors“ dominuos, vienintelis klausimas – kaip stipriai? 70 pergalių? Dar daugiau?

Více Sportas Time17 Spalio 2017 12:30:36


Moteris pamiršo bankomato išduotus pinigus, tačiau jie neužsigulėjo…

17 Spalio 2017 12:11:29 Mažeikiai, naujienos, žinios - Santarvės laikraštis, santarve.lt

Dar nenustatytas asmuo pasinaudojo vienos mažeikiškės neatidumu ir pasisavino jos pamirštus pasiimti bankomato išduotus pinigus. Tokie veiksmai svetimais pinigais susigundžiusiajam gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Pirmadi

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 12:11:29


Mažeikiškis tyrėjas – tarp geriausiųjų kinologų

17 Spalio 2017 10:44:37 Mažeikiai, naujienos, žinios - Santarvės laikraštis, santarve.lt

Tris dienas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kinologijos valdyboje vykusiose kasmetinėse varžybose buvo renkami geriausiai narkotikus surandantys šunys. Jose dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių Latvijos, Esti

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 10:44:37


Senolėms – grasinimai ir smūgiai

17 Spalio 2017 10:44:37 Mažeikiai, naujienos, žinios - Santarvės laikraštis, santarve.lt

Antradienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl pagyvenusių rajono gyventojų skundų, kad juos terorizuoja artimieji. Pirmasis ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl 52-ejų metų vyro veiksmų savo sugyv

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 10:44:37


LSKL čempionate - pirmoji LCC ekipos pergalė

17 Spalio 2017 09:34:37 Sportas | ve.lt

LCC tarptautinio universiteto krepšininkai iškovojo pirmąją šio Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) sezono pergalę - Mariaus Tamolio auklėtiniai savo žiūrovų akivaizdoje rezultatu 88:74 (30:25, 14:15, 23:16, 21:18) nugalėjo Šiaulių universiteto (ŠU) atstovus.

Více Sportas Time17 Spalio 2017 09:34:37


Diskriminacija dėl ŽIV - žmogui neleista apsigyventi globos namuose

17 Spalio 2017 09:19:15 Sveikata | ve.lt

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys priėmimo į socialinės globos įstaigas sąlygas ir tvarką, diskriminuoja asmenis, infekuotus ŽIV arba sergančius AIDS.

Více Visos ataskaitos Time17 Spalio 2017 09:19:15


LSKL čempionate - pirmoj LCC ekipos pergalė

17 Spalio 2017 08:26:15 Sportas | ve.lt

LCC tarptautinio universiteto krepšininkai iškovojo pirmąją šio Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) sezono pergalę - Mariaus Tamolio auklėtiniai savo žiūrovų akivaizdoje rezultatu 88:74 (30:25, 14:15, 23:16, 21:18) nugalėjo Šiaulių universiteto (ŠU) atstovus.

Více Sportas Time17 Spalio 2017 08:26:15